Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 32

2005-12-15
N2005/9807/TP
N2005/9907/BS(delvis)
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Sjöfartsverkets ansvarsområde.Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Transportpolitik Sjöfart Myndighets- och sektorsverksamhet
Produktionsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighets- och sektorsverksamhet

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem

Sjöfart skall kunna bedrivas säkert året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse.

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja sjöfarten skall öka. Senast år 2010 bör sjötransportsystemet vara tillgängligt för personer med funktionshinder.

Återrapportering

Redovisa antal anlöp som krävt isbrytarassistans fördelat per hamn.

Redovisa andelen personer med funktionshinder och andra grupper som utnyttjar sjöfarten fördelade på personer med funktionshinder, äldre och barn. Redovisa de åtgärder som vidtagits inom sektorn i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Redovisa återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser för att nå etappmålet om ett sjötransportsystem, som är tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport som skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2007.

2. En hög transportkvalitet

Kvaliteten i det svenska sjötransportsystemet, mätt i termer av förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information skall successivt förbättras.

Svenska farleder med intensiv fartygstrafik skall senast år 2014 vara sjömätta i enlighet med internationellt antagen standard. Detta mål gäller även de farleder som ofta trafikeras av fartyg som transporterar miljöfarligt gods och olja. Under år 2006 skall 11 procent av den kvarvarande omätta ytan mätas.

Återrapportering

Redovisa förseningar och andra störningar som ligger under Sjöfartsverkets kontroll. Redovisa hur stor andel av de allmänna sjökorten som är digitaliserade. Redovisa hur stor andel av svenska kust- och anlöpsfarleder som uppfyller IHO:s standard S 44. Redovisa hur stor yta som sjömäts under år 2006. Redovisningen skall delas upp i stråkfarleder och i anlöpsfarleder. Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

3. En säker sjöfart

Antalet dödade och svårt skadade i handelssjöfarten till följd av olyckor under perioden 1998-2007 bör halveras. Samma mål gäller för trafiken med fiske- och fritidsbåtar. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns säkerhet i sjöfarten skall prioriteras. En ökad användning av teknik som främjar ett säkert sjötransportsystem skall eftersträvas. Efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och internationella överenskommelser anger. Sjöräddningen skall med en flyg- eller ytenhet i 90 procent av alla fall kunna undsätta en nödställd inom 90 minuter från det att larm inkommit till sjöräddningscentralen.

Målet gäller inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon dock inte vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren.

Återrapportering

Redovisa statistik över antalet dödade eller svårt skadade fördelade på handelssjöfart, fiske- och fritidsbåtstrafik, färje- och övrig passagerartrafik. Redovisa statistik över inspektioner och besiktningar av svenska fartyg. Redovisa antalet hamnstatskontroller av utländska fartyg. Återrapporteringen bör även omfatta internationella jämförelser. Redovisa översiktligt vad Sjöfartsverket gjort för att uppnå målen. Redovisa statistik över antalet sjöräddningsoperationer samt hur målet för sjöräddningen har uppfyllts.

Redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit, genom marknadskontroll eller på annat sätt, för att säkerställa att fritidsbåtar på marknaden uppfyller kraven i lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

4. En god miljö

Sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minskas.

Återrapportering

Redovisa hur sjöfartssektorns samlade miljöpåverkan förändras och hur sektorn bidrar till uppfyllandet av relevanta nationella miljökvalitetsmål. Redovisningen skall omfatta dels vilka nationella åtgärder Sjöfartsverket har vidtagit, dels Sjöfartsverkets insatser på ett internationellt plan, samt resultatet av dessa åtgärder och insatser. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

5. En positiv regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regionerna och omvärlden skall successivt förbättras.

Återrapportering

Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet, exempelvis gällande transporttid och transportkostnader mellan regioner och omvärlden. Redovisa ingående respektive utgående avgiftsbelagda godsflöden fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Redovisa antalet passagerare fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

6. Ett jämställt sjötransportsystem

Målet är ett jämställt sjötransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom sjötransportområdet.

Återrapportering

Ge en analys av kvinnors och mäns utnyttjande av sjötransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider och resekostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan regionerna.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Produktionsverksamhet

Mål

Produktionsverksamheten skall bedrivas med hög effektivitet och genomblickbarhet.

Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa intäkter och kostnader uppdelade enligt följande verksamhetsindelning: farleder, isbrytning, sjögeografisk information, sjötrafikinformation, lotsning och sjöräddning. Intäkterna från farledsavgifterna skall särredovisas. De delar av Sjöfartsverkets verksamhet som är konkurrensutsatta skall särredovisas. De totala kostnaderna för verkets sjötrafikområden skall redovisas per sjötrafikområde.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar på samhället i fred samt mål och återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2006 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

2. Sjöfartsverket skall i sektorrapporten redovisa sin bedömning av den svenska handelssjöfartens internationella konkurrenssituation samt andra förhållanden som påverkar handelssjöfarten.

3. Sjöfartsverket skall redovisa hur tillsynen av arbetsmiljön sker för ombordanställda. Sjöfartsverket skall översiktligt beskriva och kommentera insatser och prioriteringar inom tillsynen, resultatet av tillsynen samt vilken strategi verket tillämpar för att över tid stärka tillsynen. Häri ligger att så långt som möjligt ge en sammanfattande beskrivning av arbetsskadeutvecklingen. Sjöfartsverket skall även redovisa hur arbetsmiljön ombord på fartyg påverkas av kemikaliehanteringen.

4. Sjöfartsverket skall i sektorrapporten för år 2006 redovisa arbetet med att förebygga spridning av främmande arter via sjöfarten.

5. Sjöfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske i informationssystemet Hermes senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

3

Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Återrapportering: Kostnaderna för och intäkterna från myndighetens verksamheter samt vidtagna åtgärder skall redovisas i verksamhetsgrenar enligt följande indelning:

- Myndighets- och sektorverksamhet

- Produktionsverksamhet

2. Sjöfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nätverk, TEN.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall senast den 10 februari 2006 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt aktuella TEN-projekt bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

3. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

4. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i verksamheten för sjöfartsregistret.

5. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med att införa ett miljöledningssystem för verket fortlöper.

6. Sjöfartsverket skall bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i dess uppdrag att senast den 18 maj 2006 redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2005.

7. Sjöfartsverket skall redovisa sitt miljömålsarbete till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

8. Sjöfartsverket skall vid begäran av Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphandling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan parterna.

4

Uppdrag

1. Sjöfartsverket skall löpande bistå Nordsjösekretariatet med underlag samt delta i förberedelserna och genomförandet av Nordsjökonferensens ministermöte i Göteborg år 2006.

2. Sjöfartsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För det fall ekonomiska och personella insatser genomförts i myndighetens ordinarie verksamhet får dessa ingå i redovisningen av de regionala tillväxtprogrammen. Sjöfartsverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende år 2006.

3. Sjöfartsverket skall i samarbete med Sveriges geologiska undersökning (SGU), och efter samråd med andra berörda myndigheter, kartlägga vilka typer av sjögeografisk information som inhämtas av olika aktörer i Sverige samt om det, med på marknaden existerande teknik, går att inhämta ytterligare sjögeografisk information. I detta ligger att redogöra för hur sjögeografisk information som andra aktörer än Sjöfartsverket och SGU samlat in görs tillgänglig för dessa myndigheter. Myndigheterna skall analysera hur de olika typerna av information skulle kunna användas av olika intressenter - både statliga och privata. Vidare skall myndigheterna redogöra för hur samordningen av inhämtandet och förvaltningen av sjögeografisk information går till i dag samt för förfarandet för den som vill inhämta, ta del av eller sprida sjögeografisk information. Sjöfartsverket skall svara för en gemensam rapportering som skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 31 mars 2006.

Regeringen avser att under år 2006 tillsätta en oberoende utredning som med utgångspunkt i myndigheternas rapport skall lämna konkreta förslag på hur samordningen av inhämtandet, förvaltningen, tillgängligheten och spridningen av sjögeografisk information kan förbättras. Sjöfartsverket och SGU skall bistå utredningen i detta arbete.

4. Sjöfartsverket skall redovisa omfattningen av och riskerna för utsläpp av kemikalier från fartyg. Sjöfartsverket skall också föreslå åtgärder för att begränsa utsläppen. Denna redovisning skall utgöra en del av arbetet med att ta fram en inriktning för skadebegränsning av kemikalieolyckor som Statens räddningsverk ansvarar för och som Sjöfartsverket skall delta i. Redovisningen skall också lämnas separat till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2006.

5. Sjöfartsverket skall utarbeta en strategi för hur information till konsumenter om båtmotorers miljöegenskaper kan förbättras och förtydligas samt för att stimulera utbyte av mindre miljövänliga motorer som är i bruk. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 oktober 2006.

6. Sjöfartsverket skall tillsammans med berörda myndigheter, vidareutveckla åtgärdsstrategin för effektivare energianvändning och transporter. Rapporteringen av arbetet skall ske till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket enligt de riktlinjer som miljömålsrådet utfärdar.

7. Sjöfartsverket skall, i samråd med Naturvårdsverket, utvärdera effekterna av de antagna skyddsåtgärderna kopplade till PSSA-klassningen av Östersjöområdet. Sjöfartsverket skall med utgångspunkt i bl.a. ovan nämnda utvärdering, analysera behovet av att vidta ytterligare åtgärder för att skydda olika känsliga kust- eller havsområden från sjöfartens påverkan, utreda förutsättningarna för att genomföra lämpliga skyddsåtgärder - exempelvis inom ramen för PSSA-klassningen - samt belysa konsekvenserna av sådana åtgärder. En åtgärd som skall analyseras är huruvida all handelssjöfart, inte bara djupgående fartyg bör flyttas ut ännu längre syd och öster om Hoburgs bank. Uppdraget skall redovisas senast den 1 februari 2007.

8. Sjöfartsverket skall i samråd med Kustbevakningen lämna ett förslag till ett nytt eller reviderat delmål som är kopplat till risken för olycksrelaterade oljeutsläpp.Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket 19 761
ap.4 Sjöfartsverket (ram) 19 761
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket 70 574
ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram) 70 574
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (obetecknat) 0

Villkor för anslag 36:6

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, fyrar samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten.

36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket 62 284
ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram) 62 284
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition- utgiftsbegränsning (obetecknat) 0

Villkor för anslag 36:7

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

36:8 Sjöfartsregistret (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket 5 880
ap.1 Sjöfartsregistret (ram) 5 880
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

Villkor för anslag 36:8

ap.1 Sjöfartsregistret

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för driften av Sjöfartsregistret.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.4 593 3 % 0
36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.
ap.1 0 Inget 0
ap.2 0 Inget 0
36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.1 0 Inget 0
ap.2 0 Inget 0
36:8 Sjöfartsregistret
ap.1 176 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
36:8 Sjöfartsregistret
36:8 ap.2 36:8 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 350 000
- varav LÅNERAM 350 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig verksamhet 280 303 175 165 1 228 400 1 149 200 79 200 534 668
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till lägst 30 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

 

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2006 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket skall för verksamhetsåret 2006, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 350 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden skall sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket skall varje månad under budgetåret 2006 utbetala en tolftedel av beloppet 19,5 miljoner kronor till Handelsflottans kultur- och fritidsråd.

7. Sjöfartsverket skall utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

8. Sjöfartsverket skall utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

9. Sjöfartsverket får under år 2006 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22 avsnitt 6.7.3, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81).

10. Sjöfartsverket skall förvalta de medel som återbetalats till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen skall efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

11. Beträffande villkor för resurser inom civilt försvar och svåra påfrestningar hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2006 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

12. Sjöfartsverket skall erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation skall ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

13. Sjöfartsverket får använda högst 2 127 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens Haverikommission.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16§ förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter mm., besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Sjöfartsverket skall lämna en finansieringsanalys i delårsrapporten den 31 augusti 2006.

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Natasa Popovic
Kopia till
Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet
Finansdepartementet/Ba
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Naturvårdsverket
Rikstrafiken
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Rederinämnden
Statens institut för kommunikationsanalys

Senast uppdaterad: