Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:40

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Box 289 Nobels väg /Karolinska institutet 5
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Stockholms verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 906
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Stina Gerdes
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Karolinska institutet

Senast uppdaterad: