Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 12

2004-11-11Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALAN2004/8293/ESB(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Sveriges geologiska undersökning

Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings (SGU) verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:122).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Sveriges geologiska undersökning och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområdePolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikEntreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutvecklingGeologisk verksamhet m.m.
Uppdragsverksamhet
Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsynMiljö
Bergsstaten
Forskning och utvecklingForskning och utveckling1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Återrapportering

Samlad bedömning av hur SGU:s verksamhet har bidragit till målet.


Verksamhetsområde Entreprenörskap, information, rådgivning och kompetensutveckling

Mål

Bidra till ökad kompetens och skapa goda möjligheter för företagsutveckling och företagande.


Återrapportering

Exempel på bedömning av resultat.


Verksamhetsgren Geologisk verksamhet m.m.

Mål

Under perioden 2000-2008 skall befintlig geologisk information kompletteras så att det finns digitala geologiska databaser vid planperiodens slut innehållande:

Översiktlig rikstäckande information om berggrunden och jordarterna inkl. kontinentalsockeln.

Översiktlig rikstäckande information med undantag av vissa glest befolkade delar av landet om grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Översiktlig information i befolkningstäta resp. malmpotentiella områden om biogeokemiska respektive markgeokemiska förhållanden.

Detaljerad information i befolkningstäta områden om berggrunden, jordarterna (inkl. kontinentalsockeln), grundvattenförhållanden samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.

Detaljerad information i malmpotentiella områden om berggrunden, jordarterna samt berggrundens magnetiska egenskaper och den naturliga strålningen.


Återrapportering Geologisk verksamhet

Årliga rullande två- och treårsplaner. Planerna skall översiktligt visa i vilka geografiska områden som digital information av olika slag kommer att finnas tillgänglig för användarna vid respektive planperiods slut. Informationens användarkrets samt exempel på effekt av kundnytta skall redovisas.Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål

Bidra till ökad kunskap och kompetens för samhällets behov och effektivare användning av geologisk information. Uppdrag, som inte ryms inom statsuppdraget skall kunna tillgodoses i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter.


Återrapportering Uppdragsverksamhet

Uppdragsvolym och effekter på myndighetsverksamheten.Verksamhetsområde Enkla och ändamålsenliga regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Verksamhetsgren Miljö

Mål

Statens anläggningar för civila beredskapslager av olja skall avvecklas och miljösäkras. Övervakning av de genomförda miljösäkringsåtgärderna inkl. det statliga gruvfältet i Adak.

Inom ramen för arbetet med beslutade miljökvalitetsmål skall SGU verka för skydd av grundvattnet samt för en långsiktig hushållning med naturgrus.


Återrapportering Miljö

Avvecklingsstrategi samt vidtagna åtgärder och deras effekter.

Insatser och resultat för att uppnå miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.Verksamhetsgren Bergsstaten

Mål

En effektiv och aktiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet skall möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen. Verksamheten skall bedrivas så att misshushållning förhindras och så att ett ekologiskt balanserat utnyttjande av våra mineralresurser främjas samt förebygga att personer och egendom kommer till skada vid gruvdrift.


Återrapportering Bergsstaten

Genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd. Inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet. Antal inspektioner av igångvarande gruvor samt inspektionernas omfattning.Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer och tillväxt.


Återrapportering FoU

Om möjligt skall exempel och bedömning av resultat redovisas.


Verksamhetsgren Forskning och utveckling

Mål

Främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetoder vid SGU.


Återrapportering FoU

Redovisning av vilka projekt som fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Mineralresurser

Målet är att SGU skall verka för att landets mineralresurser används med hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling bl.a. med inriktningen att fler sysselsättningstillfällen skapas.

Återrapportering

Exploateringsläget samt problem och möjligheter skall redovisas.

Malpåseanläggningar

SGU skall säkerställa att en oljelagringsanläggning i Uddevalla och Munkedals kommuner hålls i funktionsdugligt skick för det civila försvarets beredskapsbehov t.o.m. år 2004.

Återrapportering

SGU skall redovisa beräknade intäkter och kostnader för anläggningen.

Prognostillfällen

SGU skall redovisa utgiftsprognoser för 2004-2006 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Redovisningen skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november.
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

SGU skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SGU skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand focusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Kvalitetsutveckling

Målet är att SGU och Bergsstaten skall bedriva en verksamhet med integrerade system för kvalitets- och miljöledning.

Återrapportering

SGU skall redovisa arbetet med utveckling och införande av kvalitets- och miljöledningssystem samt effekterna för myndighetens verksamhet.
1.4Uppdrag

Bergsstaten

Bergsstaten skall redovisa en analys och bedömning, med angivande av avgiftsnivåer, av nödvändiga förändringar av minerallagens avgifter. Uppdraget skall genomföras mot bakgrund av det revideringsarbete som pågår för minerallagen (1991:45) och redovisas till regeringen senast den 16 augusti 2004.

Ramdirektivet för vatten

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att efter samråd med berörda myndigheter och i enlighet med ett eget förslag svara för den rapportering som krävs enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. SGU skall efter samråd med berörda myndigheter och organisationer svara för den del av rapporteringen som avser grundvatten.

Miljömål - God bebyggd miljö

SGU skall i samarbete med Naturvårdsverket och Boverket m.fl. utveckla en modell för lokala och regionala materialförsörjningsplaner där behovet av tillgång till såväl ballastmaterial som grundvatten värderas. Som ett stöd för detta arbete skall SGU tillsammans med berörda intressenter och sektorsmyndigheter utveckla statistiken över ballastanvändning så att den även innefattar återanvänt material samt påbörja och genomföra materialinventeringar. Vidare skall SGU tillsammans med berörda intressenter och sektorsmyndigheter utveckla frivilliga överenskommelser som fördelar ansvaret att nå delmålet. Syftet är att bidra till att uppnå delmålet om uttag av naturgrus under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

EU-arbetet

SGU skall halvårsvis redovisa sin bedömning av de viktigare initiativ inom verksamhetsområdet som EG-kommissionen arbetat med under den aktuella tidsperioden. Redovisningen skall lämnas den 15 januari och den 15 augusti 2004.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning172 109 tkr
38:5 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ram)172 109 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
38:5 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr

38:6Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 211 tkr

38:7Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning27 000 tkr
38:7 ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (Ram)27 000 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
38:7 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
38:7 ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.38:7 ap.2 Till regeringens disposition

Med ändring av tidigare beslut om överföring av 9 000 000 kronor till anslagsposten 1 behålls dessa medel på anslagsposten 2 och disponeras av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:5 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:5 ap.15 163Allt0
38:5 ap.20-0

38:6 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:60Allt0

38:7 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

Anslag/anslagspostAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:7 ap.1810Allt0
38:7 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: II13 Datum: 2003-12-18
Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 172 109 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. 38:5 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 06586238 16037 0851 0754 002
Tjänsteexport-1622001 5231 385138176
Summa1 9031 06239 68338 4701 2134 178
Belopp angivna i tkr


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Behörighet Inkomsttitlar
Offentligrättslig verksamhet2528009 00009 0009 000
Offentligrättslig verksamhet2811000000
Offentligrättslig verksamhet3312005055
Summa
009 00509 0059 005
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag som har nära samband med den anslagsfinansierade verksamheten och i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SGU. Inkomsterna får disponeras av SGU.

Avgifter som uppbärs av SGU och Bergsstaten enligt bestämmelser i minerallagen skall redovisas mot inkomsttitel 2528:Avgifter vid Bergsstaten.

Influtna medel från uthyrning av lagringsutrymmen i det oljelager, som skall hållas i beredskap, skall redovisas på inkomsttitel 2811:Övriga inkomster av statens verksamhet. Avdrag får göras för direkta omkostnader.

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. skall redovisas på inkomsttitel 3312:Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningsomkostnader.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SGU får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska merkostnader som föranleds av att en oljelagringsanläggning hålls i beredskap. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

SGU får ta emot bidrag med högst 2 000 000 kronor från Naturvårdsverket för vissa rapporteringsuppgifter gällande grundvatten enligt krav i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

SGU undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Ann-Christin Cederlund
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/NA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
samtliga länsstyrelser
Naturvårdsverket
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADMSenast uppdaterad: