Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2005-12-15
Fö2005/713/MIL
Fö2005/1023/MIL
Fö2005/1587/MIL m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarets materielverk
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 06, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82).
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren
Totalförsvar Det militära försvaret Anskaffning
Ledningsstöd
Driftstöd
Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar Svåra påfrestningar Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Totalförsvar

1.1.1

Verksamhetsområde Det militära försvaret

1.1.1.1

Verksamhetsgren Anskaffning

1 Anskaffning

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, anskaffa materiel och tjänster. Vid anskaffning av materiel skall Försvarets materielverk pröva möjligheterna till internationellt samarbete samt utnyttja möjligheter till industriell samverkan. Vad gäller utveckling av ny materiel bör detta ske i internationellt samarbete samt genom att utnyttja möjligheter till industriell samverkan. Vidare skall Försvarets materielverk verka för att män och kvinnor skall kunna utnyttja materielen på lika villkor.

Syftet med anskaffning till totalförsvaret är att tillgodose de operativa behoven genom en kostnadseffektiv och säker materielförsörjning samt att främja interoperabilitet och teknologitillgång.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall lämna en beskrivning av hur materielförsörjningen, inklusive forskning och teknikutveckling, principiellt har förändrats och utvecklats under året. Försvarets materielverk skall även redovisa erfarenheter som myndigheten gjort inom materielförsörjningsområdet. Myndigheten skall redovisa vilka eventuella åtgärder som den avser vidta med anledning av uppnådda erfarenheter. Materielförsörjningens industriella konsekvenser skall även redovisas.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa hur stor andel av anskaffning och utveckling som sker utan internationellt samarbete.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall lämna en beskrivning av hur jämställdhetsaspekterna har beaktats och integrerats i anskaffning och utveckling av materiel, i för ändamålet relevanta projekt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Ledningsstöd

2 Planerings- och beslutsstöd

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, stödja planering och beslut i materielfrågor. Syftet är att skapa systemmässiga, materiella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för en effektiv organisation och resurshållning. Detta innebär bland annat att Försvarets materielverk aktivt skall arbeta för ett ökat utnyttjande av redan utvecklade systemlösningar samt redan existerande teknik på markanden.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

3 Teknisk kompetens

Försvarets materielverk skall verka för att säkerställa en hög teknisk kompetens, i synnerhet på högre systemnivå.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vidtagna åtgärder för myndighetens inriktning att verka på högre systemnivåer.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Driftstöd

4 Driftstöd

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, på ett kostnadseffektivt sätt stödja Försvarsmaktens hantering av materiel, inklusive avveckling.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

5 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Försvarets materielverk skall tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet, för Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt för Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

Resurser definieras enligt följande: Kompetens, ledningsförmåga och analyskapacitet avseende försvarsrelaterad industri, nischer, internationella materielsamarbeten samt statens materielförsäljning och exportstöd.

Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad avser Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet. Försvarets materielverk skall vidare ha sammanhållande ansvar, i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut, för framtagande av underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför styrelsemöten i EDA som sker i sammansättningen för nationella försvarsmaterieldirektörer.

Vidare skall Försvarets materielverk leda det svenska samarbetet med USA avseende exportlicenser m.m. i samarbetsgruppen Defense Export Working Committee (DEWC). Den närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer skall i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks befattningshavare inom försvarsenheten vid Sveriges ambassad i USA.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

1.2

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

1.2.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

1.2.1.1

Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Försvarets materielverk skall fortsätta arbetet med att etablera ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter inom ramen för Common Criteria Recognition Agreement i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Försvarets materielverk skall därvid uppfylla kraven för sådana organ enligt den svenska implementeringen grundad på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar erkänns internationellt. För certifieringstjänsterna skall marknadsmässig debitering ske.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten skall även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

7 Milstolpseffektiviteten

Försvarets materielverk skall sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten, dvs. andelen leveranser som gjorts inom avtalad tid. Vidare skall myndigheten, bland annat för att underlätta prognossäkerheten, även sträva efter en jämn spridning av uppnådda milstolpar över året.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa andelen av antal milstolpar som uppfyllts inom överenskommen tid och andelen av antal avtal med Försvarsmakten och andra kunder som omförhandlats och orsaken till omförhandlingarna. Redovisningen skall innehålla en kommenterad jämförelse mot de föregående två åren uttryckt i antal eller procent.

8 Miljö

Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn skall utgöra en övergripande miljöpolicy för försvarssektorns arbete. Försvarets materielverk skall utveckla miljöarbetet inom ramen för det miljöledningssystem som infördes vid myndigheten 2002, (se bilaga 2).

Försvarets materielverk skall under året fortsätta sitt systematiska hållbarhetsarbete i enlighet med Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling.

Återrapportering

Miljöledningsarbetet skall redovisas enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005. Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisning redovisa:

 • hur myndighetens miljöredovisningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn samt

 • hur arbetet med ett systematiskt hållbarhetsarbete fortskrider.

9 Underrättelseproduktion

Försvarets materielverk skall genom sin underrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Försvarets materielverk skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 3.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.

10 Insyn

Försvarets materielverk skall för att säkerställa affärsmässighet tillse att erforderlig insyn föreligger då upphandling riktas mot en leverantör.

11 Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk skall aktivt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Vidare skall myndigheten:

 • Utbyta erfarenheter och information med de myndigheter som bedöms som lämpliga för uppgiften att förse Försvarsmakten med materiel och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

 • Verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten har.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa uppnått resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter.

12 Prognoser

Försvarets materielverk skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Prognoserna lämnas i löpande priser.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

 • den 19 januari,

 • den 8 mars,

 • den 2 maj,

 • den 21 augusti och

 • den 2 november.

13 Internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet

Försvarets materielverk har tillsammans med Försvarsmakten den 28 oktober 2005 redovisat regeringens uppdrag om internationell militär test-, övnings- och utbildningsverksamhet (ITÖ).

Försvarets materielverk får inom sitt verksamhetsområde bedriva ITÖ. Verksamheten skall genomföras i enlighet med den inriktning myndigheterna redovisat till regeringen.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall tillsammans med Försvarsmakten redovisa genomförd verksamhet i årsredovisningen. En lägesredovisning skall lämnas i delårsrapporten.

3

Organisationsstyrning

1 Jämställdhet och mångfald

Inom ramen för sin kompetensförsörjning skall Försvaret materielverk främja mångfald och jämställdhet, tex genom att verka för en jämn könsfördelning.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Av redovisningen skall framgå hur Försvarets materilverk arbetar med frågor som rör diskriminering på grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet, diskriminering på grund av sexuell läggning eller på grund av funktionshinder. Redovisningen skall innehålla en särskild beskrivning av hur myndigheten omsatt existerande erfarenheter och kunskaper i praktisk handling och hur myndigheten levt upp till sina egna målsättningar avseende jämställdhet och sexuella trakasserier.

2 Krediter

Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget för 2007, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utstående förskott till industrin under perioden 2007 - 2009.

3 Terminssäkring

Försvarets materielverk skall fortsätta införandet av terminssäkring som ett redskap i myndighetens framtida verksamhet när det är systemstödsmässigt genomförbart.

Återrapportering

Försvarets materielverk skall när systemet möjliggör terminssäkring redogöra för genomförandet och utvärderingen av denna verksamhet samt redovisa om myndighetens mål med terminssäkring har uppnåtts.

4 Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2006-2008.

(tkr)

Prognos 2005

Budget 2006

Beräknat 2007

Beräknat 2008

Anläggningstillgångar

125 000

163 890

162 835

120 835

Summa investeringar

125 000

163 890

162 835

120 835

Lån i Riksgäldskontoret

125 000

163 890

162 835

120 835

Summa finansiering

125 000

163 890

162 835

120 835

 

Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.

5 Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.

6 Åtgärder med anledning av betänkandet Effektiv förvaltning för insatsförsvaret

Försvarets materielverk skall i verksamhetsplanering för 2006 visa återhållsamhet för att inte försvåra ett genomförande av de förslag som framgår av betänkandet En effektiv förvaltning för insatsförsvaret (SOU 2005:96), samt i övrigt upprätthålla beredskap för att ett genomförande av förslagen kan komma att påbörjas.

4

Uppdrag

1 Räntebindning

Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka konsekvenser bindningar av delar av räntekontokrediten i kortfristiga och långsiktiga lån har haft, med avseende på kostnader och prognossäkerhet. Kostnadsberäkningen skall inkludera en jämförelse med vilka kostnaderna skulle ha varit vid rörlig ränta. Rapportering skall ske när räntebindning har genomförts.

2 Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

3 Fördelning av kostnader

Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.

4 Flyg- och rymdstrategin

Försvarets materielverk skall redovisa de särskilda insatser som gjorts för att bidra till målen för de strategiska områden som är relevanta för myndigheten och som beskrivs i handlingsplanen för strategin "Flyg- och rymdindustrin - En del av Innovativa Sverige" (ref. N2004/3333/NL).

5 Tjänstgöring inom internationella organisationer

Försvarets materielverk skall kunna ställa personal till förfogande för tjänstgöring inom Europeiska försvarsbyrån (EDA).

6 Åtaganden rörande samarbetet inom ramen för NATO/PFF

Försvarets materielverk skall redovisa sitt samarbete inom ramen för Nato/PFF. Redovisningen skall innehålla myndighetens förslag till ökad koordinering och effektivisering mellan berörda myndigheter och Regeringskansliet. Försvarets materielverk skall motivera samarbetet och deltagandet i materiel- och forskningsgrupper inom ramen för Nato/PFF utefter hur deltagandet svarar mot den inriktning för internationellt samarbete som uttalas i "En samlad strategi för det militära försvarets materielförsörjning", t.ex. nischer (Fö2004/1894/MIL), Försvarsmaktens operativa behov, antagna partnerskapsmål och andra myndighetsuppgifter. Myndigheten skall inkomma med svar senast den 1 juli 2006.

7 Nya leverantörer i materielförsörjningen

Försvarets materielverk skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att engagera andra företag än traditionell försvarsindustri och för att stimulera små och medelstora företags möjligheter inom materielförsörjningen. Redovisningen skall bland annat göras mot bakgrund av den redovisning med förslag på sådana åtgärder som myndigheten lämnade i maj 2005. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning vidtagna åtgärder bidragit till en breddad leverantörsbas inom materielförsörjningen eller på annat sätt påverkat förutsättningarna för materielförsörjningen.

8 Handlingsplan för tillgänglighet

Försvarets materielverk skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

9 Kostnadsreduktioner

Försvarets materielverk skall under 2006 fortsatt arbeta med kostnadsreduktioner. Försvarets materielverk har under 2005 haft krav att vidta kostnadsreduktioner om 200 miljoner kronor i förhållande till kostnaderna 2004. Kostnadsreduktionerna avsåg främst myndighetens inre effektivitet och innebar därmed minskade utgifter för Försvarsmakten under 2005.

De uppnådda kostnadsminskningarna skall bibehållas och därmed uppgå till minst 200 miljoner kronor, i förhållande till kostnaderna 2004. Eventuellt ytterligare kostnadsreduktioner, utöver de redan genomförda, skall främst avse myndighetens inre effektivitet och därmed löpande under 2006 innebära minskade utgifter för Försvarsmakten.

Försvarets materielverk skall i samband med budgetunderlaget redovisa eventuellt ytterligare identifierade kostnadsreduktioner. Genomförda kostnadsreduktioner skall redovisas i årsredovisningen, och vara uppföljningsbara.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

6:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Försvarets materielverk 90 000
ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (ram) 90 000

Villkor för anslag 6:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Anslagsposten skall disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning, inklsive forskning, för stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslagsposten skall även disponeras för, inom ovan nämnda område, Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

Resurser definieras enligt följande: Kompetens, ledningsförmåga och analyskapacitet avseende försvarsrelaterad industri, kompetenser/nischer, internationella materielsamarbeten samt statens materielförsäljning och exportstöd.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2006 Indrag av anslagsbelopp
6:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
ap.1 2 700 Allt 0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen) 355 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen) 16 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen) 12 000 000
- varav FÖRSKOTT 12 000 000
Belopp angivna i tkr
Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten får faktureras Försvarsmakten i särskild ordning.

- varav FÖRSKOTT

Beloppet utgör kredit för utstående förskott och tillkommande förskottsbeställningar.

Valutariskhantering

Försvarets materielverk skall, i den mån detta är möjligt, för sin valutariskhantering använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. Försvarets materielverk skall för redovisningen av valutariskhanteringen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Räntekontokredit

Försvarets materielverk får till fast ränta binda delar av det kreditutrymme som myndigheten disponerar på räntekonto i Riksgäldskontoret i kortfristiga och långfristiga lån.

6.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum Belopp
2006-01-25 7 500
2006-02-25 7 500
2006-03-25 7 500
2006-04-25 7 500
2006-05-25 7 500
2006-06-25 7 500
2006-07-25 7 500
2006-08-25 7 500
2006-09-25 7 500
2006-10-25 7 500
2006-11-25 7 500
2006-12-25 7 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:11 ap.1 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet +/- t.o.m. 2004 +/- 2005 Int. 2006 Kost. 2006 +/- 2006 Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Anskaffning 150 407 0 12 200 12 200 0 150 407
Ledningsstöd 30 390 0 1 065 1 065 0 30 390
Driftsstöd 166 659 0 3 400 3 400 0 166 659
Summa 347 456 0 16 665 16 665 0 347 456
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras 12 400
Belopp angivna i tkr
Villkor

1. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 400 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Under anslaget 7:5 Krisberedskap, anslagspost 1 Samverkansområdet Teknisk infrastruktur, har beräknats 12 000 000 kronor som av Krisberedskapsmyndigheten skall utbetalas till Försvarets materielverk efter rekvisition för uppbyggandet av ett system för evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter.

3. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kronor för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till roalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kronor skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kronor skall anmälas till regeringen, regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2006.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Regeringen överlåter med stöd av 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling åt Försvarets materielverk att självt fatta beslut om undantag från 6 kap. nämnda lag vid upphandling där myndigheten bedömer att det föreligger försvars- och säkerhetspolitiska skäl och som understiger 10 000 000 kronor.

Återrapportering: Försvarets materielverk skall, utöver vad som anges i 4 § förordning (2001:870) om försvarsupphandling, även redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten gör med stöd av detta beslut. Försvarets materielverk skall redovisa motiv för varje enskilt undantag som myndigheten gör med stöd av detta beslut. Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

4. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

Formerna för rapporteringen till statsredovisningen i detta ärende skall utformas i dialog med Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning, som skall bestå av kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till mål samt budget när så är tillämpligt. Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

 2. Försvarets materielverk skall senast den 1 mars 2006 redovisa en plan för utnyttjande av de medel som Försvarsmakten utbetalar till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. I årsredovisningen skall Försvarets materielverk redovisa hur medlen utnyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen skall kommenteras.

På regeringens vägnar
Leni Björklund
Henrik Ohlin
Kopia till
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet, EPS, CIV
Socialdepartementet, ST
Finansdepartementet, BA
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Mk
Näringsdepartementet, JÄM, ITFoU
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 10, 2005-12-15

Diarienummerförteckning

Fö2005/713/MIL
Fö2005/1023/MIL
Fö2005/1587/MIL
Fö2005/2063/MIL
Fö2005/2322/MIL
Fö2005/228/EPS (delvis)
Fö2005/2971/EPS (delvis)

Senast uppdaterad: