Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 45

2005-12-15
N2005/9711/RUT
N2005/10139/RUT (delvis)
Glesbygdsverket
Samuel Permans gata 2
831 30 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Glesbygdsverket inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (rskr. 2005/06:124)
Riksdagen har beslutat om Glesbygdsverkets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr.19, bet. 2005/06:NU2, rskr. 2005/06:124) .  
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Glesbygdsverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Glesbygdsverkets ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Regional utvecklingspolitik Programlagt regionalt utvecklingsarbete Kunskapsförmedling
Stöd till program och processer

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.

Återrapportering

Glesbygdsverket skall ge en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till målet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Kunskapsförmedling

Mål

Att säkerställa förekomst och spridning av relevanta kunskapsunderlag avseende gles- och landsbygdsområdenas förutsättningar och behov för en hållbar regional utveckling genom eget analysarbete och i samverkan med andra aktörer.

Återrapportering

Redovisa:

  • I vilken utsträckning och genom vilka samverkansformer Glesbygdsverket har informerat och kommunicerat med nationella och regionala statliga myndigheter, statliga bolag samt kommunala och regionala företrädare om gles- och landsbygdens förutsättningar och behov.

  • I vilken utsträckning nationella och regionala statliga myndigheter och statliga bolag tar hänsyn till dessa behov.

  • Formerna för analysverksamheten samt publicerade rapporter och dess övergripande slutsatser.

  • Hur hållbarhetsperspektiven avseende ekonomi, jämställdhet, integration och miljö har beaktas och integreras i analyserna.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Stöd till program och processer

Mål

  • Att Glesbygdsverkets medverkan och nyttjande av verkets kompetens i lokala och regionala program och processer ger stöd i det regionala och lokala utvecklingsarbetet för en hållbar regional utveckling i gles- och landsbygd.

  • Att genomförandet och insatserna inom gemenskapsinitiativet Leader+ sker effektivt och leder till en hållbar regional utveckling i gles- och landsbygd.

Återrapportering

Redovisa:

  • Hur Glesbygdsverkets analys-, metod- och kompetensstöd bidragit till att lokalt och regionalt utvecklingsarbete leder till en hållbar regional utveckling i gles- och landsbygd.

  • Hur insatser som genomförs inom gemenskapsinitiativet Leader+ bidrar till en hållbar regional utveckling i gles- och landsbygd.

  • Vilka insatser som genomförts för att utveckla, effektivisera, följa upp och samordna verksamheten inom ramen för Leader+.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kvalitetsarbete

Glesbygdsverket skall i årsredovisningen redovisa till vilka mottagare som verksamheterna inom verksamhetsgrenarna Kunskapsförmedling och Stöd till program och processer riktats till. En bedömning av målgruppernas uppfattning av verksamheternas kvalitet och nytta skall göras. Myndigheten skall även redogöra för hur erfarenheterna kan bidra till vidareutveckling av verksamheten.

Främjande av jämställdhet

Glesbygdsverket skall i årsredovisningen under varje verksamhetsgren redovisa hur insatser och resultat bidragit till främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Glesbygdsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 19 januari

- 8 mars

- 2 maj

- 21 augusti

- 2 november

Barnpolitik

Mot bakgrund av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182) skall Glesbygdsverket kartlägga i vilken omfattning myndighetens verksamhet rör barn. Glesbygdsverket skall även redovisa åtgärder som kan utveckla och förbättra barnperspektivet i verksamheten. Med barn avses personer under 18 år.

Handikappolitik

Glesbygdsverket skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

3

Organisationsstyrning

Glesbygdsverket skall senast den 17 februari 2006 redovisa en verksamhetsplan för 2006.

4

Uppdrag

Samspel mellan lokala, kommunala och regionala processer

Glesbygdverket skall kartlägga hur centrala frågor för gles- och landsbygdens utveckling hanteras i kommunala program och planeringsdokument och i ett urval av lokala program och processer. I redovisningen skall programmens innehåll och struktur samt dess koppling till motsvarande program och planeringsprocesser på regional och nationell nivå framgå. Uppdraget skall genomföras i samråd med Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) och Boverket, samt efter samråd med Statens jordbruksverk. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i en första delrapport 31 maj 2006 och i en slutlig rapport senast den 30 november 2006.

Funktionell kommunal samordning

Glesbygdsverket skall kartlägga i vilken grad funktionell samordning av kommunal verksamhet förekommer inom och mellan kommuner för att behålla och åstadkomma service i gles- och landsbygd. Uppdraget skall bl.a. belysa samordning och planering av äldreomsorg och skolverksamhet. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2006.

 

Analysarbete för nationell strategi

Glesbygdsverket skall biträda Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i det analysarbete som bedrivs i samband med framtagandet samt genomförandet av den nationella strategin för regional utveckling.

 

Öka genomslaget av integration, mångfald och arbete mot diskriminering i regionalt utvecklingsarbete

Glesbygdsverket skall i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och NUTEK samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbetet mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. I uppdraget ingår också att definiera och konkretisera vad integration och mångfald har för betydelse för regional utveckling.

Glesbygdsverkets deltagande skall ske mot bakgrund av uppdrag i regleringsbrev för 2005 till verket avseende integration samt utifrån myndighetens roll och kompetensområde. Glesbygdsverket skall även kartlägga former och förekomst av strategier för en breddning av befolkningsunderlaget i gles- och landsbygder.

NUTEK skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 juni 2006. Slutlig avrapportering ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 april 2007. Resultatet från uppdraget skall spridas till berörda på lokal, regional och nationell nivå, såväl skriftligt som genom seminarier.

 

Framtagande av ett landsbygdsprogram

Glesbygdsverket skall bistå regeringen och Statens jordbruksverk i deras arbete med att förbereda och utarbeta ett nytt landsbygdsprogram för perioden 2007-2013.

 

Leader+

Glesbygdsverket skall till NUTEK rapportera uppgifter avseende gemenskapsinitiativet Leader+ som underlag för NUTEK:s samlade redovisning till Regeringskansliet. Redovisning skall ske enligt anvisningar från NUTEK.

 

Regionala tillväxtprogram

Glesbygdsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Glesbygdsverket skall bistå NUTEK med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram enligt närmare anvisningar från NUTEK.

 

Samrådsuppdrag:

Glesbygdsverket skall bistå ITPS i deras uppdrag om regionala analyser och indikatorer.

Glesbygdsverket skall med sin kompetens bistå Statens jordbruksverk i deras arbete med att utveckla samarbetsformer och indikatorer för arbetet med jämställdhetsfrågor inom ramen för jordbruks- och landsbygdspolitiken.

Pågående uppdrag:

Glesbygdsverket har enligt regleringsbrevet för 2005 i uppdrag att i samverkan med NUTEK och i samråd med Arbetslivsinstitutet genomföra en studie av småföretag i gles- och landsbygd och dessa företags möjligheter för tillväxt. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Statens jordbruksverk och ITPS. Glesbygdsverket skall slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2006.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

33:4 Glesbygdsverket (Ramanslag)
Disponeras av Glesbygdsverket 26 302
ap.1 Glesbygdsverket (ram) 26 302

Villkor för anslag 33:4

ap.1 Glesbygdsverket

Från anslagsposten skall Glesbygdsverket medfinansiera utgifter under insatsområde 3 Nätverk och insatsområde 4 Genomförande avseende Leader+. Influtna medel från EG:s strukturfonder från de nämnda posterna får disponeras av verket för förvaltningskostnader.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
33:4 Glesbygdsverket
ap.1 789 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
33:4 Glesbygdsverket
33:4 ap.2 33:4 ap.1 119
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Anslag/ap År Anslagstyp
33:4 Glesbygdsverket
ap.2 ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 2 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Glesbygdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 2 191
2006-02-25 2 191
2006-03-25 2 191
2006-04-25 2 191
2006-05-25 2 191
2006-06-25 2 191
2006-07-25 2 191
2006-08-25 2 191
2006-09-25 2 191
2006-10-25 2 191
2006-11-25 2 191
2006-12-25 2 201
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Glesbygdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
33:4 ap.1 Glesbygdsverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Glesbygdsverket undantas från kravet att lämna finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Christina Nylén
Kopia till
Riksdagen, Näringsutskottet
Justitiedepartementet /IM
Socialdepartementet
Finansdepartementet / BA
Finansdepartementet/ESA
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet / ADM
Näringsdepartementet / BS
Näringsdepartementet / NL
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Integrationsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Statskontoret
Länsstyrelserna
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Konsumentverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Länsarbetsnämnderna
Stiftelsen Norrlandsfonden
Verket för näringslivsutveckling
Institutet för tillväxtpolitiska studier
ALMI Företagspartner AB
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands Kommun
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Uppsala län
Regionförbundet Jönköpings län
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv
Företagarnas Riksorganisation
Information Rosenbad

Senast uppdaterad: