Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2005-12-15
U2005/9498/BIA (delvis)
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har beslutat om Överklagandenämnden för studiestöds verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Utbildningspolitik Studiestödsverksamhet Hantering av överklaganden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att personer kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet som skall bidra till målet är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har arbetat för att uppfylla målen för verksamheten.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Hantering av överklaganden

Mål

Minst 50 procent av ärendena skall avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena skall avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden skall avgöras inom sex månader.

Ärendena skall handläggas rättssäkert och effektivt.

En hög servicenivå skall upprätthållas.

Den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut skall vara tydlig och tillgänglig.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa hur väl målen för verksamhetsgrenen hantering av överklaganden har uppnåtts. Vid avvikelser från målen skall dessa kommenteras och analyseras.

Myndigheten skall vidare redovisa antal överklagandeärenden fördelade på vanligast förekommande sakfrågor. En redovisning skall lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut och andel beslut som fattats av nämnd samt på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via Internet och på annat sätt, skall beskrivas. Antal mottagna samtal och belastning på telefonväxel över året skall redovisas. En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende skall redovisas. Vidare skall nämnden redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och tillgänglig.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari
8 mars
2 maj
21 augusti
2 november

3

Organisationsstyrning

Miljöledning

Överklagandenämnden för studiestöd skall redovisa sitt miljöarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 10 november 2005.

4

Uppdrag

Handlingsplan för tillgänglighet

Överklagandenämnden för studiestöd skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:80 Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)
Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd 12 205
ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd (ram) 12 205

Villkor för anslag 25:80

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
25:80 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.1 366 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
25:80 Överklagandenämnden för studiestöd
25:81 ap.2 25:80 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap År Anslagstyp
25:80 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 1 091
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 017
2006-02-25 1 017
2006-03-25 1 017
2006-04-25 1 017
2006-05-25 1 017
2006-06-25 1 017
2006-07-25 1 017
2006-08-25 1 017
2006-09-25 1 017
2006-10-25 1 017
2006-11-25 1 017
2006-12-25 1 018
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:80 ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet att upprätta finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Anders Franzén
Kopia till
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Centrala studiestödsnämnden

Senast uppdaterad: