Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 11

2004-12-16Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅSN2004/9494/ITFoU
N2004/9908/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende anslaget 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m. för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för nedan angivet anslag.
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:10Upprätthållande av nationell metrologi m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll24 636 tkr
38:10 ap.1.1Spårbarhet och underhåll (Ram)11 786 tkr
38:10 ap.1.2Investeringar i referensutrustning (Ram)2 200 tkr
38:10 ap.1.3Drift av tidhållningen för Internet (Ram)1 000 tkr
38:10 ap.1.4Mätteknisk och metrologisk FoU (Ram)8 700 tkr
38:10 ap.1.5Kemisk metrologi (Ram)800 tkr
38:10 ap.1.6Mätteknisk standardisering (Ram)150 tkr

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut2 784 tkr
38:10 ap.4Riksmätplats för joniserad strålning (Ram)2 784 tkr

Disponeras av regeringen166 tkr
38:10 ap.3Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Ram)166 tkr


Villkor
38:10 ap.1.1 Spårbarhet och underhåll

Medlen får användas för löpande kalibrering och underhåll av normaler och utrustning som krävs för upprätthållande av den nationella spårbarheten för fysikaliska storheter inom riksmätplatsverksamheten samt till täckande av Metrologirådets kostnader. Medlen skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.38:10 ap.1.2 Investeringar i referensutrustning

Medlen får användas för investeringar i mätteknisk referensutrustning och skall utbetalas till SP efter rekvisition med angivande av investeringsobjekt. När investeringen är genomförd skall anskaffningen verifieras av SP.38:10 ap.1.3 Drift av tidhållningen för Internet

Medlen får användas för att vid riksmätplatsen för tid och frekvens tillhandahålla tid över Internet i Sverige. Medlen skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.38:10 ap.1.4 Mätteknisk och metrologisk FoU

Medlen får användas för mätteknisk och metrologisk FoU samt kunskapsspridning inom området vid SP. Medlen skall utbetalas efter rekvisition från SP i enlighet med inlämnad projekt- och utbetalningsplan. Projektplanen skall innehålla projektens art, dess totalkostnad, eventuell projektandel samt projektets löptid. Projektplanen skall vara överenskommen med Metrologirådet.38:10 ap.1.5 Kemisk metrologi

Medlen får användas för utveckling av en nationell infrastruktur inom området kemisk metrologi. Medlen skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.38:10 ap.1.6 Mätteknisk standardisering

Medlen får användas för standardiseringsarbete inom legal metrologi och skall utbetalas till SP med en tolftedel per månad.38:10 ap.4 Riksmätplats för joniserad strålning

Medlen får användas löpande för kalibrering och underhåll av normaler och utrustning som krävs för upprätthållande av den nationella spårbarheten för storheten joniserande strålning. Medlen får användas för investeringar i mätteknisk referensutrustning samt för mätteknisk och metrologisk FoU, vid SSI. Medlen skall utbetalas till SSI efter rekvisition.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:10 Upprätthållande av nationell metrologi m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:10 ap.1.10Allt0
38:10 ap.1.20Allt0
38:10 ap.1.30Allt0
38:10 ap.1.40Allt0
38:10 ap.1.50Allt0
38:10 ap.1.60Allt0
38:10 ap.40Allt0
38:10 ap.30Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:10 ap.1.138:10 ap.3100 %
38:10 ap.1.238:10 ap.3100 %
38:10 ap.1.338:10 ap.3100 %
38:10 ap.1.438:10 ap.3100 %
38:10 ap.238:10 ap.3100 %
38:10 ap.438:10 ap.3100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
38:10 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Ingolf Berg
Likalydande till

Statens strålskyddsinstitut

Kopia till

Utrikesdepartementet/PLAN-BUD
Utrikesdepartementet/RS
Finansdepartementet/Ba
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
MetrologirådetSenast uppdaterad: