Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 10

2004-12-16Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNAN2004/9657/ITFoU
N2004/8907/ITFoU
N2004/9908/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Rymdstyrelsen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikForskning och utvecklingRymdverksamhet
ForskningspolitikForskning och utvecklingRymdforskning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur Rymdstyrelsens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Rymdverksamhet

Mål 1

Ökad användning av rymdtekniska tillämpningar inom bl a transport, miljö och kommunikation


Återrapportering

Redovisa utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter inom olika tillämpningsområden.

Redovisa omfattning och resultat av Rymdstyrelsens stöd till svensk medverkan i internationella projekt.

Redovisa omfattning och resultat av Rymdstyrelsens stöd till nationella projekt.


Mål 2

Stärkt konkurrenskraft hos svenska företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet


Återrapportering

Redovisa omfattning och effekter av Rymdstyrelsens stöd till svensk medverkan i internationellt rymdsamarbete.

Redovisa omfattning och effekter av Rymdstyrelsens stöd till nationella projekt.

Redovisa en samlad bedömning av svenska företags konkurrenskraft, samt
- antal verksamma företag,
- antal anställda och utbildningsnivå,
- tekniknivå,
- uppdragstyper och
- andel öppen försäljning.

Redovisa näringspolitiska effekter utanför den direkt berörda industrin.


Mål 3

Stärkt exploatering av de fördelar som Esrange innebär för svensk rymdverksamhet


Återrapportering

Redovisa hur Esrange vidmakthållits och utvecklats som en nationell infrastruktur för rymdverksamhet av högsta internationella kvalitet.


Mål 4

Ett europeiskt oberoende tillträde till rymden


Återrapportering

Redovisa hur Sverige bidragit till måluppfyllelsen genom medverkan i ESA:s program för vidmakthållande och utveckling av infrastruktur för rymdverksamhet.

Redovisa hur svenska intressen härvid har beaktats.
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur Rymdstyrelsens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Rymdforskning

Mål 1

Fördela forskningsstödet till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelse av rymdforskningen.


Återrapportering

Redovisa:
- hur Rymdstyrelsen arbetar för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet och förnya rymdforskningen,
- vilka vetenskapliga utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa utvärderingar samt vilka åtgärder de föranlett,
- forskningsstödets fördelning mellan europeiskt rymdforskningssamarbete och nationell rymdforskning, det nationella forskningsstödets fördelning mellan nya och tidigare sökande/bidragsmottagare samt lärosäten eller motsvarande och
- antal ansökningar och sökta belopp i förhållande till antalet beviljade ansökningar och beviljade belopp för det nationella forskningsstödet.


Mål 2

Rymdstyrelsen skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.


Återrapportering

Redovisa
- hur Rymdstyrelsen stödjer unga och nydisputerade forskare och omfattningen av dessa insatser samt
- åldersfördelningen bland mottagare av nationellt forskningsstöd.


Mål 3

Aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämn könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.


Återrapportering

Redovisa
- hur Rymdstyrelsen arbetar med jämställdhetsfrågor,
- könsfördelningen inom Rymdstyrelsens beredningsorganisation,
- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning och
- vilka framtida insatser Rymdstyrelsen planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.


Mål 4

Skapa förutsättningar för och stimulera ett högt svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom för rymdforskningen angelägna områden.


Återrapportering

Redovisa
- förekommande former av europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte, kostnaderna för detta, antalet deltagande svenska forskare samt hur det europeiska och internationella forskningssamarbetet förhåller sig till Rymdstyrelsens nationella prioriteringar och
- hur Rymdstyrelsen främjat deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling där Rymdstyrelsen tillsammans med EU/FoU-rådet utgör nationell kontaktpunkt (NCP) för rymdområdet.


Mål 5

Sprida information om forskning och forskningsresultat till utförare och användare av forskning samt till intresserad allmänhet.


Återrapportering

Redovisa
- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser och en bedömning av insatsernas resultat,
- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,
- hur insatserna samordnats och kompletterar andra aktörers insatser och
- hur metoderna för att sprida information vidareutvecklats och förnyats.


Mål 6

Genom egna initiativ och samverkan med andra finansiärer av forskning ge en god samordning av forskningsresurserna och öka förmågan till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet


Återrapportering

Redovisa
- i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ som Rymdstyrelsen tagit samt en bedömning av hur samverkan bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Av redovisningen skall framgå väntade effekter med bäring på Rymdstyrelsens mål av nytillkomna nationella och internationella forsknings-, tillämpnings- och industriutvecklingsprogram samt konstaterade effekter av avslutade program. Av redovisningen skall även framgå omfattningen av resurser till ESA:s obligatoriska resp. frivilliga program, bilaterala samt nationella forsknings-, tillämpnings- och industriutvecklingsprojekt.


Rymdstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 20 januari 2005
- 8 mars 2005
- 3 maj 2005
- 2 augusti 2005
- 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Rymdstyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

  • i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

  • vilka åtgärder som vidtagits, och

  • vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

Rymdstyrelsen skall koordinera det svenska deltagandet i Galileo-programmet. I arbetet ingår bevakning och uppföljning av Galileo-relaterat arbete samt informationsstöd och rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag.


Med ändring av regeringsbeslut den 18 december 2003 om regleringsbrev för 2004 avseende Rymdstyrelsen och uppdrag att utarbeta ett strategiskt beslutsunderlag inför ESA:s rådsmöte på ministernivå bestäms att uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2005.


Rymdstyrelsen skall, i samband med årsredovisningen för 2005, kortfattat redovisa en bedömning av i vilken omfattning myndighetens verksamhet bidragit till måluppfyllelsen av regeringens innovationsstrategi Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36).


Inför regeringens resultatskrivelse till riksdagen 2006 skall Rymdstyrelsen senast den 15 december 2005 rapportera hur man inom sin verksamhet bidrar till målet för politiken för global utveckling.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:13Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Rymdstyrelsen22 474 tkr
38:13 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (Ram)22 474 tkr

Disponeras av regeringen136 tkr
38:13 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)136 tkr

38:14Rymdverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Rymdstyrelsen791 871 tkr
38:14 ap.1Rymdverksamhet - del till RS (Ram)791 871 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
38:14 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)0 tkr


Villkor
38:14 ap.1 Rymdverksamhet - del till RS

Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen för utgifter för industri-utvecklingsprojekt, fjärranalys och forskning, som bedrivs inom ramen för deltagande i internationellt samarbete, framförallt inom det europeiska rymdsamarbetet inom European Space Agency (ESA). Anslaget kan också användas för utgifter för nationella eller bilaterala program. Vidare kan anslaget användas till vissa informationsinsatser.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:13 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:13 ap.10Allt0
38:13 ap.20Allt0

38:14 Rymdverksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:14 ap.10Allt0
38:14 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:1338:13 ap.2100 %
38:1438:14 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200520062007 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
38:14 ap.11 600 000607 000993 000
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)750
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: I 10 Datum: 2004-12-16
Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 22 474 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 38:13 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Maria Nilsson
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Internrevisionen/SB
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
EkonomistyrningsverketSenast uppdaterad: