Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut14

2004-12-16Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLMU2004/5173/DK
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 16, bet. 2004/05:UbU1, rskr. 2004/05:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Kungl. biblioteket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningsbibliotek och arkivFörvärva och bevara
Beskriva och tillhandahålla
Infrastruktur och informationsförsörjning1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskningsbibliotek och arkiv

Mål

Förbättra informationsförsörjningen inom forskningen och öka tillgängligheten till svenskt tryck, ljud och rörliga bilder.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa en samlad bedömning av hur bibliotekets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet. Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Kungl. biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv.


Verksamhetsgren Förvärva och bevara

Mål

Säkra det svenska tryckets informationsinnehåll och originalutformning.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- utvecklingen vad gäller insamlandet av svensk tryckproduktion och svensk produktion av nya medietyper och informationsbärare,

- sina särskilda insatser för kulturarvet och som nationalbibliotek,

- sitt arbete inom bevarandeområdet,

- utveckling och verksamhet vad gäller bevarande av nya medietyper och redogöra för bevarandeinsatser inom digitaliseringsområdet, samt

- kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen och en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.Verksamhetsgren Beskriva och tillhandahålla

Mål

Kungl. biblioteket skall upprätthålla hög service och tillgänglighet till såväl bibliotek som dess samlingar. Nationalbibliografiska produkter skall ha hög kvalitet och god täckning.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall i enlighet med vedertagna selektiva principer och med utgångspunkt från gällande internationell standard redovisa

- katalogiseringsverksamheten och arbetet med att göra pappersbaserad kataloginformation tillgänglig i LIBRIS,

- arbetet med att skapa stödsystem för katalogisering och förbättrad informationsåtervinning,

- en analys av den svenska utgivningen, av den utländska litteratur biblioteket förvärvar som humanistiskt forskningsbibliotek och av bibliotekets utländska tidsskriftsprenumerationer,

- hur tillhandahållandet utvecklats i allmänhet och redovisa hur in- och utlån fördelar sig på fjärrlån, lokala hemlån och läsesalslån,

- om, och i så fall på vilket sätt, Kungl. bibliotekets roll som humanistiskt forskningsbibliotek stärkts under året,

- sitt arbete med att säkra och synliggöra kulturarvet, samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter och kostnadsutvecklingen för verksamhetsgrenen.Verksamhetsgren Infrastruktur och informationsförsörjning

Mål

Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning.


Återrapportering

Kungl. biblioteket skall redovisa

- vilka insatser som gjorts för att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning,

- vilka projekt som BIBSAM drivit och varit involverat i och uppgifter angående medelsbidrag till ansvarsbiblioteken,

- hur kompensation för expeditionskostnader i samband med fjärrlån från forskningsbibliotek har fördelats,

- hur det nationella datasystemet LIBRIS utvecklats och hur det används som en bred nationell informationsresurs, samt

- en analys och bedömning av verksamhetsgrenens kvalitetsaspekter.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket skall i årsredovisningen lämna en beskrivning och analys av det internationella, inklusive det nordiska, samarbetet och utvecklingen i frågor som rör bibliotekets verksamhetsområde.

Kungl. biblioteket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Vid prognostillfället i maj och november behöver endast prognoser för 2005 och 2006 lämnas.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 20 januari 2005

- den 8 mars 2005

- den 3 maj 2005

- den 2 augusti 2005

- den 1 november 2005
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5Kungl. biblioteket (Ramanslag)
Disponeras av Kungl. biblioteket235 470 tkr
26:5 ap.1Kungl. biblioteket (Ram)235 470 tkr

Disponeras av regeringen1 421 tkr
26:5 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsningar (Ram)1 421 tkr


Villkor
26:5 ap.1 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket skall fördela medel för kompensationsmedel i samband med fjärrlån med 10 130 000 kronor.

2. Av anslaget skall 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans-, och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

3. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:5 Kungl. biblioteket

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
26:5 ap.10Allt0
26:5 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
26:526:5 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)23 689
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 14 Datum: 2004-12-16
Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 235 470 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Kungl. biblioteket 26:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets revisionskontor
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket