Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
29

2005-12-15
M2005/6373/A (delvis)
Fonden för fukt- och mögelskador
c/o Småhusskadenämnden Box 2303
105 17 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Fonden för fukt- och mögelskador
Riksdagen har beslutat om Fonden för fukt- och mögelskadors verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Fonden för fukt- och mögelskador och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Bostadspolitik Kvalitet i byggande och förvaltning Administrera bidraget för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Kvalitet i byggande och förvaltning

Mål

Byggande och förvaltning av byggnader och anläggningar skall bedrivas med god kvalitet, beaktande av ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samt en effektiv tillämpning av regelverket.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Administrera bidraget för att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem

Mål

Motverka ohälsa till följd av fukt- och mögelskador i egnahem och därigenom bidra till en sundare inomhusmiljö. Målets uppfyllelse baseras även på att egnahemsägarna svarar för en viss del av åtgärdskostnaden.

Återrapporteringskrav

Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa sin ärende- och kostnadssituation. All återrapportering redovisas i verksamhetsberättelsen den 1 mars 2007.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser lämnas senast:
- den 19 januari,
- den 8 mars,
- den 2 maj,
- den 21 augusti,
- den 2 november.

3

Organisationsstyrning

Mål

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet skall få genomslag i all förvaltning. Fonden skall upprätthålla dessa värden för medborgarna genom en tydlig redovisning av hur medel använts, genom att ha resurser för en effektiv och tillgänglig service för bidragssökande samt genom att bedöma externa hinder som kan motverka att målet nås.

Återrapporteringskrav

Fondstyrelsen skall senast den 1 mars 2007 lämna en verksamhetsberättelse till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet med följande innehåll:

Ärendesituation från och med 1993:

- Ärendetillströmning.

- Ärendebalans (inkomna, avgjorda, ej avgjorda, avskrivna).

- Resursåtgång för ärendehantering.

Kostnadssituation:

- Omfattning av beslutade och utbetalade bidrag för att avhjälpa fukt- och mögelskador från och med 1993.

- Total åtgärdskostnad och bidragskostnad för att avhjälpa fukt- och mögelskador samt total kostnad för skadeutredningar m.m. och total kostnad för logi m.m. på lämnade bidrag under 2006.

- Utgiftsprognos och antal preliminära beslut respektive slutliga beslut om bidrag som fattats under budgetåren 2003, 2004 och 2005 samt övriga totala åtaganden per den 31 december 2006.

- Verksamhetens kostnader, se villkorstext i regleringbrev till Kammarkollegiet avseende punkt 2. Finansiering för anslag 31:5 Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador.

- Övriga aktiviteter som genomförts i syfte att sprida information och kunskap om fukt- och mögelskador.

4

Uppdrag

1. Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa vilka informationsinsatser som har genomförts under 2005-2006. Syftet är att öka kunskapen om bidraget för fukt- och mögelskador enligt förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. hos egnahemsägare samt att öka antalet bidragsansökningar. Informationsinsatserna skall riktas särskilt mot den nya målgrupp som tillkommit sedan de utvidgade åldersbestämmelserna trädde i kraft den 1 februari 2005. I redovisningen skall fonden visa resultat från informationsinsatsen i form av antalet bidragsansökningar, där antalet ansökningar från den nya målgruppen framgår. Fonden för fukt- och mögelskador skall redovisa uppdraget separat, dock i samband med inlämning av verksamhetsberättelse och budgetunderlag.

FINANSIERING

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Fonden för fukt- och mögelskador undantas från kravet att lämna årsredovisning enligt 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Fonden skall dock senast den 1 mars 2007 lämna in en verksamhetsberättelse.

På regeringens vägnar
Mona Sahlin
Johanna Ode
Kopia till
Riksdagen, bostadsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Boverket

Senast uppdaterad: