Utbildnings- och kulturdepartementet
RegeringsbeslutII:2

2005-11-24Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 HÄRNÖSANDU2004/8717/BIA


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för studiestöds verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetHantering av överklaganden1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Specialpedagogiska institutet, Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och Talboks- och punktskriftsbiblioteket.


Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Hantering av överklaganden

Mål

Minst 50 procent av ärendena skall avgöras inom fem veckor.

Minst 90 procent av ärendena skall avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden skall avgöras inom sex månader.

En hög servicenivå skall upprätthållas.

Den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut skall vara tydlig och tillgänglig.


Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa hur väl målen för verksamhetsgrenen hantering av överklaganden har uppnåtts.

Myndigheten skall vidare redovisa antal överklagandeärenden fördelat på vanligast förekommande sakfrågor. En redovisning skall lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut och andel beslut som fattats av nämnd samt på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via Internet och på annat sätt, skall beskrivas. Antal mottagna samtal och belastning på telefonväxel över året skall redovisas. En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende skall redovisas. Vidare skall nämnden redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och tillgänglig.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2006 respektive 2007-2008. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Miljöledning

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa sitt miljöarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 15 november 2001.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:81Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)
Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd10 759 tkr
25:81 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (Ram)10 759 tkr

Disponeras av regeringen65 tkr
25:81 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)65 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:81 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:81 ap.10Allt0
25:81 ap.20Allt652.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
25:7925:81 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 082
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 42 Datum: 2004-12-16
Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 10 759 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Överklagandenämnden för studiestöd 25:81 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till

Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Centrala studiestödsnämndenSenast uppdaterad: