Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:64

2005-12-15
U2005/2739, 9531/Kr
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Box 16176
103 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Riksdagen har beslutat om Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Kulturpolitik Museer och utställningar Bevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Målet för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

 

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett utvecklat och varierat internationellt utbyte, samarbete och kommunikation skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren. Resultatet skall redovisas för myndigheten som helhet samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande tíll målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 

Mål 2

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

- antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Besökare till utställningar med entréavgift skall särredovisas,

- åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik med avseende på bl.a. fri entréreformen

- avgiftsbelagda utställningar

Mål 3

Utvecklad pedagogisk verksamhet i samarbete med bl.a. skola, universitet och högskola.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa:

- måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Utställningsersättning

I enlighet med avtal om ersättning för utställning av konstverk mellan staten och berörda konstnärsorganisationer skall statliga organ betala upphovsman ersättning för utställning av konstverk som befinner sig i upphovsmannens ägo, s.k. utställningsersättning.
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall mot bakgrund av gällande avtal redovisa antalet utställningar och dess omfattning samt utbetalade ersättningar till upphovsmän i samband med utställningarna.

Prognoser 2006-2009

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall upprätta en åtgärdssplan för att uppnå en anslagsförbrukning som håller sig inom tilldelade medel 2006. Åtgärdsplanen skall lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 19 januari 2006. Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i samband med prognoserna, lämna rapporter till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med uppgifter om utgifter och anslagsbelastning samt lämna prognoser för helåret. I rapporten skall ingå en beskrivning av vidtagna åtgärder samt resultatet av dessa för att uppnå en anslagsförbrukning som håller sig inom tilldelade medel 2006.

4

Uppdrag

Fri entré

Nationalmuseum skall till Statens kulturråd senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet.

Uppgifterna skall innehålla:

- utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året

- förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Myndigheten skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28 Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)
Disponeras av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 93 171
ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (ram) 93 171

Villkor för anslag 28:28

ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

Av anslagsposten får 5 195 000 kronor med ett utökat anslag på 3 000 000 kronor, totalt 8 195 000 kronor användas för Prins Eugens Waldemarsudde.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
28:28 Centrala museer: Myndigheter
ap.2 4 659 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 18 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 15 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 7 764
2006-02-25 7 764
2006-03-25 7 764
2006-04-25 7 764
2006-05-25 7 764
2006-06-25 7 764
2006-07-25 7 764
2006-08-25 7 764
2006-09-25 7 764
2006-10-25 7 764
2006-11-25 7 764
2006-12-25 7 767
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:28 ap.2 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter 0 0 53 926 0 53 926 53 926
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum skall ha fri entré till sina basutställningar. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

- entréer och visningar

- butiksförsäljning

- konferensverksamhet

- avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen

- övrigt

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde skall i årsredovisningen för 2006 redovisa:

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 11 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Leif Pagrotsky
Helene Nilsson
Kopia till
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: