Miljödepartementet
Regeringsbeslut10

2004-12-09Statens VA-nämnd
Box 12535
102 29 STOCKHOLMM2004/3885/A
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens VA-nämnd

Riksdagen har beslutat om Statens va-nämnds verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 18, bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:73, prop. 2003/04:100, utg.omr. 18, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273, prop. 2004/05:1, utg.omr. 18, bet. 2004/05:FiU11, rskr. 2004/05:58).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Statens va-nämnd och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikSamhällsplanering och bebyggelseutvecklinghantering av va-mål1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Bostadspolitik

Mål

Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.


Verksamhetsområde Samhällsplanering och bebyggelseutveckling

Mål

Den bebyggda miljön skall utgöra en god livsmiljö samt medverka till en hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vid fysisk planering och samhällsbyggande skall de nationella miljökvalitetsmålen tillsammans med övriga nationella mål vara vägledande.


Verksamhetsgren hantering av va-mål

Mål

Målet är att nämnden på ett rättssäkert sätt avgör mål och ärenden inom va-området. Nämnden skall verka för att 65 procent av målen avgörs inom 12 månader och resterande del inom 18 månader.


Återrapportering

Va-nämnden skall redovisa antal överklagade mål samt i hur stor andel av dessa som va-nämndens avgörande fastställts, genomsnittlig ärendetid och ärendebalanser samt eventuell målavvikelse inkluderande analys av utfallet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning
Återrapporteringskrav

- särskild ersättning

Va-nämnden skall i årsredovisningen redovisa vilken ersättning som utgått till den som skall höras enligt 12 och 13 §§ lagen (1976:839) om Statens va-nämnd eller till den som anlitats som tolk vid handläggning av mål eller ärende enligt samma lag.

Mål

Statens va-nämnd skall verka för att tillgängligheten för och bemötandet av personer med funktionshinder skall förbättras i offentlig verksamhet.

Återrapporteringskrav

Statens va-nämnd skall redovisa insatser inom sitt ansvar för genomförandet av handikappolitiken, särskilt avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Statens va-nämnd skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:9Statens va-nämnd (Ramanslag)
Disponeras av Statens VA-nämnd8 437 tkr


Villkor
31:9 Statens va-nämnd

Anslaget får användas för utgifter i samband med va-nämndens prövning av mål enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

31:9 Statens va-nämnd

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
31:9200-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 29 Datum: 2003-12-18
Till Statens VA-nämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 6 737 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Statens va-nämnd 31:9.
Beslutsnr: 27 Datum: 2004-06-23
Till Statens VA-nämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 400 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-07-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Statens va-nämnd 31:9.
Beslutsnr: 10 Datum: 2004-12-09
Till Statens VA-nämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 300 tkr enligt nedanstående tabell avseende anslaget Statens va-nämnd 31:9.
Utbetalningsdatum
2005-02-181 300
Belopp angivna i tkr
2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Åsa Marklund Andersson
Kopia till

Riksdagen, Bostadsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
RiksgäldskontoretSenast uppdaterad: