Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 35

2005-12-15
N2005/9811/TP
N2005/9907/BS (delvis)
Rikstrafiken
Box 473
851 06 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikstrafiken under utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1, rskr. 2005/06:81).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Transportpolitik Interregional kollektiv persontrafik Utveckling och samordning av kollektivtrafiken
Trafikupphandling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

1.1.1

Verksamhetsområde Interregional kollektiv persontrafik

Mål

1. Ett tillgängligt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker trafik, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem genom att dess utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystems utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas.

5. En positiv regional utveckling, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt persontransportsystem, där ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Återrapportering

Rikstrafiken skall redovisa hur verksamheten bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utveckling och samordning av kollektivtrafiken

Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet och en säker trafik.

Tillgängligheten för medborgarna och näringsliv mellan regioner skall förbättras.

Andelen kvinnor och män med funktionshinder och grupper med särskilda behov som kan utnyttja det interregionala kollektiva persontransportsystemet skall öka.

Rikstrafiken skall i samverkan med trafikhuvudmän, länsstyrelser, övriga myndigheter och operatörer verka för att ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem åstadkoms.

Rikstrafiken skall verka för att trafikanternas tillgång till information före och under resan samt deras möjligheter att boka resor som innefattar flera operatörer eller transportslag successivt förbättras.

Återrapportering

Rikstrafiken skall bedöma hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen.

Rikstrafiken skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma ett samverkande interregionalt kollektivt persontransportsystem, vilka brister som finns i samordningen av biljettsystem, tidtabeller och information samt åtgärder för hur bristerna kan avhjälpas och redovisa i vilken utsträckning åtgärder vidtagits.

Med utgångspunkt i trafikverkens sektorsvisa redovisningar av tillgängligheten för personer med funktionshinder skall Rikstrafiken göra en samlad och trafikslagsövergripande beskrivning av återstående brister och behov av åtgärder samt bedöma om planerade insatser för att nå etappmålet om ett transportsystem tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010 kan uppnås. Återrapporteringen skall göras fördelad på kön där så är relevant.

Ett jämställt persontransportsystem

Det interregionala kollektiva persontransportsystemet skall utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka det interregionala kollektiva persontransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Makt och inflytande skall vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män inom det interregionala kollektiva persontransportsystemet.

Återrapportering

Rikstrafiken skall bedöma hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Trafikupphandling

Mål

Ett tillgängligt persontransportsystem, en positiv regional utveckling, en hög transportkvalitet och en säker trafik.

Transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi eller av annan och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift kan vid behov upphandlas av Rikstrafiken.

Upphandlingen av interregional kollektiv persontrafik skall vara kostnadseffektiv, med beaktande av de transportpolitiska delmålen och dess etappmål.

Upphandlingsmetoder skall fortlöpande utvecklas.

Återrapportering

Nyttan av den av Rikstrafiken upphandlade trafiken skall kontinuerligt utvärderas. Såväl alternativa trafiklösningar som alternativ till statlig upphandling av trafiken skall utvärderas. Motiven och kostnaden för den statliga upphandlingen samt konsekvenserna av en utebliven statlig upphandling skall redovisas. Nyttan av den trafik som upphandlas direkt av Rikstrafiken ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2006 och nyttan av den trafik som upphandlas genom samverkansavtal ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2007. Rikstrafiken skall redovisa hur upphandlingarna medverkar till att skapa en grundläggande transportförsörjning i olika delar av landet, samt också vilka brister som kvarstår.

Rikstrafiken skall även redovisa trafikmässiga uppgifter och ekonomiskt utfall för den av Rikstrafiken upphandlade trafiken.

Rikstrafiken skall redovisa hur myndighetens upphandlingsmetoder utvecklats samt kommentera de konsekvenser denna utveckling haft för utfallet på upphandlingen.

En god miljö

Vid upphandling av interregional kollektiv persontrafik skall hänsyn tas till delmålet om en god miljö.

Återrapportering

Miljöeffekterna av den trafik som upphandlas direkt av Rikstrafiken ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2005 och miljöeffekterna av den trafik som upphandlas genom samverkansavtal ska redovisas i årsredovisningen för verksamhetsåret 2006.

Ett jämställt interregionalt kollektivt persontransportsystem

Ett jämställt interregionalt kollektivt persontransportsystem som utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov.

Återrapportering

Rikstrafiken skall återrapportera trafikstatistik från den av myndigheten upphandlade trafiken uppdelat på kön och syfte med resan. Rikstrafiken skall även återrapportera resenärernas synpunkter på resan och den informationen skall vara uppdelat på kön. Vidare skall Rikstrafiken utveckla rutiner som möjliggör bedömning av kvinnors och mäns transportbehov.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Rikstrafiken skall i informationssystemet Hermes redovisa utgiftsprognoser för åren 2006 - 2009. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Redovisningen skall ske senast:

- den 19 januari 2006,

- den 8 mars 2006,

- den 2 maj 2006,

- den 21 augusti 2006, och

- den 2 november 2006.

 

 

3

Organisationsstyrning

1. Rikstrafiken skall svara för utbetalningar för sådana resor med Riksfärdtjänsten som staten har ett betalningsansvar för efter avvecklingen av Styrelsen för riksfärdtjänst. Rikstrafiken skall redovisa vilka utbetalningar som gjorts för resor med Riksfärdtjänsten.

2. Rikstrafiken bär från 1 januari 2004 den ekonomiska risken för de rullande materiel som nyttjas i den trafik som upphandlats. Rikstrafiken skall därför i sina avtal verka för att det ekonomiska ansvaret för denna risk överförs till de operatörer som erhåller trafikansvar.

3. Rikstrafiken kan vid behov i sin trafikupphandlingsverksamhet begära bistånd i form av sakkompetens av Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan parterna.

4. I samband med upphandling av ny trafik och förnyande av avtal skall det vara villkor ställas på att trafikbolag deltar i ett gemensamt rikstäckande biljettbokningssystem i det fall ett lämpligt sådant system finns.


4

Uppdrag

Rikstrafiken skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:11 Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)
Disponeras av Rikstrafiken 19 927
ap.1 Rikstrafiken: Administration (ram) 19 927
Disponeras av regeringen 0
ap.2 Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram) 0
36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling (Ramanslag)
Disponeras av Rikstrafiken 893 000
ap.1 Trafikupphandling (ram) 893 000

Villkor för anslag 36:12

ap.1 Trafikupphandling

Anslaget skall användas för att finansiera statens upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Anslaget får även användas till att finansiera tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal och vid uppföljningar av tidigare ingångna avtal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
36:11 Rikstrafiken: Administration
ap.1 598 3 % 0
ap.2 0 Inget 0
36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling
ap.1 44 650 Allt 0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap 1 Omfördelning till anslag/ap 2 Belopp (tkr) Belopp andel (%)
36:11 Rikstrafiken: Administration
36:11 ap.2 36:11 ap.1 100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap/dp 2006 2007 2008 -
Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår
36:11 Rikstrafiken: Administration
36:12 Rikstrafiken: Trafikupphandling
36:12 ap.1 4 350 000 834 700 3 515 300 2014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rikstrafiken bemyndigas att under år 2006 sluta upp till sex år långa trafikeringsavtal. Rikstrafiken bemyndigas ingå ekonomiska förpliktelser under perioden 2007-2014 och som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 4 350 000 000 kronor.

Rikstrafiken får fatta beslut i ärenden som omfattas av 4 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526). Vidare bemyndigas Rikstrafiken att fatta beslut om upphandling av ny trafik och villkoren för denna trafik i den mån regeringen inte beslutat något annat. Rikstrafiken får även fatta beslut om att förändra utbudet av den trafik som myndigheten upphandlar och fatta beslut om att lägga ned upphandlad trafik.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 1 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 1 070
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Rikstrafikens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 1 660
2006-02-25 1 660
2006-03-25 1 660
2006-04-25 1 660
2006-05-25 1 660
2006-06-25 1 660
2006-07-25 1 660
2006-08-25 1 660
2006-09-25 1 660
2006-10-25 1 660
2006-11-25 1 660
2006-12-25 1 667
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikstrafikens disposition enligt detta regleringsbrev är:
36:11 ap.1 Rikstrafiken: Administration
På regeringens vägnar
Ulrica Messing
Markus Nilsson
Kopia till
Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringens förvaltningskontor/Ek/Red
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: