Försvarsdepartementet
Regeringsbeslut6

2005-05-12Försvarets materielverk
Banergatan 62
115 88 STOCKHOLMFö2005/1399/MIL


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarets materielverk
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU1, rskr. 2004/05:130, prop. 2004/05:5, utg.omr. 06, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 2004/05:143).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TotalförsvarDet militära försvaretAnskaffning
Ledningsstöd
Driftstöd
Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarEvaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet är att:
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld


Verksamhetsområde Det militära försvaret

01. Mål och krav på operativ förmåga

Målet för verksamhetsområdet är att det militära försvaret, inom ramen för sin huvuduppgift, förmågan att kunna föra väpnad strid, skall uppnå den förmåga och genomföra de insatser som anges nedan.

I- Försvarsmakten skall övervaka vårt territorium, kunna upptäcka och avvisa kränkningar och i samverkan med andra myndigheter hävda vår territoriella integritet. Vidare skall Försvarsmakten bidra till att upprätthålla Sveriges självständighet genom att avhålla från respektive avvärja försök att ta kontroll över viktiga funktioner eller försök till otillbörlig påverkan på vårt agerande. Försvarsmakten skall bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser.

II- Vid en försämrad utveckling utgår kraven från att vi samtidigt med detta måste kunna hantera händelseutvecklingar och möta olika former av hot. I ett sådant läge ställs ökade krav på att kunna skydda verksamhet eller objekt samt att kunna bistå andra myndigheter, bland annat vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet. Vidare ställs ökade krav på inhämtning, utbyte och analys av information och underrättelser i syfte att kunna upptäcka hot och aktörers förmåga och avsikter. Fler samordnade taktiska övningar behöver kunna genomföras, liksom insatser i syfte att öka förmågan och för att demonstrera politisk vilja. Försvarsmakten skall också kunna förstärka pågående internationella insatser samt kunna höja sin förmåga till fredsframtvingande åtgärder, inte minst för att öka uthålligheten.

III- Försvarsmakten skall också, efter allvarlig och varaktig säkerhetspolitisk försämring och successiva beslut av riksdag och regering, kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet. Uppgiften ställer krav på att kontinuerligt upprätthålla grundläggande kompetenser, för att på sikt kunna utveckla en mer omfattande försvarsförmåga. Försvarsmakten skall tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden så som säkerhetspolitisk, militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmågor och kompetenser. Forskning, studier, materielutveckling och försök behöver bedrivas för att utveckla nya förmågor och kompetenser. Vidare måste nya och befintliga förband kunna utvecklas för att därigenom tillägna sig olika förmågor och funktioner. Allt mer av kompetensutvecklingen kan göras i samarbete med andra länder. Detta med syftet att öka kompetensen för att på sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Operativ delförmåga i olika avseenden

Försvarsmakten skall utgående från operativ förmåga kunna lösa operativ delförmåga i olika avseenden enligt följande:

I - Vad avser förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld genom att medverka i fredsfrämjande insatser skall Förvarsmakten kunna:

- Upptäcka hot mot Sverige. Detta ställer krav på att inhämta kunskap om omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter gentemot Sverige samt att genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på vårt närområde.

- Upptäcka kränkningar i luftrum och av sjöterritorium. Detta skall ske i samverkan med andra myndigheter. Även internationella samarbeten kan fortsätta att utvecklas. Flyg- och fartygsrörelser skall kunna följas i syfte att upptäcka säkerhetshot eller brott mot nationell eller internationell rätt. Vidare skall Försvarsmakten kunna anpassa beredskapen i tid och rum samt efter indikation kunna avvisa kränkningar och hantera incidenter.

- Bistå andra myndigheter vid skyddandet av viktiga samhällsfunktioner och infrastrukturer vid hot eller insatser mot civila mål, terroristbekämpning samt även i övrigt kunna bidra till samhällets samlade förmåga att hantera svåra påfrestningar i fred. Härvid skall en förmåga finnas att tidigt upptäcka NBC-händelser i närområdet.

- Skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

- Genomföra underrättelse- och säkerhetsoperationer enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.

- Bidra till att förebygga och hantera kriser i vår omvärld samt medverka i fredsfrämjande insatser över hela skalan av uppgifter i Europa och globalt. Kraven på dessa förbands uthållighet, och hur tidigt de skall kunna sättas in, kan variera.

- Inhämta och analysera utvecklingen avseende aktörers avsikter av betydelse för Sveriges och EU:s medverkan i fredsfrämjande insatser. Vidare skall Försvarsmakten i samverkan med andra länder kunna planera, leda och följa upp deltagande i insatser samt avdela styrkebidrag till insatser.

- Samtidigt kunna planera, leda och genomföra två insatser av bataljons storlek. Samtidigt skall mindre förbandsenheter kunna sättas in i ytterligare tre insatser. Såväl insatser av bataljons storlek som insatser med mindre förbandsenheter skall kunna ske med kort förvarning. Såväl politiska faktorer, identifierade behov samt vår möjlighet att ge effektiva och efterfrågade bidrag måste vägas samman i den slutliga bedömningen av vilka och exakt hur många militära fredsfrämjande insatser som Sverige skall bidra till.

II - Vad avser förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna hantera händelseutvecklingar och hot som kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan till internationella insatser skall Försvarsmakten:

- Kontinuerligt följa omvärldsutvecklingen, analysera aktörers verksamheter, förmåga och avsikter. Detta ger bl.a. underlag för beslut om höjning av Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt eller internationellt. Härvid är underrättelseverksamheten och internationellt utbyte av särskild vikt.

- Efter beslut höja beredskapen i insatsorganisationen för att kunna hantera allvarliga hot mot vår säkerhet eller för att kunna förstärka pågående internationella insatser.

- Möta ökade krav på att skydda verksamhet eller objekt samt kunna bistå andra myndigheter bl.a. vid insatser mot terrorism eller sabotageverksamhet.

III - Vad avser förmåga att efter allvarlig och varaktig försämrad omvärldsutveckling och successiva beslut av regering och riksdag kunna utveckla förmåga att möta olika former av mer omfattande militära operationer som hotar Sveriges fred och självständighet skall Försvarsmakten:

- Upprätthålla grundläggande kompetenser, särskilt för väpnad strid, för att på lång sikt kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Detta medför dock inte något krav på ytterligare förband i insatsorganisationen utöver de som blir en följd av ovan redovisade uppgifterna I och II. För att uppnå ovanstående förmåga skall Försvarsmakten:

 • Tillsammans med andra myndigheter följa omvärldsutvecklingen i en rad olika avseenden inklusive militärteknisk och doktrinär utveckling. Syftet är att kunna identifiera nya eller förändrade behov av förmåga och kompetenser.

 • Bedriva studier, materielutveckling och försök samt lägga forskningsuppdrag för att utveckla ny förmåga och kompetenser. Vidare måste förmåga finnas att kunna utveckla nya och befintliga förband för att därigenom utveckla förmåga och funktioner.

 • Bedriva kompetensutveckling delvis i samarbete med andra länder. Detta för att uppnå ökad kompetens att på lång sikt kunna genomföra gemensamma operationer inom mark-, sjö-, luft- och informationsarenorna.


Insatsorganisationens utveckling

För att kunna upprätthållamål och krav på operativ förmåga i olika avseenden skall Försvarsmakten utforma insatsorganisationen enligt bilaga 1.


Nätverksbaserat försvar

Utvecklingen av konceptet nätverksbaserat försvar är viktigt för att uppnå försvarsreformens syften. Utvecklingen skall följa den internationella utvecklingen inom området för att skapa förutsättningar för att uppnå nödvändig interoperabilitet. Vidare skall utvecklingen ske i samverkan med civila aktörer för att skapa förutsättningar för att militära och civila samhällsfunktioner skall kunna utbyta information och samarbeta.Verksamhetsgren Anskaffning

Anskaffning

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, anskaffa materiel och tjänster. Vid anskaffning av materiel skall Försvarets materielverk pröva möjligheterna till internationellt samarbete samt utnyttja möjligheter till industriell samverkan. Vad gäller utveckling av ny materiel bör detta ske i internationellt samarbete samt genom att utnyttja möjligheter till industriell samverkan.

Syftet, vad gäller anskaffning till Totalförsvaret, skall vara att främja interoperabilitet och teknologitillgång samt åstadkomma en kostnadseffektiv och säker materielförsörjning så att Totalförsvaret skall kunna fullgöra sina uppgifter.


1 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.


2 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen lämna en beskrivning av hur materielförsörjningen, inkluderande forskning och teknikutveckling, principiellt har förändrats och utvecklats. Försvarets materielverk skall även redovisa de erfarenheter som myndigheten gjort.


3 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa hur stor andel av anskaffning samt utveckling som sker utan internationellt samarbete. I
Verksamhetsgren Ledningsstöd

Planerings- och beslutsstöd

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder, stödja planering och beslut i materielfrågor. Syftet är att skapa systemmässiga, materiella, tekniska och ekonomiska förutsättningar för en effektiv organisation och resurshållning. Detta innebär bland annat att Försvarets materielverk aktivt skall arbeta för att föreslå ett ökat utnyttjande av redan utvecklade systemlösningar samt redan existerande kommersiell teknik.


4 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.


Teknisk kompetens

Försvarets materielverk skall verka för att säkerställa en hög teknisk kompetens, i synnerhet på högre systemnivå.


5 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vidtagna åtgärder för myndighetens inriktning att verka på högre systemnivåer.Verksamhetsgren Driftstöd

Driftstöd

Försvarets materielverk skall, på uppdrag av Försvarsmakten, på ett kostnadseffektivt sätt stödja Försvarsmaktens hantering av materiel, inklusive avveckling.


6 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.Verksamhetsgren Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Försvarets materielverk skall tillhandahålla resurser1) inom teknik- och materielförsörjning, inklusive forskning, för stöd till Regeringskansliet, för Försvarets materielverks egna myndighetsuppgifter samt för Försvarets materielverks samverkansuppgifter med övriga myndigheter.

Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vad avser Europeiska försvarsbyråns (EDA) verksamhet. Försvarets materielverk skall vidare ha sammanhållande ansvar, i samverkan med Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut, för framtagande av underlag till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför styrelsemöten i EDA som sker i sammansättningen för nationella försvarsmaterieldirektörer.

Vidare skall Försvarets materielverk leda det svenska samarbetet med USA avseende exportlicenser m.m. i samarbetsgruppen Defense Export Working Committee (DEWC). Den närmare inriktning av verksamheten skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer skall i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks befattningshavare inom försvarsenheten vid Sveriges ambassad i USA.

1)Resurser definieras enligt följande: Kompetens, ledningsförmåga och analyskapacitet avseende försvarsrelaterad industri, nischer, internationella materielsamarbeten samt statens materielförsäljning och exportstöd.


7 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa uppnådda prestationer och kommentera dem i förhållande till målet.

Utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Försvarets materielverk i budgetunderlaget för 2006 redovisa en uppskattning av behovet av resurser för verksamhetsgrenen samt motivera detta resursbehov. Försvarets materielverk skall även redovisa de prioriteringar som myndigheten gör inför 2006 samt motiv till detta följt av eventuella konsekvenser.

Vidare skall Försvarets materielverk senast den 1 mars 2005 redovisa en plan samt budget för utnyttjande av de medel som Försvarsmakten utbetalar till myndigheten samt i årsredovisningen redovisa hur medlen har utnyttjats. Redovisningen skall följa samma struktur som används i planen för utnyttjande av medlen. Större avvikelser i förhållande till planen skall kommenteras och redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten.
Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.


Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall människors liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.


Verksamhetsgren Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Försvarets materielverk skall bygga upp ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter inom ramen för Common Criteria Recognition Agreement i enlighet med vad regeringen uttalat i prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap, sidan 110-112. Försvarets materielverk skall därvid uppfylla kraven för sådana organ enligt den svenska implementeringen grundad på lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, så att Försvarets materielverks certifieringar, liksom de som utförs av eventuellt andra svenska certifieringsorgan inom området, erkänns internationellt. För certifieringstjänsterna skall marknadsmässig debitering ske.


8 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen redovisa uppnått resultat avseende den fortsatta uppbyggnaden av certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Milstolpseffektiviteten

Försvarets materielverk skall sträva efter att förbättra milstolpseffektiviteten, dvs. andelen leveranser som gjorts inom avtalad tid. Vidare skall myndigheten, bland annat för att underlätta prognossäkerheten, även sträva efter en jämn spridning av uppnådda milstolpar över året.


9 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa andelen av antal milstolpar som uppfyllts inom överenskommen tid och andelen av antal avtal med Försvarsmakten och andra kunder som omförhandlats och orsaken till omförhandlingen. Redovisningen skall innehålla en kommenterad jämförelse mot de föregående två åren uttryckt i antal eller procent.


Miljö

Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn skall utgöra en övergripande miljöpolicy för försvarssektorns arbete. Försvarets materielverk skall utveckla miljöarbetet inom ramen för det miljöledningssystem som infördes vid myndigheten 2002, (se bilaga 2).

Försvarets materielverk skall under 2005, för att stödja det av riksdagen fastlagda miljökvalitetsmålet "giftfri miljö", redovisa hur produktval och substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen i försvarsmateriel genomförs samt redovisa resultatet av genomfört arbete.

Försvarets materielverk skall under 2005 fortsätta sitt systematiska hållbarhetsarbete i enlighet med Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling.


10 Återrapportering

Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisning redovisa:

 • hur myndighetens miljöredovisningssystem har utvecklats. Därutöver skall myndigheten lämna en bedömning av i vilken utsträckning detta bidragit till att uppnå målen i Nordisk Agenda 21 för försvarssektorn,

 • hur miljökvalitetsmålet substitution av kemiska produkter i försvarsmateriel fortlöper samt

 • hur arbetet med ett systematiskt hållbarhetsarbete fortskrider.


Effektiv verksamhet

Försvarets materielverk skall i årsredovisningen genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen skall om möjligt framgå en jämförelse med de två närmast föregående åren. Utvecklingen skall analyseras och kommenteras.


Underrättelseproduktion

Försvarets materielverk skall genom sin underrättelseverksamhet tillgodose regeringens, Försvarsmaktens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet.

Verksamheten skall vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Försvarets materielverk skall följa de riktlinjer för försvarsunderrättelseverksamheten som anges i bilaga 3.


11 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. Därutöver skall en detaljerad redovisning avseende måluppfyllnad av den särskilda inriktningen med regeringens underrättelsebehov lämnas.


Insyn

Försvarets materielverk skall för att säkerställa affärsmässighet tillse att erforderlig insyn föreligger då upphandling riktas mot en leverantör.


Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk skall aktivt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Vidare skall myndigheten:

 • Utbyta erfarenheter och information med de myndigheter som bedöms som lämpliga för uppgiften att förse Försvarsmakten med materiel och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

 • Verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog upprättas med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten har.


12 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa uppnått resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter.

Övriga bestämmelser

Delårsrapporten skall utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även innehålla en resultatredovisning, som skall bestå av:

 • kommentarer till eventuella avvikelser i förhållande till mål samt budget när så är tillämpligt.

Av redovisningen skall även bedömd kvalitet i den genomförda verksamheten framgå.

Försvarets materielverk skall senast den 1 mars 2005 redovisa en plan för utnyttjande av de medel som Försvarsmakten utbetalar till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen. I årsredovisningen skall Försvarets materielverk redovisa hur medlen utnyttjats. Större avvikelser i förhållande till planen skall kommenteras.
1.3Organisationsstyrning

Personalförsörjning

Försvarets materielverk skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

13 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

 • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

 • vilka åtgärder som har vidtagits och

 • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 - 2008.

Inom ramen för detta skall Försvarets materielverks insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Därutöver skall Försvarets materielverk redovisa det arbete som bedrivs för att motverka olika former av diskriminering.

Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Krediter

Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget för 2006, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utstående förskott till industrin under perioden 2006 - 2008.

Terminssäkring

Försvarets materielverk skall fortsätta införandet av terminssäkring som ett redskap i myndighetens framtida verksamhet när det är systemstödsmässigt genomförbart.

14 Återrapportering

Försvarets materielverk skall när systemet möjliggör terminssäkring redogöra för genomförandet och utvärderingen av denna verksamhet samt redovisa om myndighetens mål med terminssäkring har uppnåtts.

Investeringsplan

Följande inriktning skall gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2005-2007.

(tkr)

Prognos 2004

Budget 2005

Beräknat 2006

Beräknat 2007

Anläggningstillgångar

140 984

154 520

144 635

156 635

Summa investeringar

140 984

154 520

144 635

156 635

Lån i Riksgäldskontoret

140 984

154 520

144 635

156 635

Summa finansiering

140 984

154 520

144 635

156 63515 Återrapportering

Försvarets materielverk skall redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.
1.4Uppdrag
1 Räntebindning

Försvarets materielverk skall i samband med årsredovisningen redogöra för vilka konsekvenser bindningar av delar av räntekontokrediten i kortfristiga och långsiktiga lån har haft, med avseende på kostnader och prognossäkerhet. Kostnadsberäkningen skall inkludera en jämförelse med vilka kostnaderna skulle ha varit vid rörlig ränta. Rapportering skall ske när räntebindning har genomförts.


2 Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk skall stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.


3 Fördelning av kostnader

Försvarets materielverk skall i budgetunderlaget göra en bedömning av hur myndighetens kostnader fördelar sig per respektive verksamhetsområde.


4 Industribeställningar

Försvarets materielverk skall senast den 20 mars 2005 översiktligt redovisa industribeställningar för de objektsramar, som fastställts i regleringsbrevet för Försvarsmakten.


5 Breddad leverantörsbas

Försvarets materielverk skall föreslå lämpliga åtgärder, dels för behovet av att engagera andra företag i materielförsörjningsprocessen än endast traditionell försvarsindustri, dels för behovet av att stimulera små och medelstora företags möjligheter att delta i samma process. Syftet är att uppnå en mer kostnadseffektiv materielförsörjning. Uppdraget skall redovisas senast 31 maj 2005.


6 Kostnadsreduktioner

Försvarets materielverk skall identifiera och vidta kostnadsreduktioner under 2005. Kostnadsreduktionerna skall uppgå till 200 miljoner kronor, i förhållande till kostnaderna 2004. Kostnadsreduktionerna skall främst avse myndighetens inre effektivitet och därmed innebära minskade utgifter för Försvarsmakten.

Försvarets materielverk skall i samband med budgetunderlaget redovisa identifierade kostnadsreduktioner. Genomförda kostnadsreduktioner skall redovisas i årsredovisningen, och vara uppföljningsbara.


7 Tjänstgöring inom internationella organisationer

Försvarets materielverk skall kunna ställa personal till förfogande för tjänstgöring inom Europeiska försvarsbyrån (EDA).1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)355 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)12 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)12 500 000
- varav FÖRSKOTT 12 500 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten.


Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Belopp motsvarande den ränta som uppstår vid Försvarets materielverks användning av krediten får faktureras Försvarsmakten i särskild ordning.


FÖRSKOTT

Beloppet utgör kredit för utstående förskott och tillkommande förskottsbeställningar.

Valutariskhantering

Försvarets Materielverk skall, i den mån detta är möjligt, för sin valutariskhantering använda sig av terminssäkring i Riksgäldskontoret. Terminssäkring får användas för både ingående och utgående flöden. Valutakonton får användas som ett komplement i valutariskhanteringen. Försvarets materielverk skall för redovisningen av valutariskhanteringen samråda med Ekonomistyrningsverket.

Räntekontokredit

Försvarets materielverk får till fast ränta binda delar av det kreditutrymme som myndigheten disponerar på räntekonto i Riksgäldskontoret i kortfristiga och långfristiga lån.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsfinansierad verksamhet
Anskaffning127 4079 00013 700 00013 700 0000136 407
Ledningsstöd-34 61025 0001 266 0001 266 0000-9 610
Driftsstöd116 65926 0003 600 0003 600 0000142 659
Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter000000
Summa209 45660 00018 566 00018 566 0000269 456
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 1. Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras98 470 tkr

Villkor

 1. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 90 000 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för verksamhetsgrenen Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

 2. Under anslaget 6:2 Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling har beräknats 570 000 kronor som av Försvarsmakten skall utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

 3. Under anslaget 6:5 Civilt försvar, anslagspost 1 Samverkansområdet Teknisk infrastruktur, har beräknats 7 900 000 kronor som av Krisberedskapsmyndigheten skall utbetalas till Försvarets materielverk efter rekvisition för uppbyggandet av ett system för evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter.

 4. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kronor för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till roalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger 20 000 000 kronor skall anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster skall disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd i anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader.


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) skall myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet skall disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen vid utgången av 2005.

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

3. Regeringen överlåter med stöd av 6 kap. 17 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling åt Försvarets materielverk att självt fatta beslut om undantag från 6 kap. nämnda lag vid upphandling där myndigheten bedömer att det föreligger försvars- och säkerhetspolitiska skäl och som understiger 10 000 000 kronor.

Återrapportering: Försvarets materielverk skall, utöver vad som anges i 4 § förordning (2001:870) om försvarsupphandling, även redovisa de undantag från lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten gör med stöd av detta beslut. Försvarets materielverk skall redovisa motiv för varje enskilt undantag som myndigheten gör med stöd av detta beslut. Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

4. Försvarets materielverk får i myndighetens delårsrapport och årsredovisning frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporten. Undantag från förordningarna skall ske i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Den information som bedöms omfattas av sekretess skall redovisas i särskild ordning.

Formerna för rapporteringen till statsredovisningen i detta ärende skall utformas i dialog med Ekonomistyrningsverket.På regeringens vägnar

Leni Björklund
Henrik Ohlin
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Regeringskansliet, FA, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO
SEKO
Reservofficersförbundet
StatstjänstemannaförbundetSenast uppdaterad: