Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
2

2005-12-20
Ju2005/9944/DOM
Ju2005/11595/DOM (delvis)
Gentekniknämnden
Retzius väg 13 A
171 77 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:JU1, rskr. 2005/06:119).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Gentekniknämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gentekniknämndens verksamhet under politikområdet Rättsväsendet delas in i följande verksamhetsområde och verksamhetsgren.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Rättsväsendet Övrig verksamhet Gentekniknämnden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Rättsväsendet

1.1.1

Verksamhetsområde Övrig verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Gentekniknämnden

Mål

Gentekniknämndens mål är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa samt miljön skyddas.

Nämnden skall arbeta för att nå målet genom rådgivande verksamhet, genom att följa utvecklingen på genteknikområdet samt genom att bevaka de etiska frågorna. Nämnden skall även under året anordna konferenser inom området.

Återrapportering

Beskrivning av hur verksamheten bedrivits. Redovisningen skall ske under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa samt Miljöskydd.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Gentekniknämnden skall redovisa utgiftsprognoser för budgetåren 2006-2009 i Hermes för anslag 4:9 Gentekniknämnden. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognos och i förhållande till statsbudgeten. Redovisningen skall ske senast

17 januari

7 mars

9 maj

22 augusti

31 oktober

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:9 Gentekniknämnden (Ramanslag)
Disponeras av Gentekniknämnden 3 843
ap.1 Gentekniknämnden (ram) 3 843
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
4:9 Gentekniknämnden
ap.1 115 3 % 0
ap.2 0 3 % 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
4:9 Gentekniknämnden
4:9 ap.2 4:9 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 384
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 320
2006-02-25 320
2006-03-25 320
2006-04-25 320
2006-05-25 320
2006-06-25 320
2006-07-25 320
2006-08-25 320
2006-09-25 320
2006-10-25 320
2006-11-25 320
2006-12-25 323
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:9 ap.1 Gentekniknämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget 4:9 Gentekniknämnden.

 

På regeringens vägnar
Thomas Bodström
Jenny Fransson Björndal
Kopia till
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Justitiedepartementet, L3
Utbildningsdepartementet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: