Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut11

2005-10-06Statens haverikommission
Box 12538
101 29 STOCKHOLMFö2005/691/CIV
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens haverikommission
Riksdagen har beslutat om för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens haverikommission och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

1.1 Verksamhetsstyrning

Följande gäller för verksamheten inom Statens haverikommissions ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikForskning och analysHaveriutredningar1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Forskning och analys

Mål

Kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn med syfte att effektivt närma sig det transportpolitiska målet.


Verksamhetsgren Haveriutredningar

Mål

Bidra till att uppfylla det transportpolitiska delmålet om en säker trafik, dvs. att ingen skall dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. Statens haverikommission skall därtill med sin kompetens inom området också främja säkerheten inom andra samhällsektorer.

Fastställa olycksorsaken i varje undersökning.

Ge sådana synpunkter och rekommendationer till tillsynsmyndigheterna att framtida olyckor och tillbud till olyckor förebyggs samt begära återrapportering från respektive tillsynsmyndighet om i vilken utsträckning åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna.


Återrapportering för 2005

Återrapporteringen av verksamheten skall ske enligt följande indelning såvida inget annat anges: civil luftfart, civil sjöfart, järnvägstrafik, militär verksamhet och annan verksamhet.

1. Återrapportering

Statens haverikommission skall översiktligt redogöra för hur verksamheten bidragit till uppfyllandet av det transportpolitiska delmålet om en säker trafik samt för hur verksamheten bidragit till främjandet av säkerheten inom andra samhällssektorer.

2. Återrapportering

Statens haverikommission skall i de fall där olycksorsaken inte har kunnat fastställas redovisa och kommentera antalet fall samt jämföra dessa över den senaste treårsperioden och kommentera utfallet.

3. Återrapportering

Statens haverikommission skall redovisa rekommendationer som lämnats till tillsynsmyndigheterna och jämföra dessa med rekommendationer som lämnats under den senaste treårsperioden. Kommentarer skall lämnas till de fall då rekommendationerna inte har beaktats.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

4. Antalet inkomna och avgjorda ärenden respektive antalet inledda och avslutade undersökningar skall redovisas.

5. Fördelningen av de särskilda utredningskostnaderna för haveriutredningar skall redovisas, jämföras med kostnaderna under den senaste treårsperioden och kommenteras. Förvaltningskostnaderna och intäkterna avseende förvaltningsdelen skall redovisas för verksamheten i dess helhet.

6. En översiktlig redogörelse för den kunskap som inhämtats i det internationella arbetet liksom för den nytta detta har för Statens haverikommissions verksamhet skall lämnas.

7. Handläggningstiden för haveriutredningar skall begränsas till högst nio månader för militära ärenden samt i genomsnitt sex månader för civila luftfartsärenden och högst tolv månader för civila sjöfartsärenden, järnvägstrafikärenden och ärenden rörande annan verksamhet.

8. Statens haverikommission skall redovisa och kommentera handläggningstiden för utredningar under den senaste treårsperioden. Kommentarer skall lämnas till de fall där målet inte uppnåtts.
1.3Organisationsstyrning

1.3

Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

9. Återrapportering:

Statens haverikommission skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Därutöver skall Statens haverikommission redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

2

FINANSIERING

2.1

Översikt


Beräknade övriga inkomster som disponeras

16 500 tkr

Totalt beräknat belopp som disponeras av myndigheten

16 500 tkrVillkor för avgiftsbelagd verksamhet

2.2

Avgifter och bidrag

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Förvaltningskostnaderna för budgetåret 2005 får uppgå till högst

16 500 000 kronor och skall betalas av Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket, Banverket, Försvarsmakten och Statens räddningsverk. Förvaltningskostnaderna skall fördelas enligt följande om inte annat överenskoms mellan nämnda myndigheter:

· Luftfartsstyrelsen 7 425 000 kronor (45 %)

· Sjöfartsverket 1 650 000 kronor (10 %)

· Banverket 3 300 000 kronor (20 %)

· Försvarsmakten 1 650 000 kronor (10 %)

· Statens räddningsverk 2 475 000 kronor (15 %)

De särskilda utredningskostnaderna, som föranleds av enskilda undersökningar, skall betalas av berörda myndigheter enligt nedan:

· Luftfartsstyrelsen civila luftfartsärenden

· Sjöfartsverket civila sjöfartsärenden

· Banverket järnvägsrelaterade ärenden

· Försvarsmakten militära ärenden

· Statens räddningsverk övriga ärenden

Både förvaltningsutgifterna och de särskilda utredningsutgifterna skall månadsvis faktureras de betalningsansvariga myndigheterna.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leni Björklund
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagens trafikutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS, TP, ADM
Förvaltningavdelningen
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsmakten
Statens räddningsverk
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Banverket
Sjöfartsverket
LuftfartsstyrelsenSenast uppdaterad: