Finansdepartementet
Regeringsbeslut51

2004-12-16Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNAFi2004/2438 (delvis)
Fi2004/6410 (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Fortifikationsverket
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Fortifikationsverket och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningFastighetsförvaltningLokaler/mark, Domän, Försäljning, Fortifikation1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning

Mål

En kostnadseffektiv statlig kapital- och fastighetsförvaltning, med rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra alternativ.


Verksamhetsgren Lokaler/mark, Domän, Försäljning, Fortifikation

Mål Fastighetsbeståndet

Målet för Fortifikationsverket är att förvalta viss del av statens fasta egendom, främst fastigheter avsedda för försvarsändamål.

 1. Fortifikationsverket skall förvalta varje fastighet inom sitt verksamhetsområde på ett ekonomiskt effektivt sätt så att ändamålsfastigheternas värden bibehålls och om möjligt ökas. God resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet skall eftersträvas. Verket skall tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga fastigheter åt hyresgästen. Investeringsverksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt. Vid försäljning av fastigheter skall bästa möjliga nettoeffekt eftersträvas. Detta skall uppnås genom affärsmässighet.

 2. Fortifikationsverket skall inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till förändrade förutsättningar under försvarsbeslutsperioden.

 3. Hänsyn till miljö- och kulturvärden skall i tillämpliga delar beaktas i verksamheten.

 4. Verket skall uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd.

Försäljning och avyttring av fastigheter på grund av försvarsbesluten 1996 och 2000 skall hanteras enligt särskilda ekonomiska regler.

Förvaltningen av ändamålsfastigheter skall utgå ifrån att tillgodose en primärverksamhets behov av ändamålsenliga lokaler och optimera hyresgästens nytta av de resurser som läggs på lokalanskaffning. Samtidigt måste krav ställas på att verksamheten skall bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. I kundnyttan ingår att Fortifikationsverket och hyresgästen gemensamt skall upprätta garnisonsplaner inklusive underhållsplaner för de olika bestånden.

Fortifikationsverket skall iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor, dvs. de olika hyresdelarna skall öppet redovisas, såväl de delar som avser drift och underhåll som de olika komponenter som ingår i kapitalkostnaderna. Större underhållsåtgärder skall planeras i samråd med hyresgästen. Neddragning av underhåll av fastigheterna skall inte ske för att frigöra medel för hyresgästen så att fastigheternas långsiktiga användning hotas. Fortifikationsverket måste, när kostnadseffektiviteten bedöms, beakta dels statens kostnad för det kapital som tillförts fastigheterna, dels inflations- och ränterisk och dels drift- och underhållsinsatser.

Fortifikationsverket skall arbeta aktivt för att effektivisera verksamheten genom att utveckla processer som syftar till att långsiktigt minska verkets kostnader.

Avkastningskrav och soliditet

Fortifikationsverket skall i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 6,6 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Avkastningskravet baseras på myndighetskapitalet exklusive avsättningar som Fortifikationsverket får disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar med anledning av försvarsbesluten. Fortifikationsverkets soliditet skall reduceras från för närvarande 45 procent. Soliditeten bör på sikt uppgå till 35 procent. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet.


Återrapportering Fastighetsbeståndet

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet skall redovisas och kommenteras.

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen utöver vad som sägs i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag m.m. redovisa:

 • Totalkostnader för drift, underhåll och administration per verksamhetsgren.

 • Vilka effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågått sedan tidigare samt vilka de förväntade effekterna av dessa processer är.

 • Intäkter och kostnader för avyttringar som genomförs till följd av beslut enligt försvarsbeslut 1996 och 2000, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna skall anges. Alla avyttringar där marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor skall redovisas separat.

 • Antalet överföringar av förvaltningsansvaret där marknadsvärdet ligger mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor skall redovisas.

 • Avkastning i procent,

 • Soliditet,

 • Driftnetto i kr/kvm,

 • Direktavkastning,

 • Andel uthyrd area i procent,

 • Hyresintäkt i kr/kvm,

 • Driftskostnad i kr/kvm,

 • Mediaförbrukning i kWh/kvm,

 • Underhållskostnader i kr/kvm,

 • Administration i kr/kvm.

I redovisningen skall anges vilken typ av åtgärder eller kostnader som ingår i drift, underhåll och administration.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning under varje verksamhetsgren redovisa avslutade investeringar mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor samt andelen av dessa investeringar i förhållande till det totala antalet investeringar.

Fortifikationsverkets delårsrapport skall, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Rapporten skall innehålla en kort sammanfattning av avslutade och pågående investeringar samt avyttringar gjorda under första halvåret. Vidare skall intäkter och kostnader per verksamhetsgren framgå samt en prognos för helåret.

Fortifikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys skall utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.


Mål Kundundersökning

Fortifikationsverket skall 2005 och därefter vartannat år utföra en kundundersökning. Kundundersökningen skall utröna hur hyresgästerna uppfattar fastighetsförvaltningen. Målet är att kundernas totala bedömning av verket som hyresvärd, mätt som resultatet av Nöjd-kund-index (NKI), skall uppgå till minst 60.


Återrapportering Kundundersökning

Fortifikationsverket skall i årsredovisningen för år 2005 redovisa resultatet av undersökningen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fortifikationsverket skall i samband med budgetunderlaget avseende budgetåret 2006 - 2008 redovisa en investeringsplan för kommande treårsperiod avseende planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor skall redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat.

2. Regeringen har givit Fortifikationsverket uppdraget att verka för ett ökat samarbete mellan statliga myndigheter som förvaltar fastigheter vad avser arkitektonisk och kulturhistorisk kvalitetssäkring. Fortifikationsverket skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås.

Fortifikationsverket skall i sin årsredovisning redovisa en sammanfattning av verkets insatser och resultat inom området arkitektur, formgivning och design.

Investeringsplan

Vid investeringar där den beräknade utgiften överstiger 20 000 000 kronor skall verket överlämna frågan till regeringen för prövning.

Följande investeringsplan skall gälla för Fortifikationsverket under perioden 2005-2007 (mkr)

Utfall 2003

Prognos

2004

Budget

2005

Beräknat

2006

Beräknat

2007

Investeringar

- nybyggnad

315

195

450

550

550

- ombyggnad

568

500

450

450

450

- markanskaffning

-

5

-

-

-

Summa investeringar

883

700

900

1000

1000

Finansiering

- betalningsplan

151

95

130

100

130

- lån

732

587

770

900

870

- förskottshyra

-

18

-

-

-

Summa finansiering

883

700

900

1000

1000

Ytterligare information om projekt/objekt som ingår i investeringsplanen har redovisats i den investeringsplan som Fortifikationsverket lämnade i budgetunderlaget för 2005.

En ny investeringsplan kommer att behöva godkännas som en konsekvens av försvarsbeslutet för 2004.

Återrapportering

Fortifikationsverket skall i delårsrapporten och årsredovisningen redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen. Avvikelser från planen, för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor, vad gäller utgifter och tidsförhållanden skall kommenteras.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Fortifikationsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Fortifikationsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007 - 2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1. Fortifikationsverket skall minska kostnaderna för verksamheten med åtta procent fram till och med 2005. Med kostnader avses här: kostnader för personal, kostnader för lokaler och övriga driftskostnader i årsredovisningens resultaträkning. Kostnadsminskningen skall utgå från kostnadsutfallet år 2002, uppräknat med ett prisindex på 2,8 procent och justerat för förändringen för fastigheternas bokförda värde under perioden. (Formel: kostnadsförändring = [(bokfört värde fastigheter 2002 dividerat med bokfört värde fastigheter 2005 multiplicerat med kostnader 2005) minskat med (kostnader 2002 multiplicerat med 102,8%)] resultatet av detta dividerat med (kostnader 2002 multiplicerat med 102,8%). Detta besparingskrav är huvudmålet vad avser kostnadsbesparingarna. Inom ramen för detta mål skall en besparing om minst 50 000 000 kronor i förhållande till kostnaderna för 2004 göras under 2005. Därmed skapas möjlighet för minskade utgifter för Försvarsmakten. Fortifikationsverket skall den 1 juni och den 1 oktober 2005 redovisa hur besparingsprogrammet fortskridit och beräknas utfalla samt beräknade utgiftsminskningar för Försvarsmakten. Fortifikationsverket skall i samband med årsredovisningen 2005 redovisa hur besparingsprogrammet slutgiltigt utfallit samt vilka utgiftsminskningar detta inneburit för Försvarsmakten.

2. Försvarsmakten och Fortifikationsverket skall med början den 1 januari 2005 utarbeta och införa ett nytt hyressättningssystem med ändrade löptider för hyresavtalen. Systemet skall utgå från principen att hyresavtalens löptid skall motsvara det investerade kapitalet så att det efter respektive hyresavtals utgång återstår ett restvärde som motsvarar objektets bedömda marknadsvärde. Befintliga hyresavtal skall omförhandlas enligt den nya principen. Principen tillämpas idag av bl.a. Specialfastigheter Sverige AB. Omförhandlingarna skall vara slutförda den 30 juni 2006. Fortifikationsverket skall i samarbete med Försvarsmakten ta fram en plan för det fortsatta arbetet. Planen skall redovisas i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Finansdepartementet) senast den 31 mars 2005. Med anledning av förslag i Utredningen för styr- och finansieringsformerna i försvaret (dir. 2004:12) kan regeringen komma att lämna ytterligare anvisningar angående systemets utformning.

3. Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer skall gemensamt redovisa konkreta förslag avseende bevarande av valda delar av det svenska försvarets kulturarv. Uppdraget skall genomföras med utgångspunkt i den till regeringen överlämnade redovisningen av 2004 års regleringsbrevsuppdrag rörande försvarsväsendets kulturarvsfrågor. Myndigheterna skall därvid göra kostnads- och konsekvensberäkningar utifrån olika alternativa lösningar. Myndigheterna skall även lämna förslag till finansiering. En gemensam redovisning skall lämnas till regeringen (Kulturdepartementet och Finansdepartementet) senast den 1 oktober 2005.

1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)6 525 000
- varav INV 6 525 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2005 en låneram på 175 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar som används i den egna verksamheten


Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

Finansiering av fastigheter

Fortifikationsverket disponerar under budgetåret 2005 en låneram (övrig kredit) på 6 525 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Lokal/mark378 808312 8002 276 6892 054 588222 101913 709
Fortifikation-2837 400423 151446 492-23 341-16 224
Försäljning m.m.51 03639 80090 00044 10045 900136 736
Domän10 37213 12075 80158 30117 50040 992
Summa439 933373 1202 865 6412 603 481262 1601 075 213
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket skall den 15 maj, den 15 september respektive den 15 november 2005 betala in en fjärdedel av det budgeterade resultatet, exklusive försäljningsintäkter till följd av försvarsbeslut 1996 och försvarsbeslut 2000. Den fjärde inbetalningen, vilken skall utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, skall betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen skall redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning Undertitel 02 Överskott från Fortifikationsverket.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6,6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2005 till dess att betalning sker. Räntan skall betalas till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket skall skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med belopp som motsvarar amorteringen.

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbeslut 1996 och 2000) skall belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in till statsverkets checkräkning och redovisas under inkomsttitel 5121 Amortering på statskapitalet. Fortifikationsverket skall skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket skall leverera in eventuellt överskott.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas beslut om reduceringar av krigs- och grundorganisationen (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår som följd av avvecklingen av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöskyddslagen (1969:387) är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.

Fortifikationsverket skall leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996 och 2000 till statsverkets inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet skall redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot statsverkets inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat.

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt, som skall avyttras med anledning av regeringens propositioner och riksdagens beslut (prop. 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000: FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251). Nedsättningen skall ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten får nedsättning ske med det bokförda värdet.

Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av försvarsbesluten 1996 och 2000 (prop. 1996/97:4, prop. 1999/2000:30 och prop. 1999/2000:97) om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994. För försvarsbeslut 2000 gäller också att objekten inte skall ha invärderats eller anskaffats efter den 30 mars 2000.

För objekt som berörs av försvarsbeslut 2000 får endast de objekt där uppsägningsavtalet löper ut senast den 31 december 2006 hanteras enligt särskilda ekonomiska undantag. Fortifikationsverket skall i årsredovisningarna 2005 och 2006 redovisa icke uppsagda avtal som är hänförliga till försvarsbeslut 2000.

2. Fortifikationsverket medges undantag enligt 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Den gräns som där anges för när ett investeringsärende skall överlämnas till regeringens prövning skall för Fortifikationsverkets del vara 20 000 000 kronor under förutsättning att investeringen ingår i den redovisade investeringsbudgeten för investeringar upp till 20 000 000 kronor.

3. Fortifikationsverket medges undantag från 5 § förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. Fortifikationsverket får besluta om försäljning av fast egendom som verket förvaltar inom eller utom landet om egendomens värde inte överstiger 20 000 000 kronor. Verket skall i årsredovisningen återrapportera antalet sådana överföringar och värdet på respektive fastighet

4. Fortifikationsverket medges undantag från 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. Fortifikationsverket får besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Fortifikationsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.

5. Fortifikationsverket medges undantag från 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Fortifikationsverket får öppna fler konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.På regeringens vägnar

Pär Nuder
Joakim Jägare
Kopia till

Riksdagen/Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PASenast uppdaterad: