Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut


2005-12-15
UD2005/67561/ESEK
UD2005/67875/PLAN
Inspektionen för strategiska produkter
Box 70252
107 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för strategiska produkters verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 05, bet. 2005/06:UU1, rskr. 2005/06:78).  
Regeringen beslutar denna dag om förordning med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter. Den träder i kraft den 23 januari 2006 då förordningen (1995:1680) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter skall upphöra att gälla.Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Utrikes- och säkerhetspolitik Exportkontroll Tillsyn
Tillståndsprövning
Internationellt stöd och bistånd
Icke-spridning av kemiska vapen Kontaktpunkt för myndigheter och företag såsom nationell myndighet enligt kemvapenkonventionen
Deklarationer och inspektioner

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikes- och säkerhetspolitik

Mål

Att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder.

1.1.1

Verksamhetsområde Exportkontroll

Mål

ISP skall fortsatt stärka tillämpningen av Sveriges politik samt verkställandet av Sveriges nationella och internationella åtaganden gällande exportkontroll av strategiska produkter och teknologier (innefattande såväl krigsmateriel (KM) som produkter med dubbla användningsområden (PDA) och tekniskt bistånd), och därigenom främja internationell fred och säkerhet, samt icke-spridning.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Antalet tillsynsbesök skall utökas och kvaliteten i tillsynen skall höjas från nuvarande nivå för att under 2007 motsvara behovet av tillsyn med beaktande av företags och enskildas förmåga till egenkontroll. Samordningen av tillsynen mellan områdena KM och PDA skall förstärkas.

Återrapportering

ISP skall redovisa antalet tillsynsbesök i förhållande till föregående år samt lämna en redogörelse för behovet av tillsyn och möjligheter att öka företags och enskildas egenkontroll. ISP skall redovisa förslag till förbättringar i regelverket.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillståndsprövning

Mål - KM

ISP skall förbättra och effektivisera sin handläggning av utförseltillstånd, bl.a. så att beslutens förenlighet med de svenska riktlinjerna och EU:s uppförandekod för vapenexport klart framgår.

Vidare skall ISP ytterligare förenkla rutinerna med syfte att minska företagens och ISP:s arbetsomfattning.

Återrapportering

ISP skall redovisa hur kvalitetsmålen uppfyllts.

ISP skall redovisa genomförda åtgärder avseende förenklingar av rutiner.

Mål - PDA

ISP skall förbättra användningen av information om meddelade avslag och leveranser samt uppgifter från informationsutbyte och därmed öka kvaliteten i tillståndsprövningen.

Återrapportering

ISP skall redovisa hur myndigheten och andra berörda myndigheter använt information om meddelade avslag och leveranser samt uppgifter från informationsutbyte i tillståndsprövningen, och vilka ytterligare förbättringar i tillståndsprövningen som bör genomföras under år 2007.

Mål - förbättrad kontroll över elektronisk överföring

ISP skall stärka kontrollen över elektronisk överföring av teknologi via Internet för KM och PDA.

Återrapportering

ISP skall redovisa vidtagna åtgärder samt behov av ytterligare åtgärder avseende kontroll över elektronisk överföring att genomföra under år 2007.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt stöd och bistånd

Mål

ISP skall inom ramen för tillgängliga resurser stärka sitt stöd och bistånd (s.k. "outreach") till länder i EU:s närområde och andra prioriterade länder för att förbättra dessa länders exportkontroll och icke-spridning.

Återrapportering

ISP skall redovisa och kommentera genomfört arbete samt stöd avseende "outreach" fördelat på aktuella länder.

1.1.2

Verksamhetsområde Icke-spridning av kemiska vapen

Mål

ISP skall som nationell myndighet enligt kemvapenkonventionen fortsatt stärka genomförandet samt utvecklandet av effektiva förbindelser mellan svenska myndigheter, kemisk industri, OPCW och andra konventionsstater för att bidra till genomförandet av konventionen och därigenom upprätthållandet av förbudet mot kemiska vapen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Kontaktpunkt för myndigheter och företag såsom nationell myndighet enligt kemvapenkonventionen

Mål

ISP skall tillsammans med andra berörda myndigheter förbättra identifieringen av vilka företag som bör vara deklarationspliktiga enligt kemvapenkonventionen.

ISP skall effektivisera samordningen genom att i samråd med andra myndigheter tydliggöra berörda myndigheters ansvar och befogenheter och beskriva hur de bör informera varandra.

Återrapportering

ISP skall under år 2006 redovisa vilka företag som bör vara deklarationspliktiga, och därvid uppdatera den tidigare inventeringen från mitten av 1990-talet.

ISP skall under år 2007 redovisa hur myndigheternas arbete bör samordnas för att tillse att förbudet mot kemiska vapen upprätthålls.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Deklarationer och inspektioner

Mål

ISP skall utveckla och förbättra rutinerna för deklarationer och inspektioner enligt konventionen om förbud mot kemiska vapen.

Återrapportering

ISP skall redovisa hur företagens arbete med deklarationer kan underlättas. ISP skall även redovisa åtgärder med anledning av delegeringen till myndigheten av beslutsfattandet om genomförande av rutininspektioner samt vidtagna åtgärder som förberedelse att ta emot inspektion på uppfordran. ISP skall också redovisa statistik rörande inspektioner av svensk kemisk industri i förhållande till andra jämförbara stater.

3

Organisationsstyrning

Ärendenas handläggning

Inspektionen skall i sin löpande verksamhet verka för en konsekvent ärendehantering inkluderande fasta arbetsmetoder och motiverade beslut som dokumenteras.

Inspektionen skall dokumentera sina beslut i ärenden enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (2000:2064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och tekniskt bistånd på ett sådant sätt att tillämpningsutvecklingen kan följas över tiden.

Inspektionen ges i uppdrag att per den 1 september 2006 och den 1 september 2007 redogöra för de åtgärder som har vidtagits för att kvalitetssäkra handläggningen och dokumentationen av dessa ärenden.

Prognoser

ISP skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen:

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Resursanvändning

ISP skall översiktligt redovisa kostnaderna, fördelade på de två verksamhetsområdena Exportkontroll och Icke-spridning av kemiska vapen, samt på det administrativa området 2006. Om möjligt skall ISP även redovisa kostnaderna på nivån verksamhetsgren. Vidare skall ISP översiktligt redovisa antalet personer sysselsatta i dessa verksamheter och gemensamma funktioner.

4

Uppdrag

Tillsyn

ISP skall analysera samt beskriva behovet av tillsyn av företag inom områdena KM och PDA i ett 3-5 årigt perspektiv. ISP skall vidare lämna förslag på hur tillsynsverksamheten kan vidareutvecklas samt hur företagen kan ges stöd med att förstärka sina interna kontrollfunktioner.

Förbereda tillämpning av ny lagstiftning på krigsmaterielområdet

ISP skall förbereda tillämpning av ny lagstiftning på krigsmaterielområdet från den 1 januari 2007, förutsatt regeringens och riksdagens beslut om lagstiftningen. ISP skall redovisa vidtagna åtgärder.

Förbättrad kontakt med forskarsamhället

ISP skall utveckla kontakterna med forskarsamhället för ökad förståelse om spridning av massförstörelsevapen. ISP skall redovisa genomförda åtgärder samt lämna förslag på åtgärder för att föra in exportkontroll i grundutbildningar inom teknik och naturvetenskap.

Transitering, omlastning, förmedlande verksamhet samt produkter utanför kontrollistor

ISP skall redovisa förslag för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med syfte att förbättra exportkontrollen över PDA i samband med transitering, omlastning, förmedlande verksamhet och produkter utanför kontrollistor (catch-all), i samråd med andra berörda myndigheter, t.ex. Statens kärnkraftinspektion, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten (MUST) och Tullverket. ISP:s förslag skall inriktas på att främja svenska mål om att förhindra spridning av känsliga produkter och teknologier till olämpliga mottagare, med beaktande av utvecklingen av policy och regler inom EU.

Exportkontrollrådet (EKR) och det Teknisk-Vetenskapliga Rådet (TVR)

ISP skall redovisa antalet möten med EKR respektive TVR under 2006 samt hur verksamheten i EKR har utvecklats under 2006.

ISP skall vidare redovisa antalet samråds- respektive informationsärenden som behandlas i de båda råden 2006 jämfört med 2004-2005.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

5:5 Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)
Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter 24 689
ap.1 Inspektionen för strategiska produkter (ram) 24 689

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
5:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.1 741 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
5:5 Inspektionen för strategiska produkter
5:5 ap.2 5:5 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap År Anslagstyp
5:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 463
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 057
2006-02-25 2 057
2006-03-25 2 057
2006-04-25 2 057
2006-05-25 2 057
2006-06-25 2 057
2006-07-25 2 057
2006-08-25 2 057
2006-09-25 2 057
2006-10-25 2 057
2006-11-25 2 057
2006-12-25 2 062
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:5 ap.1 Inspektionen för strategiska produkter

7

Avgifter och bidrag

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet Ink. tit. +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter till ISP 2006 2527 0 0 25 378 24 625 753 753
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter till ISP 2006

ISP:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Avgifterna i ISP:s verksamhet skall redovisas mot inkomsttitel 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen.

Kostnader för det Teknisk-Vetenskapliga Rådet och Exportkontrollrådet skall rymmas under anslaget.

ISP:s avgiftssystem syftar till full kostnadstäckning och fungerar enligt följande modell. I början av året inkommer slutresultatet för hur mycket av anslaget som har använts under föregående år. Utifrån detta resultat beräknas de avgifter som de olika exportföretagen skall erlägga, därefter skickas faktura till företagen. Dessa avgifter inklusive avkastningsränta inbetalas under året via ISP till inkomsttitel 2527. Sålunda skapas en årsförskjutning i systemet. Avgifterna som betalas in under ett år motsvarar därför det anslag som ISP erhöll föregående år inklusive avkastningsräntan.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Undantag görs från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende finansieringanalys.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Göran Axelsson
Kopia till
UD-ESEK
UD-GS
UD-ERS
UD-RS
UD-PLAN
UD-A-RED
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Utrikesutskottet
Rikspolisstyrelsen
Försvarsmakten
Statens kärnkraftinspektion
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: