Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 28

2005-12-15
N2005/9802/TP
N2005/9907/BS(delvis)
Rederinämnden
Box 11125
404 23 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rederinämnden inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81) .
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Rederinämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Transportpolitik Sjöfart Handelssjöfartens konkurrensvillkor

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Handelssjöfartens konkurrensvillkor

Mål

Den svenska handelsflottan skall ha rimliga konkurrensvillkor, som leder till en hög transportkvalitet för näringslivet.

Återrapportering

Rederinämnden skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) utvärdera sjöfartsstödets effekter samt rapportera hur kraven på försäkringar och utbildningsplatser ombord uppfyllts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rederinämnden skall för anslaget 36:9 Rederinämnden: Administration lämna prognoser i informationssystemet Hermes på anslagets utveckling för åren 2006-2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, och

-den 2 november 2006.

2. Rederinämnden skall senast den 31 mars 2006 lämna en ekonomisk redovisning för verksamheten år 2005.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:9 Rederinämnden: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1 431
ap.1 Rederinämnden: Administration (ram) 1 431
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 36:9

ap.1 Rederinämnden: Administration

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
36:9 Rederinämnden: Administration
ap.1 43 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
36:9 Rederinämnden: Administration
36:9 ap.2 36:9 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 178
2006-02-25 178
2006-03-25 178
2006-04-25 178
2006-05-25 178
2006-06-25 178
2006-07-25 178
2006-08-25 185
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:9 ap.1 Rederinämnden: Administration

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Administrativ service
Avgiftsinkomster 0 0 900 900 0 0
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsinkomster

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden skall ta ut för ärendehanteringen.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Margaretha Granborg
Likalydande till
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kopia till
Riksdagen/TU
Riksdagen/NU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartemetet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Internrevision/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Sjöfartsverket

Senast uppdaterad: