Utbildnings- och kulturdepartementet
Regeringsbeslut1:8

2005-11-24Statens biografbyrå
Box 7728
103 95 STOCKHOLMU2005/8719/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens biografbyrå
Riksdagen har beslutat om Statens biografbyrås verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens biografbyrå och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MediepolitikMediepolitikGranskning av filmer och videogram
Tillsyn1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Mediepolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om målet för mediepolitiken (prop. 2000/01:1 utg.omr. 17, bet. 2000/01:KrU1, rskr. 2000/01:59). Målet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i massmedierna.


Riksdagen har vidare beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens biografbyrå är att förhindra förekomsten av filmer som innehåller framställningar som kan verka skadliga.


Verksamhetsområde Mediepolitik

Verksamhetsgren Granskning av filmer och videogram

Mål

Målet är att på ett effektivt sätt och med en god dialog med berörda parter pröva, enligt lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram (granskningslagen), alla de filmer och videogram som lämnas till byrån för granskning.


Återrapportering

Statens biografbyrå skall redovisa

- statistiska uppgifter om granskningsverksamheten och en jämförelse av antalet granskade filmer och videogram över de senaste fem åren,

- handläggningstiden för de film- och videogramärenden som genomgått granskning,

- uppgifter om antalet överklagade beslut och överprövningarnas utfall samt en kommentar gällande dessa uppgifter.Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Målet är att alla filmer och videogram som visas offentligt, utom de i granskningslagen undantagna, är granskade av Statens biografbyrå, samt att beslutade åldersgränser efterlevs. Målet är också att i dialog med berörda branscher förhindra förekomsten av dels olaga våldsskildringar när det gäller rörliga bilder, dels otillåten utlämning av teknisk upptagning, samt att skapa en god överblick över videogrammarknaden.


Återrapportering

Statens biografbyrå skall redovisa

- hur kontrollen av biografer har bedrivits och resultatet av denna,

- uppgifter om kontrollen av videohandeln och åtgärder som vidtagits med anledning av kontrollen,

- statistiska uppgifter rörande registrering av videogramdistributörer samt en beskrivning av videogrammarknaden,

- en analys av hur målen för tillsynsverksamheten uppnåtts,

- i förekommande fall antalet yttranden i åtalsärenden enligt 16 kap. 19 § brottsbalken samt antalet ingående videogram i dessa yttranden.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Statens biografbyrå skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål 1

Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering

Statens biografbyrå skall redovisa åtgärder som vidtagits i den interna och externa verksamheten för att uppnå målet.

Mål 2

Statens biografbyrå skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Statens biografbyrå skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:1Statens biografbyrå (Ramanslag)
Disponeras av Statens biografbyrå10 084 tkr
27:1 ap.1Statens biografbyrå (Ram)10 084 tkr

Disponeras av regeringen61 tkr
27:1 ap.2Statens biografbyrå - Regeringens disposition (Ram)61 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

27:1 Statens biografbyrå

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
27:1 ap.10Allt0
27:1 ap.20Allt612.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
27:127:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 100
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 055
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 36 Datum: 2004-12-22
Till Statens biografbyrås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 10 084 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens biografbyrå 27:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Granskning av filmer och videogram25221 0277009 4008 9005002 227
Belopp angivna i tkr


Villkor

Offentligrättslig verksamhet
Granskning av filmer och videogram

- Statens biografbyrå tar ut avgifter enligt lag för sin granskningsverksamhet. Avgifternas storlek framgår av lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Statens biografbyrå tar ut avgifter för yttranden i åtalsärenden. Avgifternas storlek bestäms av Statens biografbyrå. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Avgifterna för granskning av filmer och videogram samt avgifterna för yttranden i åtalsärenden skall redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

- Andra inkomster får disponeras av myndigheten och skall särredovisas.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturrådSenast uppdaterad: