Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 7

2005-11-17Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALAN2005/8787/HUB


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sveriges geologiska undersökning m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2004/05:117)
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings (SGU) verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/2005:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sveriges geologiska undersökning och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingGeologisk verksamhet m.m.
Uppdragsverksamhet
Forskning och utvecklingForskning och utveckling
Regler, tillstånd och tillsynMiljö
Bergsstaten1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Återrapportering

Samlad bedömning av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Återrapportering

Exempel på bedömning av resultat.


Verksamhetsgren Geologisk verksamhet m.m.

Mål

Under perioden 2000-2008 skall befintlig geologisk information kompletteras så att det finns digitala geologiska databaser vid planperiodens slut innehållande:

Översiktlig rikstäckande information om berggrunden och jordarterna inkl. kontinentalsockeln.

Översiktlig rikstäckande information med undantag av vissa glest befolkade delar av landet om grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Översiktlig information i befolkningstäta resp. malmpotentiella områden om biogeokemiska respektive markgeokemiska förhållanden.

Detaljerad information i befolkningstäta områden om berggrunden, jordarterna (inkl. kontinentalsockeln), grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Detaljerad information i malmpotentiella områden om berggrunden, jordarterna samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.


Återrapportering Geologisk verksamhet

Årliga planer för perioden 2006-2008. Planerna skall översiktligt visa i vilka geografiska områden som digital information av olika slag kommer att finnas tillgänglig för användarna vid respektive planperiods slut. Informationens användarkrets samt exempel på effekt av kundnytta skall redovisas.Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Bidra till ökad kunskap och kompetens för samhällets behov och effektivare användning av geologisk information. Uppdrag som inte ryms inom statsuppdraget skall kunna tillgodoses i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter.


Återrapportering Uppdragsverksamhet

Uppdragsvolym och effekter på myndighetsverksamheten.Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.


Återrapportering FoU

Exempel på forskningsnytta och bedömning av resultat skall redovisas.


Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder vid SGU.


Återrapportering FoU

Redovisning av vilka projekt som fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Miljö

Mål

Statens anläggningar för civila beredskapslager av olja skall avvecklas och miljösäkras. Övervakning av de genomförda miljösäkringsåtgärderna inkl. det statliga gruvfältet i Adak.

Inom ramen för arbetet med beslutade miljökvalitetsmål skall SGU verka för skydd av grundvattnet samt för en långsiktigt hållbar hushållning med naturgrus.


Återrapportering Miljö

Avvecklingsstrategi samt vidtagna åtgärder och deras effekter.

Insatser och resultat för att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.Verksamhetsgren Bergsstaten

Mål

En effektiv och aktiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet skall möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen. Verksamheten skall bedrivas så att misshushållning förhindras och så att ett långsiktigt hållbart utnyttjande av landets mineralresurser främjas samt förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift.


Återrapportering Bergsstaten

Genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd. Inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet. Antal inspektioner av igångvarande gruvor samt inspektionernas omfattning.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mineralresurser

Målet är att SGU skall verka för att landets mineralresurser används med hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling bl.a. med inriktningen att fler sysselsättningstillfällen skapas.


Malpåseanläggning

SGU skall säkerställa att en oljelagringsanläggning i Uddevalla och Munkedals kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov t.o.m. år 2005.


Prognostillfällen

SGU skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 3 maj, den 2 augusti och den 1 november.
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

SGU skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SGU skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

  • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

  • vilka åtgärder som har vidtagits och

  • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Kvalitetsutveckling

Målet är att SGU och Bergsstaten skall bedriva en verksamhet med integrerade system för kvalitets- och miljöledning.

Återrapportering

SGU skall redovisa arbetet med utveckling och införande av kvalitets- och miljöledningssystem samt effekterna för myndigheternas verksamhet.
1.4Uppdrag
Inriktning och mål efter 2008

Med utgångspunkt i en analys av omvärldens behov av geologisk information skall SGU redovisa ett förslag till inriktning och nya mål för verksamheten efter 2008. Utgångspunkten skall vara att grundläggande geologisk information är en för samhället viktig infrastruktur och att SGU:s uppgift är att samla in, förvalta och tillhandahålla sådan geologisk information i syfte att nå största möjliga samhällsnytta. Uppdraget redovisas i samband med budgetunderlagen som avlämnas åren 2006-2008.


Ramdirektivet för vatten m.m.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att efter samråd med berörda myndigheter och i enlighet med ett eget förslag svara för den rapportering som krävs enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. SGU skall efter samråd med berörda myndigheter och organisationer svara för den del av rapporteringen som avser grundvatten.

SGU skall vidare mot bakgrund av ovannämnda direktiv samt det planerade dotterdirektivet för grundvatten utarbeta och redovisa förslag på hur kunskapsförsörjningen avseende grundvattenkvalitet kan förbättras, hur grundvattenövervakningen principiellt bör organiseras samt redovisa konsekvenserna av förslaget. Uppdraget skall redovisas senast 1 mars 2006.


Miljömål - God bebyggd miljö

SGU skall stödja länsstyrelsernas arbete med att ta fram planeringsunderlag för materialförsörjning där behovet av tillgång till såväl ballastmaterial som grundvatten värderas. Arbetet med att utveckla statistiken över ballastanvändning så att den även innefattar återanvänt material skall fortsätta liksom arbetet med materialinventeringar. Syftet är att bidra till att uppnå delmålet om uttag av naturgrus.


EU-arbetet

SGU skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas den 15 januari och den 15 augusti 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning173 267 tkr
38:5 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ram)173 267 tkr

Disponeras av regeringen1 046 tkr
38:5 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)1 046 tkr


Villkor
38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget disponeras för myndighetsverksamhet, Bergsstaten samt förvaltning av anläggningar som tidigare använts för statens civila beredskapslager för olja.38:5 ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.38:6Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 231 tkr
38:6 ap.1Geovetenskaplig forskning (Ram)5 231 tkr

Disponeras av regeringen32 tkr
38:6 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)32 tkr


Villkor
38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig forskning och tillämpad forskning.38:7Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning21 868 tkr
38:7 ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (Ram)21 868 tkr

Disponeras av regeringen132 tkr
38:7 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr
38:7 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)132 tkr


Villkor
38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

Får användas för att täcka kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:5 ap.10Allt0
38:5 ap.20Allt1 046

38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:6 ap.10Allt0
38:6 ap.20Allt32

38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:7 ap.10Allt0
38:7 ap.20Allt0
38:7 ap.30Allt1322.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
38:638:6 ap.2100 %
38:7 ap.138:7 ap.3100 %
38:7 ap.238:7 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II 39 Datum: 2004-12-16
Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 173 267 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. 38:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 96378029 50029 0005004 243
Tjänsteexport
Uppdragsverksamhet-137-2801 0001 0000-417
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Behörighet Inkomsttitlar
Offentligrättslig verksamhet2528008 50008 5008 500
Offentligrättslig verksamhet2811000000
Offentligrättslig verksamhet3312000000
Summa
008 50008 5008 500
Belopp angivna i tkr


Villkor

Behörighet Inkomsttitlar
Offentligrättslig verksamhet

Avgifter som uppbärs av SGU och Bergsstaten enligt bestämmelser i minerallagen skall redovisas mot inkomsttitel 2528:Avgifter vid Bergsstaten.

Influtna medel från uthyrning av lagringsutrymmen i det oljelager, som skall hållas i beredskap, skall redovisas på inkomsttitel 2811:Övriga inkomster av statens verksamhet. Avdrag får göras för direkta omkostnader.

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. skall redovisas på inkomsttitel 3312:Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningsomkostnader.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGU. Inkomsterna får disponeras av SGU.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SGU får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska merkostnader som föranleds av att en oljelagringsanläggning hålls i beredskap. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

SGU får ta emot bidrag med högst 3 000 000 kronor från Naturvårdsverket för vissa rapporteringsuppgifter m.m. gällande grundvatten enligt krav i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

SGU undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johanna Carnö
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Utbildnings- och kulturdepartementet/F
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/NA
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/CIV
Finansdepartementet/BA, PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Statens energimyndighet
NaturvårdsverketSenast uppdaterad: