Utrikesdepartementet
RegeringsbeslutIV:6

2004-12-16Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅSUD2004/67538/EIM
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:118).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) och nedan angivet anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenAckrediteringsverksamhet m.m.
Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav
Samordning av marknadskontroll
Internationellt samarbete
Internationellt utvecklingsarbete
NäringspolitikRegler, tillstånd och tillsynMetrologi
Internationellt samarbete1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk export och ökade utländska direktinvesteringar.


Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till en effektiv inre marknad och öppen handelspolitik i EU samt ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO.


Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet.


Verksamhetsgren Ackrediteringsverksamhet m.m.

Mål

1. Målet är att SWEDAC:s kompetensprövningar nationellt och internationellt skall leda till acceptans av och förtroende för de ackrediterade organens provningar, besiktningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse.

2. Ackrediteringsverksamheten skall hålla en hög kvalitet, vara prisvärd och innefatta god service till uppdragsgivarna.

3. Målet är att beslut om ackreditering och förordnande av organ som skall anmälas till EU skall - under förutsättning att organen vid ansökningstillfället uppfyller ställda krav - kunna meddelas inom ramen för tre månaders arbetsinsats (egen hantering och egen ledtid).


Återrapportering

Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om prisutveckling samt tidsserier med nyckeltal för prestationer och produktivitet, t.ex.

- servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier och genom periodiska kundundersökningar,

- produktivitetsmått, redovisade i form av beläggningsgrad för personal, beräknad som fakturerbar arbetstid i förhållande till tillgänglig arbetstid.Verksamhetsgren Nationella kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse med uppställda säkerhetskrav

Mål

1. Målet är att nationellt utveckla och i samråd med berörda myndigheter upprätthålla kostnadseffektiva kontrollordningar i öppna system (under konkurrens) som dels ger en tillfredsställande säkerhet vad gäller liv, hälsa och miljö, dels står i överensstämmelse med principerna inom EU och även i övrigt godtas internationellt.

2. Målet är att i samråd med berörda intressenter inom näringsliv och branschorganisationer utveckla och upprätthålla sådana kontrollordningar som marknaden efterfrågar och som bidrar till att underlätta internationell handel.


Återrapportering

1. Redovisningar av viktigare förändringar avseende tillståndet och uppnådda effekter.

2. Resultatredovisningen skall innehålla uppgifter om servicemått, redovisade i form av handläggningstider för olika ärendekategorier.Verksamhetsgren Samordning av marknadskontroll

Mål

Målet är att svenska myndigheter skall genomföra en effektiv och behovsanpassad marknadskontroll samt att inom EU verka för öppenhet och harmonisering av marknadskontroll.


Återrapportering

Redovisning av insatser och uppnådda effekter.Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål

1. Målet är att verka för öppna och harmoniserade tekniska kontrollordningar som bidrar till en effektiv inre marknad, ett öppet och starkt globalt handelssystem och fortsatta handelspolitiska liberaliseringar.

2. Målet för det europeiska och internationella samarbetet med andra relevanta internationella organisationer är enhetliga och öppna ackrediteringssystem och normer om ömsesidigt godtagande av resultat från provningar, certifieringar och andra bevis om överensstämmelse som undanröjer tekniska handelshinder.


Återrapportering

1. Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, WTO och UN/ECE (Economic Commission for Europe) samt de uppnådda effekter som dessa insatser och prestationer bedöms ha haft.

2. SWEDAC skall redovisa väsentliga insatser inom särskilt EA (European Cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation), IAF (International Accreditation Forum), ISO (International Organisation for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CEN (Comité Européen de Normalisation), GLP (Good Laboratory Practice) och CCA (Common Criteria Arrangement) samt uppnådda effekter av dessa insatser.Verksamhetsgren Internationellt utvecklingsarbete

Mål

Målet är att SWEDAC med beaktande av tillgängliga personella resurser skall stödja anslutningsländer, kandidatländer och övriga länder som harmoniserar sin lagstiftning med EU eller genomför anpassning till WTO:s krav, i deras uppbyggnad av infrastruktur för teknisk kontroll.


Återrapportering

Omfattningen och inriktningen av verksamheten samt motsvarande beträffande stödinsatser mot utvecklingsländer i enlighet med förpliktelsen i WTO:s TBT-överenskommelse.
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Regler, tillstånd och tillsyn

Mål

Säkerställa goda grundläggande förutsättningar inom i första hand näringslivet och ett enkelt regelverk för företagande.


Återrapportering

Bedömning av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, i de delar där detta är relevant för SWEDAC, skall framgå genom redovisningen av SWEDAC:s verksamhetsgren enligt nedan.


Verksamhetsgren Metrologi

Mål

1) Målet för legal metrologi är att skydda konsumenterna mot oriktiga mät- och mängduppgifter, att uppnå konkurrens på lika villkor och att skapa förutsättningar för internationell handel.

2) Målet för primärmetrologi är att denna uppfyller kraven i meterkonventionen och i internationella standarder.


Återrapportering

1. Bedömning av hur verksamheten bidragit till att målen uppfylls. SWEDAC skall redovisa vilka insatser som genomförts och resultatet av dessa. Tillsynsrapporter skall tillställas Näringsdepartementet.

2. Tillsynsrapport skall tillställas Näringsdepartementet.Verksamhetsgren Internationellt samarbete

Mål

SWEDAC skall verka för en behovsanpassad regelgivning som bidrar till en effektiv inre marknad och en fungerande internationell handel.


Återrapportering

Redovisning av hur väsentliga insatser eller prestationer genomförts främst inom EU, WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology), OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) och CCM (Convention on the control and marking of articles of precious metals).
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

3 maj

2 augusti

1 november
1.3Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Myndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag

1) SWEDAC skall förvara av riksmätplatserna hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, årligen upprättade och av deras revisorer vidimerade inventarieförteckningar över av staten finansierad och därmed tillhörig mätteknisk utrustning och mätnormaler.

2) SWEDAC skall i samråd med berörda sektorsmyndigheter

a) Kartlägga omfattningen av ingripanden mot överträdelser av 6 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar eller mätdon, eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen såvitt avser föreläggande och förbud förenat med vite eller utan vite. Kartläggningen skall på samma sätt även omfatta annan lagstiftning relevant för de legala mätinstrument som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG.

b) Utreda för- och nackdelar med nu gällande system utifrån dess ändamålsenlighet och effektivitet, och i förekommande fall lämna förslag på hur regelsystemet kan förbättras. Utredningen skall överlämnas till Näringsdepartementet senast den 31 december 2005.

3) SWEDAC ges i uppdrag att genomföra en självutvärdering enligt CAF-modellen (Common Assessment Framework). Uppdraget, som skall ge en struktur för analys och en metod för utvärdering av SWEDAC:s verksamhet, skall vara genomfört senast den 30 april 2005.


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll20 070 tkr
39:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ram)20 070 tkr

Disponeras av regeringen0 tkr
39:1 ap.2Swedac: Mynd.verks - Regeringens disposition (Ram)0 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
39:1 ap.10400 tkr0
39:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
39:139:1 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)0
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: IV:6 Datum: 2004-12-16
Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 20 070 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 39:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll262-1004 7904 70090252
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet3 84710071 20071 0501504 097
Tjänsteexport083019 10018 7503501 180
Summa3 84793090 30089 8005005 277
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon för disponeras av SWEDAC.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten för disponeras av SWEDAC.

SWEDAC:s uppdragsverksamhet skall finansieras med avgifter enligt 26 § förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll. Inomsterna från avgifterna får disponeras av SWEDAC.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Sofia Strand
Kopia till

UD/PLAN
UD/RS
Fi/Ba
Näringsdepartementet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens strålskyddsinstitut
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
Metrologirådet
Riksdagen, NäringsutskottetSenast uppdaterad: