Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 8

2005-06-30Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 NORRKÖPINGN2005/5709/TP
N2005/5671/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Sjöfartsverket
Riksdagen har beslutat om Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95, prop. 2004/05:100, utg.omr. 22, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Sjöfartsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikSjöfartMyndighets- och sektorsverksamhet
Produktionsverksamhet1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Sjöfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där sjötransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där sjötransportsystemet skall medge hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker sjöfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas. Sjötransportsystemet skall anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där sjötransportsystemet anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla och där en god hushållning med naturresurser främjas. Sjötransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där sjötransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt sjötransportsystem, där sjötransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Myndighets- och sektorsverksamhet

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem

Sjöfart skall kunna bedrivas säkert året runt på samtliga svenska hamnar av betydelse.

Andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov som kan utnyttja sjöfarten skall öka. Senast år 2010 bör sjötransportsystemet vara tillgängligt för personer med funktionshinder.


Återrapportering

Redovisa antal anlöp som krävt isbrytarassistans fördelat per hamn.

Redovisa andelen personer med funktionshinder och andra grupper som utnyttjar sjöfarten fördelade på personer med funktionshinder, äldre och barn. Redovisa de åtgärder som vidtagits inom sektorn i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Redovisa återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser för att nå etappmålet om ett sjötransportsystem, som är tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport som skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2006.


2. En hög transportkvalitet

Kvaliteten i det svenska sjötransportsystemet, mätt i termer av förutsägbarhet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information skall successivt förbättras.

Svenska farleder med intensiv fartygstrafik skall senast år 2014 vara sjömätta i enlighet med internationellt antagen standard. Detta mål gäller även de farleder som ofta trafikeras av fartyg som transporterar miljöfarligt gods och olja. Under år 2005 skall 10 procent av den kvarvarande omätta ytan mätas.


Återrapportering

Redovisa förseningar och andra störningar som ligger under Sjöfartsverkets kontroll. Redovisa hur stor andel av de allmänna sjökorten som är digitaliserade. Redovisa hur stor andel av svenska kust- och anlöpsfarleder som uppfyller IHO:s standard S 44. Redovisa hur stor yta som sjömäts under år 2005. Redovisningen skall delas upp i stråkfarleder och i anlöpsfarleder. Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.


3. En säker sjöfart

Antalet dödade och svårt skadade i handelssjöfarten till följd av olyckor under perioden 1998-2007 bör halveras. Samma mål gäller för trafiken med fiske- och fritidsbåtar. Målet för färjetrafiken och övrig passagerarsjöfart är att inga allvarliga olyckor skall inträffa. Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns säkerhet i sjöfarten skall prioriteras. En ökad användning av teknik som främjar ett säkert sjötransportsystem skall eftersträvas. Efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och internationella överenskommelser anger. Sjöräddningen skall med en flyg- eller ytenhet i 90 procent av alla fall kunna undsätta en nödställd inom 90 minuter från det att larm inkommit till sjöräddningscentralen. Målet gäller inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon samt Vänern, Vättern och Mälaren.


Återrapportering

Redovisa statistik över antalet dödade eller svårt skadade fördelade på handelssjöfart, fiske- och fritidsbåtstrafik, färje- och övrig passagerartrafik. Redovisa statistik över inspektioner och besiktningar av svenska fartyg. Redovisa antalet hamnstatskontroller av utländska fartyg. Återrapporteringen bör även omfatta internationella jämförelser. Redovisa översiktligt vad Sjöfartsverket gjort för att uppnå målen. Redovisa statistik över antalet sjöräddningsoperationer samt hur målet för sjöräddningen har uppfyllts. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.


4. En god miljö

Sjöfartens negativa miljöpåverkan skall minskas.


Återrapportering

Redovisa hur sjöfartssektorns samlade miljöpåverkan förändras och hur sektorn bidrar till uppfyllandet av relevanta nationella miljökvalitetsmål. Redovisningen skall omfatta dels vilka nationella åtgärder Sjöfartsverket har vidtagit, dels Sjöfartsverkets insatser på ett internationellt plan, samt resultatet av dessa åtgärder och insatser. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.


5. En positiv regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regionerna och omvärlden skall successivt förbättras.


Återrapportering

Redovisa indikationer på utvecklingen i förhållande till målet, exempelvis gällande transporttid och transportkostnader mellan regioner och omvärlden. Redovisa ingående respektive utgående avgiftsbelagda godsflöden fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Redovisa antalet passagerare fördelade på Sjöfartsverkets sjötrafikområden. Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.


6. Ett jämställt sjötransportsystem

Målet är ett jämställt sjötransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka sjötransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom sjötransportområdet.


Återrapportering

Ge en analys av kvinnors och mäns utnyttjande av sjötransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avseende på bl.a. resmönster, restider och resekostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan regionerna.

Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper eller andra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas.

Återrapporteringen skall ske i Sjöfartsverkets sektorrapport.Verksamhetsgren Produktionsverksamhet

Mål

Produktionsverksamheten skall bedrivas med hög effektivitet och genomblickbarhet.


Återrapportering

Sjöfartsverket skall redovisa intäkter och kostnader uppdelade enligt följande verksamhetsindelning: farleder, isbrytning, sjögeografisk information, sjötrafikinformation, lotsning och sjöräddning. Intäkterna från farledsavgifterna skall särredovisas. De delar av Sjöfartsverkets verksamhet som är konkurrensutsatta skall särredovisas. De totala kostnaderna för verkets sjötrafikområden skall redovisas per sjötrafikområde.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar på samhället i fred samt mål och återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2005 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

2. Sjöfartsverket skall i sektorrapporten redovisa sin bedömning av den svenska handelssjöfartens internationella konkurrenssituation samt andra förhållanden som påverkar handelssjöfarten.

3. Sjöfartsverket skall redovisa hur tillsynen av arbetsmiljön sker för ombordanställda. Sjöfartsverket skall översiktligt beskriva och kommentera insatser och prioriteringar inom tillsynen, resultatet av tillsynen samt vilken strategi verket tillämpar för att över tid stärka tillsynen. Häri ligger att så långt som möjligt ge en sammanfattande beskrivning av arbetsskadeutvecklingen.

4. Sjöfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2005 - 2008 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske i informationssystemet Hermes senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Återrapportering: Kostnaderna för och intäkterna från myndighetens verksamheter samt vidtagna åtgärder skall redovisas i verksamhetsgrenar enligt följande indelning:

- Myndighets- och sektorverksamhet

- Produktionsverksamhet

2. Sjöfartsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning för år 2006 och åren 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

3. Sjöfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nätverk, TEN.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall senast den 11 februari år 2005 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt aktuella TEN-projekt bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

4. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

5. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i verksamheten för sjöfartsregistret.

6. Sjöfartsverket skall i årsredovisningen redovisa hur arbetet med att införa ett miljöledningssystem för verket fortlöper.

7. Sjöfartsverket skall bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 13 maj 2005 redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2005. Verket skall även bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 1 oktober 2005 redovisa en prognos för transporternas utveckling till år 2020.

8. Sjöfartsverket skall vid begäran av Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphandling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan parterna.
1.4Uppdrag

1. Sjöfartsverket skall löpande bistå Nordsjösekretariatet med underlag samt delta i förberedelserna och genomförandet av Nordsjökonferensens ministermöte i Göteborg år 2006.


2. Sjöfartsverket skall redogöra för det faktiska svenska genomförandet av det internationella regelverket avseende mottagningsanordningar i hamn, dvs. Östersjöstrategin samt motsvarande EG-direktiv och IMO-regler. Verket skall vidare, om så anses behövligt, föreslå åtgärder för att förbättra det svenska genomförandet. Verket skall också redogöra för hur genomförandet har skett i andra länder, främst runt Nordsjön och Östersjön. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 maj 2005.


3. Sjöfartsverket skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För det fall ekonomiska och personella insatser genomförts i myndighetens ordinarie verksamhet får dessa ingå i redovisningen av de regionala tillväxtprogrammen. Sjöfartsverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende år 2005.


4. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med implementeringen av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Sjöfartsverket skall, inom ramen för sitt sektorsansvar genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2005.


5. Sjöfartsverket skall med utgångspunkt i regeringens innovationsstrategi, Innovativa Sverige - En strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36), redovisa vilka insatser som görs för att skapa ett gott innovationsklimat och stimulera till innovation i den egna verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2005.


6. Sjöfartsverket skall i samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning och med utgångspunkt i tidigare genomfört utredningsarbete, Sjömätning och maringeologisk undersökning i samverkan, redogöra för på vilket sätt myndigheterna kan samarbeta avseende sjömätning och maringeologisk undersökning. Myndigheterna skall senast den 31 mars 2005 lämna en delrapport med en bedömning av eventuella kostnadsbesparingar som kan härledas ur samarbetet. Senast den 30 juni 2005 skall myndigheterna lämna en slutredovisning av hur samarbetet kan fördjupas samt vilka ekonomiska fördelar detta kan leda till. Båda redovisningarna skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).


7. Sjöfartsinspektionen, Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen och Vägtrafikinspektionen skall gemensamt redovisa hur samarbetet mellan myndigheterna har utfallit enligt det samarbetsavtal som finns mellan de fyra trafikverkens inspektioner. I redovisningen skall ingå information om vilka områden som varit lämpliga att samarbeta inom och vilka det funnits svårigheter i. En bedömning av eventuella kostnader eller kostnadsbesparingar som kan härledas ur samarbetet skall även redovisas. Vidare skall myndigheterna redovisa hur de arbetar med att kvalitetssäkra sin inspektionsverksamhet samt vilket behov de har av psykologisk expertis eller annan expertis och vilka möjligheter det finns att gemensamt utnyttja dessa resurser. Till redovisningen skall även bifogas en beskrivning av respektive myndighets internationella verksamhet och vilka möjligheter/hinder det finns att utveckla och organisera trafikslagsövergripande nationella rutiner för olycksutredningar och tillsyn med hänsyn taget till det internationella regelverket. Redovisningen skall inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2005.


8. Sjöfartsverket skall senast den 1 oktober 2005 inkomma till Näringsdepartementet (Regeringskansliet) med en bedömning av hur omfattande användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier är ombord på svenska fartyg samt redovisa vilka regler som finns på området.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket19 880 tkr
36:5 ap.4Sjöfartsverket (Ram)19 880 tkr

36:6Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (Obetecknat anslag)
Disponeras av Sjöfartsverket70 574 tkr
36:6 ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (Obetecknat)70 574 tkr

Disponeras av regeringen426 tkr
36:6 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)426 tkr


Villkor
36:6 ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för informationsinsatser för att förbättra sjösäkerheten och för att minska miljöpåverkan, främst avseende fritidsbåtslivet. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte skall belasta handelssjöfarten.36:7Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Obetecknat anslag)
Disponeras av Sjöfartsverket59 285 tkr
36:7 ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Obetecknat)59 285 tkr

Disponeras av regeringen375 tkr
36:7 ap.2Till regeringens disposition- utgiftsbegränsning (Obetecknat)375 tkr


Villkor
36:7 ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.36:8Sjöfartsregistret (Ramanslag)
Disponeras av Sjöfartsverket5 752 tkr
36:8 ap.1Sjöfartsregistret (Ram)5 752 tkr

Disponeras av regeringen34 tkr
36:8 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)34 tkr


Villkor
36:8 ap.1 Sjöfartsregistret

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för driften av Sjöfartsregistret.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.40Allt0

36:6 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:6 ap.10Inget0
36:6 ap.20Inget0

36:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:7 ap.10Inget0
36:7 ap.20Inget0

36:8 Sjöfartsregistret

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:8 ap.10Allt0
36:8 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)/andel (%)
36:5 ap.436:5 ap.5100 %
36:836:8 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)350 000
- varav LÅNERAM350 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditet är att den skall uppgå till lägst 30 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket skall redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2005 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket skall för verksamhetsåret 2005, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 350 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden skall sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket skall varje månad under budgetåret 2005 utbetala en tolftedel av beloppet 19,5 miljoner kronor till Handelsflottans kultur- och fritidsråd.

7. Sjöfartsverket skall utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

8. Sjöfartsverket skall utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

9. Sjöfartsverket får under år 2005 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22 avsnitt 6.7.3, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

10. Sjöfartsverket skall förvalta de medel som återbetalats till staten från konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen skall efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

11. Beträffande villkor för resurser inom civilt försvar och svåra påfrestningar hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2005 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

12. Sjöfartsverket skall erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation skall ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

13. Sjöfartsverket får använda högst 1 430 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens Haverikommission.
2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Sjöfartsverket skall lämna en finansieringsanalys i delårsrapporten den 31 augusti 2005.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Markus Nilsson
Kopia till

Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet
Finansdepartementet/Ba/PP
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BS/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Regeringskansliets revisionskontor
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Naturvårdsverket
Rikstrafiken
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Rederinämnden
Statens institut för kommunikationsanalysSenast uppdaterad: