Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
7

2005-12-20
Ju2005/11360/Å
Ju2005/9671/Å
Ju2005/11595/DOM (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Åklagarmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JuU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten skall redovisa verksamhetsresultatet enligt den statistikindelning som myndigheten för närvarande använder.

Övergripande verksamhetsinriktning

Åklagarmyndigheten skall genom fortsatt verksamhetsutveckling säkerställa att åklagarnas brottsbekämpning effektiviseras främst när det gäller följande typer av brott - utan någon inbördes rangordning

- narkotikabrott,
- vålds- och sexualbrott, särskilt brott mot kvinnor och barn,
- ekonomiska brott,
- brott mot miljön,
- brott som ofta begås av ungdomar,
- brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Rättsväsendet Utredning och lagföring Utredning och lagföring

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.

1.1.1

Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Lagföringen skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen.

Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- särskilda åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,
- åtgärder som har vidtagits för att genomströmningstiderna skall vara fortsatt korta och för att förstärka och vidareutveckla samverkan mellan åklagarkammare, polisen, domstolarna och kriminalvården i syfte att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet,
- åtgärder som har vidtagits för att rättstillämpningen skall vara enhetlig,
- åtgärder som i övrigt har vidtagits för att höja kvaliteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen,
- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,
- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,
- antalet och andelen avslutade brottsmisstankar som lett till lagföring,
- antalet och andelen beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl,
- antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med dagsböter,
- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,
- det totala antalet balanserade ärenden samt antalet sådana ärenden i vilka förundersökningen har avslutats,
- genomströmningstider (medel- och medianvärden) uppdelade på förundersökningar ledda av polis respektive åklagare.

Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

Redovisningen skall även belysa den verksamhet som bedrivits vid riksåklagarens kansli och vid myndighetens fyra utvecklingscentrum. Av redovisningen skall framförallt framgå hur verksamheten för rättslig tillsyn, ledning och kontroll, innefattande överprövningar av åklagarbeslut, samt rättslig utveckling har vidareutvecklats.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Åklagarmyndigheten skall redovisa de insatser som har genomförts i fråga om bekämpning av våld mot kvinnor och mot barn samt ungdomsbrottslighet.
Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen för respektive ärende- eller brottskategori skall bl.a. framgå
- genomströmningstider (medel- och medianvärden),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats.
Av redovisningen skall särskilt framgå de åtgärder som vidtagits för att tillgodose ett barnperspektiv i brottsutredningar och brottmålsprocesser. Även övriga åtgärder, inklusive utbildningsinsatser, som vidtagits för att beakta barnperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner skall redovisas.
Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar landet skall beskrivas och analyseras.

2. Åklagarmyndigheten skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska, islamofobiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.
Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall för brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering framgå
- genomströmningstider (medel- och medianvärden),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats.
Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

3. Åklagarmyndigheten skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott mot miljön.
Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på området har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall bl.a. följande framgå
- genomströmningstider (medel- och medianvärden),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats,
- åtgärder som har vidtagits för att effektivisera handläggningen av ärenden om miljöbrott och för att minska antalet ärenden i balans.
Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar av landet skall beskrivas och analyseras.

4. Åklagarmyndigheten skall redovisa de åtgärder som myndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen har vidtagit i syfte att vidareutveckla och effektivisera samarbetet mellan åklagare och polis vid utredningar av mängdbrott. Av redovisningen skall bl.a. framgå vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att säkerställa effektiviteten i den försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål som sedan den 1 juli 2004 bedrivs vid Stockholms tingrätt.

5. Åklagarmyndigheten skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten.

6. Åklagarmyndigheten skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit med anledning av vad som framkom vid den myndighetsgemensamma inspektionen 2004 av de brottsutredningar som gällt våldtäkt. De vidtagna åtgärderna och de påvisbara resultaten av dessa skall beskrivas och analyseras. Särskild vikt skall läggas vid frågan om målsägandens rätt till målsägandebiträde samt förmågan att utreda brott.

7. Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla åklagarnas kunskaper när det gäller bemötande av brottsoffer, särskilt brottsoffer vid sexualbrott.

8. Åklagarmyndigheten skall tillsammans med Rikspolisstyrelsen redovisa vilka åtgärder som myndigheterna har vidtagit för att vidareutveckla och effektivisera den brottsbekämpande verksamheten på immaterialrättens område, särskilt vad gäller IT-relaterade immaterialrättsintrång. De vidtagna åtgärderna och resultaten av dessa skall beskrivas och analyseras.

9. Åklagarmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet. Här skall bl.a. redovisas omfattningen av de åtgärder som vidtagits samt en beskrivning och bedömning av samarbetet. Det skall också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger tillvaratas inom myndigheten.

10. Åklagarmyndigheten skall redovisa den totala utgiften samt antalet anställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i internationellt rättsligt utvecklingssamarbete.

11. Åklagarmyndigheten skall redovisa hur myndigheten har tillämpat lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Redovisningen skall framför allt innehålla uppgifter om ärendemängd (såväl antalet ärenden till som från Sverige) och resultatet skall kommenteras.

12. Åklagarmyndigheten skall redovisa antalet domar som riksåklagaren har överklagat till Högsta domstolen och antalet mål där riksåklagaren varit motpart samt en analys av vilken betydelse som riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen har haft för rättsutvecklingen.

13. Åklagarmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes. Redovisning skall ske senast den 17 januari, 7 mars, 9 maj, 22 augusti och 31 oktober. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

3

Organisationsstyrning

Mål

Kompetensförsörjning

Åklagarmyndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Jämställdhet

Andelen kvinnor som är chefer skall öka.

Integration, diskriminering och mångfald

Åklagarmyndigheten skall sträva efter att öka andelen anställda inom åklagarväsendet med utländsk bakgrund. Inom myndigheten skall det finnas kunskaper för att förebygga och motverka att diskriminering förekommer.

Arbetsmiljö

Andelen långtidssjukskrivna medarbetare skall minska.

 

Återrapportering

Kompetensförsöjning

Åklagarmyndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå
- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2006 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2007 och 2008-2009.

Jämställdhet

Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet mellan könen. Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att främja en jämnare könsfördelning på chefsnivå.

Integration, diskriminering och mångfald

Åklagarmyndighetens skall redovisa vilka insatser som vidtagits för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall omfatta bl.a.
- beskrivning och analys av åtgärder i enlighet med den upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor som Riksåklagaren överlämnande till regeringen den 3 november 2003 (Ju2003/9177/Å),
- antalet anställda kvinnor och män som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor,
- andelen anställda kvinnor och män totalt som genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

Åklagarmyndigheten skall också redovisa andelen anställda inom åklagarväsendet som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är
- utrikes födda,
- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar,
- inrikes födda med en utrikes född förälder,
fördelat på dessa kategorier.
Redovisningen skall vidare vara fördelad på yrkesgrupper (åklagare/åklagaraspiranter/övrig personal). Redovisningen skall även innehålla en beskrivning och analys av faktorer med anknytning till myndighetens personalförsörjning som kan ha betydelse för regeringens mål att öka andelen anställda inom rättsväsendet med utländsk bakgrund. Redovisningen skall utformas efter samråd med Integrationsverket.

Arbetsmiljö

Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna.

4

Uppdrag

1. Åklagarmyndigheten skall senast den 1 oktober 2006 redovisa hur och i vilken omfattning frågor om mänskliga rättigheter tydliggörs i Åklagarmyndighetens utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram.

2. Åklagarmyndigheten skall i enlighet med vad som föreslås i betänkandet Sexuell exploatering av barn i Sverige (SOU 2004:71) höja kompetensen hos de åklagare som handlägger ärenden om sexuell exploatering av barn. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för 2006.

3. Åklagarmyndigheten skall medverka i Brottsoffermyndighetens uppdrag att - i enlighet med förslag i betänkandet En översyn av Brottsoffermyndigheten (SOU 2004:61) - ta fram ett nationellt samordningsprogram för brottsofferfrågor.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:3 Åklagarmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av Åklagarmyndigheten 862 424
ap.1 Åklagarmyndigheten (ram) 862 424
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Åklagarmynd - Regeringens disposition (ram) 0

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Åklagarmyndigheten

1. Av anslaget skall minst 5 000 000 kronor användas för att ytterligare effektivisera miljöbrottsbekämpningen.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:3 Åklagarmyndigheten
ap.1 25 871 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
4:3 Åklagarmyndigheten
4:3 ap.2 4:3 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 105 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 91 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 71 868
2006-02-25 71 868
2006-03-25 71 868
2006-04-25 71 868
2006-05-25 71 868
2006-06-25 71 868
2006-07-25 71 868
2006-08-25 71 868
2006-09-25 71 868
2006-10-25 71 868
2006-11-25 71 868
2006-12-25 71 876
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1 Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Peter Grym
Kopia till
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevision SB
Rikspolisstyrelsen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldkontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 7, 2005-12-20

Diarienummerförteckning

Ju2005/11360/Å
Ju2005/9671/Å
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Ju2005/8129/Å

Senast uppdaterad: