Finansdepartementet


Regeringsbeslut
43

2005-12-20
Fi 2005/6390 (delvis)
Ekonomiska rådet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Ekonomiska rådet
Riksdagen har beslutat om Ekonomiska rådets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Ekonomiska rådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Ekonomiska rådets ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Effektiv statsförvaltning Prognoser och uppföljning Analys och rådgivning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Målet är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.

Återrapportering

Bedömning av hur Ekonomiska rådet har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Analys och rådgivning

Mål

Att ekonomiska forskningsresultat som är av särskilt intresse för den ekonomiska politikens utformning tas fram och görs tillgängliga samt att Regeringskansliet (Finansdepartementet) och Konjunkturinstitutet får bistånd i vetenskapliga och ekonomisk-politiska frågor.

Återrapportering

Ekonomiska rådet skall redovisa vilka forsknings- och utredningsprojekt som har initierats, hur forsknings- och utredningsarbete har redovisats under det gångna året samt i vilken form rådgivning och utvecklingsarbete bedrivits för Regeringskansliets (Finansdepartementets) och Konjunkturinstitutets räkning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Ekonomiska rådet skall senast den 20 februari 2006 redovisa ovanstående återrapportering. Den närmare utformningen av redovisningen skall ske i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas senast den 19 januari, 8 mars, 21 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9 Ekonomiska rådet (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet 2 483
ap.1 Ekonomiska rådet (ram) 2 483
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Ek rådet - Regeringens disposition (ram) 0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
1:9 Ekonomiska rådet
ap.1 74 3 % 0
ap.2 0 Allt 0
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ekonomiska rådet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder och statliga myndigheter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Ekonomiska rådet undantas från kravet att lämna årsredovisning enligt 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Ekonomiska rådet undantas från kravet att lämna risk- och sårbarhetsanalys enligt 3 § förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Pär Nuder
Marie Hyllander
Kopia till
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdeldning RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Försvarsdepartementet, CIV
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA Struktur
Finansdepartementet/SSA EIT
Finansdepartementet/SSA SMS

Senast uppdaterad: