Finansdepartementet
Regeringsbeslut

2004-12-16Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 VISBY

Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Länsstyrelsen i Gotlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Gotlands läns verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Länsstyrelsen i Gotlands län och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag


2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag


2.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)16 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Senast uppdaterad: