Näringsdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-16Luftfartsverket
601 79 NORRKÖPINGN2004/9513/TP
N2004/9449/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Luftfartsverket
Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Luftfartsverket.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikLuftfartStatens civila flygplatser och flygtrafiktjänst1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Luftfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där flygtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där flygtransportsystemets utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker luftfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom flygtransportsystemet, genom att flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Flygtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där flygtransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt flygtransportsystem, där flygtransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Statens civila flygplatser och flygtrafiktjänst

Mål

Luftfartsverket skall bidra till att de transportpolitiska målen för luftfarten uppnås genom att på ett företagsekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och välfungerande flygplatser och flygtrafiktjänst.


Återrapportering

Redovisa räntabiliteten av eget kapital och soliditeten.


Ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regioner och omvärlden samt mellan centralorter och omvärlden skall förbättras.

Andelen människor med särskilda behov som kan utnyttja luftfarten skall öka. Senast år 2010 bör lufttransportsystemet vara tillgängligt för personer med funktionshinder.


Återrapportering

Redovisa hur Luftfartsverket beaktar de behov som personer med funktionshinder har vid större förändringar i flygplatsernas terminalområden.


En hög transportkvalitet

Förseningarna i den kommersiella luftfarten skall minska bl.a. genom att statens flygplatssystem respektive flygtrafiktjänst utvecklas och bedrivs effektivt.


Återrapportering

Statistik över förseningar i flygtrafiken samt en översiktlig redovisning av orsakerna till dessa. Orsaker som ligger inom Luftfartsverkets ansvarsområde skall särskilt redovisas. Vidare skall de åtgärder som Luftfartsverket vidtagit redovisas.


En god miljö

Luftfartsverket skall bidra till att luftfartspolitikens etappmål för en god miljö och de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Luftfartsverket skall verka för ett ökat resande med kollektivtrafik till och från Stockholm Arlanda flygplats.


Återrapportering

Redovisa hur Luftfartsverket har minskat sin miljöpåverkan vid sina anläggningar genom att begränsa buller från flygtrafik, minska utsläpp till luft och vatten, samt minimera uppkomsten av avfall och kemikalieanvändning.

Luftfartsverket skall till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 oktober 2005 ge förslag på kvantifierade mål för verksamheten vid sina anläggningar avseende: buller från flygtrafik, utsläpp till luft och vatten, samt kemikalieanvändning.

Luftfartsverket skall redovisa en strategi för hur andelen kollektivtrafikresenärer kan öka. Återrapportering skall ske senast den 15 augusti 2005 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

1. Luftfartsverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens samt eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Återrapportering: Luftfartsverket skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning för år 2006 och åren 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

2. Luftfartsverket skall utöver den redovisning som skall ges enligt 7 kap. 3§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag även redovisa den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid på divisionsnivå. Sjukfrånvaron i de övriga enheterna skall redovisas som en post.
1.4Uppdrag

Luftfartsverket skall med utgångspunkt i regeringens innovationsstrategi, Innovativa Sverige - En strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36), redovisa vilka insatser som görs för att skapa ett gott innovationsklimat och stimulera till innovation i den egna verksamheten. Uppdraget skall återrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)7 700 000
- varav AFF 7 700 000
Belopp angivna i tkr


Villkor

AFF

Luftfartsverket får uppta kort- och långfristiga lån hos svenska respektive utländska långivare och vid denna upplåning skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

Luftfartsverket skall i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa omfattningen av lån som gjorts i och utanför Riksgäldskontoret.
2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets ekonomiska mål under perioden 2005-2007 är följande:

· Det långsiktiga målet för räntabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarighet skall uppgå till 8 procent av eget kapital.

· Målet för soliditeten år 2005 är 25 procent.

Återrapportering:

Måluppfyllelse beträffande de ekonomiska målen skall redovisas.

Dessutom skall Luftfartsverket till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 augusti 2005 redovisa följande nyckeltal för perioden 2001-2005. En kortfattad beskrivning av utvecklingen samt orsak skall redovisas.

- Landning respektive passagerare/årsarbetare

- Rörelsekostnad/landning respektive per passagerareVillkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Som restriktion för prishöjningar gäller att trafikavgifterna, exklusive undervägsavgifter, luftfartsskyddsavgifter och bulleravgifter, i genomsnitt får öka med högst nettoprisindex, mätt från och med 1993.

2. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultat efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, s. 51). Utdelningen för Luftfartsverket verksamhetsåret 2005 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av resultat- och balansräkning för året.

3. Luftfartsverket skall för verksamhetsåret 2005, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av resultat- och balansräkning för året.

4. Luftfartsverket får placera kassamässigt överskott i bank, i statsgaranterade skuldebrev och hos motpart med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 enligt Nordisk Ratings system eller motsvarande samt på räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Placeringarna får göras i Sverige respektive utanför Sverige. Vid placeringar skall Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Luftfartsverket skall i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa omfattningen av placeringar som gjorts i och utanför Riksgäldskontoret.

6. Luftfartsverket får, i enlighet med av verket fastställd finanspolicy, använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar. Luftfartsverket får härvid även inom en total ram på 2 000 miljoner kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument.

7. Luftfartsverket skall informera regeringen om ändringar i verkets finanspolicy av den 5 maj 2004.

8. Luftfartsverket får under år 2005 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, avsnitt 7, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95). I övrigt gäller följande:

a. Luftfartsverket får besluta om och påbörja investeringar i infrastruktur och säkerhetssystem etc. på högst 100 000 000 kronor som följer den huvudsakliga inriktningen i aktuell treårsplan i enlighet med vad som förordats i prop. 1994/95:100, bil. 7, s. 73. Verket skall dock informera regeringen om förestående beslut.

b. Luftfartsverket får besluta om och påbörja enskilda investeringar värda mindre än 50 000 000 kronor som inte anmälts i treårsplanen.

9. I treårsplan för perioden 2006 - 2008 skall Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

10. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

11. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på 150 000 000 kronor.

12. Luftfartsverket och Banverket får med anledning av de förpliktelser A-Banan Projekt AB har enligt det s.k. Arlanda-baneavtalet (prop. 1993/94:213, bet. 1993/94:TU36, rskr. 1993/94:436):

- Ersätta A-Banan Projekt AB för kostnader förknippade med projektet som i annat fall skulle ha utförts av Luftfartsverket och Banverket.

- Förskottsvis ge kapitaltillskott till A-Banan Projekt AB när behov föreligger. Sådana kapitaltillskott skall redovisas i årsredovisningen för Luftfartsverket.

13. Luftfartsverket skall ersätta Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till A-banan Projekt AB.

14. Luftfartsverket skall ge Luftfartsstyrelsen ett bidrag på 22 380 000 kronor som Luftfartsstyrelsen sedan skall använda som bidrag till icke-statliga flygplatser.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Natasa Popovic
Kopia till

Trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Förvaltningsavdelningen
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Banverket
Statens haverikommission
Statens institut för kommunikationsanalys
Arbetsmarknadsstyrelsen
Luftfartsstyrelsen
Svenska kommunförbundetSenast uppdaterad: