Socialdepartementet


Regeringsbeslut
9

2005-12-20
S2005/5969/HS
S2005/8525/HS
S2005/10221/SK (delvis)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Box 3539
103 69 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Riksdagen har beslutat om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 09, bet. 2005/06:SoU1, rskr. 2005/2006:111).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitik Hälso- och sjukvård inklusive tandvård Myndighetsuppgifter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

HSAN skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård inklusive tandvård

1.1.1.1

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Handläggningstiden skall i genomsnitt understiga sex månader.

Återrapportering

HSAN skall redovisa ärendeutvecklingen under de tre senaste åren i form av

  • antalet utdelade påföljder, andelen påföljder av ärenden som inkommit från Socialstyrelsen skall även anges. Antalet inkomna ärenden, varav inkomna ärenden från Socialstyrelsen skall anges separat,

  • antalet avgjorda ärenden,

  • antalet balanserade ärenden,

  • antalet balanserade ärenden som vid årets utgång är äldre än sex respektive tolv månader,

  • antalet återkallade legitimationer,

  • genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende,

  • medianåldern för avgjorda mål, samt

  • överklagandefrekvens och ändringsfrekvens.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

HSAN skall redogöra för hur samverkan sker med andra myndigheter och aktörer samt hur myndigheten informerar om sina beslut och eventuella misstankar om verksamhetsbrister inom hälso- och sjukvården. HSAN skall även redogöra för hur innehållet i besluten återförs till hälso- och sjukvården och tandvården. HSAN skall vidare belysa i vilken mån det finns formella eller informella hinder för samverkan och hur en bättre sådan kan utvecklas.

HSAN skall i årsredovisningen redovisa könsuppdelad statistik baserad på ärendehanteringen och analysera denna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

HSAN skall analysera och redovisa hur myndigheten beaktat samhällets etniska och kulturella mångfald i genomförandet av sin verksamhet, avseende kunskap, tillgänglighet och information.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari

8 mars

2 maj

21 augusti

2 november

Vid återrapporteringstillfället i augusti skall HSAN, förutom utgiftsprognos, mer utförligt kommentera denna samt lämna en samlad ärenderedovisning för årets sex första månader.

3

Organisationsstyrning

HSAN skall redogöra för hur myndigheten arbetar med kvalitetssäkring av de egna beslutsprocesserna.

HSAN skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:5 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Ramanslag)
Disponeras av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 28 845
ap.1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (ram) 28 845

Villkor för anslag 13:5

ap.1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
13:5 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ap.1 865 3 % 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 403
2006-02-25 2 403
2006-03-25 2 403
2006-04-25 2 403
2006-05-25 2 403
2006-06-25 2 403
2006-07-25 2 403
2006-08-25 2 403
2006-09-25 2 403
2006-10-25 2 403
2006-11-25 2 403
2006-12-25 2 412
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:5 ap.1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

HSAN medges undantag från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Ulrika Axelsson Jonsson
Kopia till
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Läkemedelsförmånsnämnden
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: