Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut7

2004-12-22Statens utsädeskontroll
Onsjövägen
268 81 SVALÖVJo2004/2737


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Statens utsädeskontroll
Riksdagen har beslutat om Statens utsädeskontrolls verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 23, bet. 2004/05:MJU2, rskr. 2004/05:128).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Statens utsädeskontroll och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Statens utsädeskontrolls (SUK) verksamhet återfinns inom följande politikområde med tillhörande verksamhetsområde och verksamhetsgren.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikJordbrukUtsädeskontroll1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion som speglar konsumenternas efterfrågan.


Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker och konkurrenskraftig jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global utveckling.


Verksamhetsgren Utsädeskontroll

Mål

- Ett fullgott utsäde används i hela landet.

- Ett aktivt deltagande i det internationella normeringsarbetet.

- En ökad kompetens i molekylärbiologiska tekniker.

- En effektiv kontroll av inblandningar av genetiskt modifierade organismer i konventionellt utsäde.


Återrapportering

SUK skall redovisa förändringen i användningen av certifierat utsäde samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka användningen av certifierat utsäde.

Utvecklingen och användningen av certifiering och analysering skall redovisas och analyseras i jämförelse minst med de två föregående verksamhetsåren.

SUK skall redovisa resultatutvecklingen samt volymer, kostnader och intäkter fördelat på offentligrättslig verksamhet och uppdragsverksamhet under de tre senaste åren i enlighet med tabell 2.4.

SUK skall redovisa den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Redovisningen skall omfatta utvecklingen inom OECD och ISTA samt utvecklingen inom andra internationella organisationer där aktuella frågor för SUK:s ansvarsområde behandlas.

SUK skall redovisa vad som gjorts för att höja kompetensen i molekylärbiologiska tekniker.

SUK skall redogöra för handhavandet av GMO-kontrollen samt analysera den fortsatta utvecklingen av kontrollen på kort och lång sikt.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SUK skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas bl.a. vad gäller målet att uppnå jämnare könsfördelning mellan personalgrupperna.


2. SUK skall redovisa vad som gjorts för att öka användningen av IT i verksamheten samt vilka mål som satts för den framtida utvecklingen på området.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:2Statens utsädeskontroll (Ramanslag)
Disponeras av Statens utsädeskontroll836 tkr
43:2 ap.1Statens utsädeskontroll - del till SUK (Ram)836 tkr

Disponeras av regeringen5 tkr
43:2 ap.2Regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)5 tkr


Villkor
43:2 ap.1 Statens utsädeskontroll - del till SUK

1. Från anslaget får täckas SUK:s kostnader för internationell verksamhet, för tillsynsverksamhet utanför certifieringssystemet och kvalitetskontrollen samt för kompetensuppbyggnad av molekylärbiologiska tekniker.

2. Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av myndigheten utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:2 Statens utsädeskontroll

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:2 ap.10Allt0
43:2 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
43:243:2 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 7 Datum: 2004-12-22
Till Statens utsädeskontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 836 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Statens utsädeskontroll 43:2 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Fältbesiktning231-606 7256 520205376
Sortprovning229-151 3851 35035249
Analysering-933-808 9008 640260-753
Certifieringsprovtagning-638-10011 70011 385315-423
Summa-1 111-25528 71027 895815-551
Uppdragsverksamhet
Analysering-4501473 1553 09560-243
Sortprovning1901725523520227
Övrig verksamhet-2477555053515-157
Summa-5072393 9603 86595-173
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SUK:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SUK, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Marianne Sjöblom
Kopia till

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
RiksrevisionenSenast uppdaterad: