Justitiedepartementet
Regeringsbeslut4

2005-11-24Gentekniknämnden
Retzius väg 13 A
17177 STOCKHOLMJu2005/9947/DOM


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Gentekniknämnden och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET

Gentekniknämndens verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgren.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetÖvrig verksamhetGentekniknämnden1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Övrig verksamhet

Mål

De arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarens behov.


Verksamhetsgren Gentekniknämnden

Mål

Gentekniknämndens mål är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa samt miljön skyddas.

Nämnden skall arbeta för att nå målet genom rådgivande verksamhet, genom att följa utvecklingen på genteknikområdet samt genom att bevaka de etiska frågorna. Nämnden skall även under året anordna konferenser om bl.a. gener och beteende samt livsmedel, genetik och genteknik.


Återrapportering

Beskrivning av hur verksamheten bedrivits. Redovisningen skall ske under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa samt Miljöskydd.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:9Gentekniknämnden (Ramanslag)
Disponeras av Gentekniknämnden3 773 tkr
4:9 ap.1Gentekniknämnden (Ram)3 773 tkr

Disponeras av regeringen23 tkr
4:9 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)23 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:9 Gentekniknämnden

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:9 ap.10Allt0
4:9 ap.20Allt232.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
4:94:9 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)0
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)379
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 11 Datum: 2004-12-16
Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 773 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Gentekniknämnden 4:9 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 4:9 Gentekniknämnden.På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Jenny Fransson Björndal
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Justitiedepartementet, L3
Utbildningsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
RiksgäldskontoretSenast uppdaterad: