Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 23

2004-12-16Luftfartsverket
601 79 NORRKÖPINGN2004/9520/TP


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Luftfartsverket

Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:75).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Luftfartsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Luftfartsverkets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikLuftfartSäkerhet
Produktion
Sektor1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Luftfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där flygtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där flygtransportsystemets utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker luftfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom flygtransportsystemet, genom att flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Flygtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där flygtransportsystemet främjar en positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av stora transportavstånd.

6. Ett jämställt flygtransportsystem, där flygtransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen för verksamhetsområdet ska ske enligt nedan.


Verksamhetsgren Säkerhet

Mål

En säker luftfart

Flygsäkerhetsstandarden skall lägst vara i nivå med den som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer. För den tunga kommersiella luftfarten bör målet vara att minst halvera haverifrekvensen under perioden 1998-2007. Vidare bör antalet haverier inom privatflyget halveras under perioden. Skyddet mot brottsliga handlingar som äventyrar säkerheten för den civila luftfarten skall vara i nivå med det som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer.

Användning av ny teknik, syftande till att uppnå ett säkrare flygtransportsystem skall stimuleras.

Återrapportering: Åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå målen samt en jämförelse med tillståndet i övriga välutvecklade luftfartsnationer. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsinspektionens verksamhetsrapport och skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 1 april 2004.Verksamhetsgren Produktion

Mål

En hög transportkvalitet

Förseningarna i flygtrafiken skall fortlöpande minska bl.a. genom att statens flygplatssystem utvecklas, genom att flygtrafiktjänsten drivs effektivt samt genom att frågan drivs inom ramen för internationellt luftfartssamarbete och i enlighet med internationella konventioner.

Återrapportering: Statistik över förseningar i flygtrafiken samt en översiktlig redovisning av orsakerna till dessa. Orsaker som ligger inom Luftfartsverkets ansvarsområde skall särskilt redovisas. Vidare skall de åtgärder som Luftfartsverket vidtagit redovisas.

Mål

En god miljö

Åtgärdsprogrammet enligt den första av två etapper mot störningar av trafikbuller i befintlig bebyggelse syftade till att på sikt uppnå riktvärdena enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Luftfartsverket skall driva verksamheten så att de etappmål som föreslås i SIKAs rapport 2003:2 Etappmål för en god miljö, kan uppnås.

Återrapportering: Luftfartsverket skall redovisa arbetet.Verksamhetsgren Sektor

Mål

Ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regioner och omvärlden samt mellan centralorter och omvärlden skall förbättras.

Andelen människor med särskilda behov som kan utnyttja luftfarten skall öka.Senast år 2010 bör lufttransportsystemet vara tillgängligt för de flesta funktionshindrade.

Återrapportering: Utvecklingen i förhållande till målen bl.a. gällande restids- och resekostnadsutveckling.

Luftfartsverket skall redovisa andelen barn, äldre och funktionshindrade av olika kategorier, som kan utnyttja luftfarten samt redovisa de åtgärder som vidtagits inom luftfarten i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Redovisa återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser för att nå etappmålet om ett luftfartssystem, som är tillgängligt för funktionshindrade år 2010. Återrapporteringen skall göras fördelad på kön där så är relevant. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning.

Mål

En hög transportkvalitet

Kvaliteten i flygtransporter, mätt i termer av punktlighet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information successivt skall förbättras.

Återrapportering: Återrapportering om utvecklingen i förhållande till målet lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning.

Mål

Ett jämställt flygtransportsystem

Ett jämställt flygtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka flygtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom flygtransportområdet.

Återrapportering: Luftfartsverket skall redovisa kvinnors och mäns utnyttjande av flygtransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och resekostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan olika regioner. Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning.

Mål

En god miljö

Minimera luftfartens negativa miljöpåverkan.

Återrapportering: Hur luftfartssektorns samlade miljöpåverkan förändras i förhållande till de för luftfartssektorn relevanta nationella miljökvalitetsmålen. Redovisningen skall omfatta:

· Utvecklingen av det nationella arbetet samt Luftfartsverkets insatser på ett internationellt plan med att minska luftfartens miljöpåverkan.

· Arbetsläget i internationella fora avseende arbetet med att minska utsläpp av dels koldioxid med ursprung i fossila bränslen, dels ozonnedbrytande ämnen från flygplan.

Hur emissionerna av buller och avgaser förändras i förhållande till de för luftfartssektorn relevanta nationella miljökvalitetsmålen. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning.

Sektorredovisning

Luftfartsverket skall redovisa en helhetsbild av luftfartssektorns utveckling. Återrapporteringen skall innehålla en omvärlds- och marknadsanalys som beskriver hela flygsektorns utveckling under det senaste verksamhetsåret. Särskild vikt skall läggas vid utvecklingen av biljettpriser, passagerartrafik, flygfrakt, flygets kostnader och avgifter, förändringar i linjeutbud samt konkurrenssituationen. Återrapporteringen lämnas i Luftfartsverkets sektorredovisning och skall vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till handa senast den 1 april 2004.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar på samhället i fred och mål samt återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2004 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

2. De tjänster som Luftfartsinspektionen producerar och tillhörande avgifter skall redovisas. Taxestrukturen skall vara lätt att förstå, transparent samt kostnadseffektiv. Luftfartsinspektionen skall redovisa hur arbetet fortlöper. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 april 2004.

3. Luftfartsverket skall redovisa antal rörelser som samordnaren enligt rådets förordning (EEG) nr 95/93 har att fördela på Arlanda flygplats för sommar- respektive vintertrafikprogramperioden. Återrapporteringen skall göras för de senaste fem åren och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 oktober 2004.

4. Luftfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 - 2007 för samtliga anslag, inklusive det från EU-budgeten finansierade stödet till det Transeuropeiska nätverket, som myndigheten disponerar. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Redovisningen skall ske senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004
1.3Organisationsstyrning

1. Luftfartsverket skall på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls.

Återrappportering: Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet samt vidtagna åtgärder skall redovisas per verksamhetsgren.

2. Luftfartsverket skall effektivt administrera sökandet, genomförandet och återrapporteringen av bidrag från EU:s budget för Transeuropeiska nätverk, TEN.

Återrapportering: Luftfartsverket skall senast den 12 februari 2004 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Verket skall också redovisa på vilket sätt projekt, som beviljats TEN-bidrag, bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.

3. Luftfartsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Återrapportering: Luftfartsverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.
1.4Uppdrag

1. Mot bakgrund av tidigare arbete inom området skall Luftfartsveket, i samarbete med SIKA, redovisa aktuella beräkningar av avgiftsrelevanta marginella kostnader som trafiken ger upphov till. Senast den 10 maj 2004 skall en delredovisning ske till regeringen (Näringsdepartementet) där resultat av verkets arbete inom området under de senaste åren sammanställs och analyseras. Inom ramen för uppdraget skall möjligheterna att utvidga avgiftsdifferentieringen avseende kväveoxidutsläpp till att omfatta en större del av flygningen än LTO-cykeln utredas. Luftfartsverket skall även efter samråd med Riksskatteverket och Naturvårdsverket analysera förutsättningar för och effekter av att beskatta luftfartens bränsle i enlighet med de möjligheter som EG:s nya energiskattedirektiv (2003/96/EG) erbjuder.

2. Luftfartsverket skall redovisa en bedömning av på vilket sätt man kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

3. Luftfartsverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag beträffande sitt deltagande och sina insatser i form av bl.a. analys-, metod- och kompetensstöd vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram 2004. Luftfartsverket skall senast den 25 februari 2005 redovisa sitt deltagande och insatser till NUTEK.

4. Luftfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2004 redovisa följande nyckeltal för perioden 2000-2004. En kortfattad beskrivning av utvecklingen samt orsak skall redovisas.

· Landning/årsarbetare

· Passagerare/årsarbetare

· Rörelsekostnad med och utan kostnad för luftfartsskydd/landning

· Rörelsekostnad med och utan kostnad för luftfartsskydd/passagerare
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Luftfartsverket25 000 tkr
36:5 ap.3Luftfartsverket (Ram)25 000 tkr

36:10Driftbidrag till kommunala flygplatser (Obetecknat anslag)
Disponeras av Luftfartsverket81 100 tkr


Villkor
36:10 Driftbidrag till kommunala flygplatser

1. Anslaget skall användas för stöd till de icke statliga flygplatserna enligt vad som anges i prop. 1997/98:56, s. 118-122. Luftfartsverket skall lämna bidrag till vissa icke statliga flygplatser i enlighet med de riktlinjer som beslutats med anledning av prop. 2003/2004:1, utg.omr. 22, avsnitt 7.6.4. Bidraget omfattar 103 480 000 kronor, varav 81 100 000 kronor utgör anslaget 36:10 Driftbidrag till kommunala flygplatser och 22 380 000 kronor kommer från Luftfartsverket.

2. Luftfartsverket skall i samverkan med Svenska Kommunförbundet, avseende verksamhetsåret 2004, lämna förslag till regeringen senast den 1 mars 2004 om fördelning av bidraget till de kommunala flygplatserna.

3. Högst 1 000 000 kronor av stödet får avsättas till projekt för utveckling och effektivisering av verksamheten vid de kommunala flygplatserna. Dessa medel disponeras av Luftfartsverket.

4. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Luftfartsverket.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.3600Allt0

36:10 Driftbidrag till kommunala flygplatser

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:100Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
36:6 ap.336:5 ap.130 000 tkr
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)0
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)0
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)8 000 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets ekonomiska mål under perioden 2004-2006 är följande:

· Det långsiktiga målet för räntabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 8 procent av eget kapital.

· Målet för soliditeten 2004 är 20 procent och därefter skall soliditeten långsiktigt uppgå till lägst 25 procent.

· Som restriktion för prishöjningar gäller att trafikavgifterna, exklusive undervägsavgifter, luftfartsskyddsavgifter och bulleravgifter, i genomsnitt får öka med högst nettoprisindex, mätt från och med 1993.

Måluppfyllelse beträffande de ekonomiska målen skall redovisas.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultat efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22 s. 51). Utdelningen för Luftfartsverket verksamhetsåret 2004 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av resultat- och balansräkning för året.

2. Luftfartsverket skall för verksamhetsåret 2004, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av resultat- och balansräkning för året.

3. Luftfartsverket får, inom en total ram på 8 000 000 000 kronor, uppta kort- och långfristiga lån. Vid upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

4. Luftfartsverket får placera kassamässigt överskott i bank, i statsgaranterade skuldebrev och hos motpart med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 enligt Nordisk Ratings system eller motsvarande samt på räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Vid placeringar skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Bemyndigandena enligt punkterna 3 och 4 avser även lån respektive placeringar utanför Sverige. Luftfartsverket skall i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa omfattningen av placeringar och lån som gjorts utanför Riksgäldskontoret.

6. Luftfartsverket får, i enlighet med av verket fastställd finanspolicy, använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar. Luftfartsverket får härvid även inom en total ram på 2 000 miljoner kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument.

7. Luftfartsverket skall informera regeringen om ändringar som beslutas i verkets finanspolicy av den 9 april 2002.

8. Luftfartsverket får under 2004 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2003/2004:1, utg.omr. 22, avsnitt 8, bet. 2003/04:TU1, rskr. 2003/04:). I övrigt gäller följande:

a. Luftfartsverket får besluta om och påbörja investeringar i infrastruktur och säkerhetssystem etc. på högst 100 000 000 kronor som följer den huvudsakliga inriktningen i aktuell treårsplan i enlighet med vad som förordats i prop. 1994/95:100 bil. 7, s. 73. Verket skall dock informera regeringen om förestående beslut.

b. Luftfartsverket får besluta om och påbörja enskilda investeringar värda mindre än 50 000 000 kronor som inte anmälts i treårsplanen.

9. I treårsplan för perioden 2005 - 2007 skall Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

10. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

11. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på 150 000 000 kronor.

12. Luftfartsverket och Banverket får med anledning av de förpliktelser A-Banan Projekt AB har enligt det s.k. Arlanda-baneavtalet (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436):

· Ersätta A-Banan Projekt AB för kostnader förknippade med projektet som i annat fall skulle ha utförts av Luftfartsverket och Banverket,

Förskottsvis ge kapitaltillskott till A-Banan Projekt AB när behov föreligger. Sådana kapitaltillskott skall redovisas i årsredovisningen för Luftfartsverket.

13. Luftfartsverket skall ersätta Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-banan Projekt AB.

14. Beträffande villkor för resurser inom civilförsvaret och svåra påfrestningar hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2004 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

15. Luftfartsverket får högst använda 8 400 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens Haverikommission.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johan Ericson
Kopia till

Trafikutskottet
Stadsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Naturvårdsverket
Banverket
Statens haverikommission
Statens institut för kommunikationsanalys
Arbetsmarknadsstyrelsen
Svenska kommunförbundetSenast uppdaterad: