Näringsdepartementet
RegeringsbeslutII 19

2004-12-16Luftfartsstyrelsen
601 73 NORRKÖPINGN2004/9515/TP
N2004/9449/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Luftfartsstyrelsen
Riksdagen har beslutat om Luftfartsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1, rskr. 2004/05:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Luftfartsstyrelsen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
TransportpolitikLuftfartSamhällsåtaganden och utredningar
Normering
Tillstånd
Tillsyn1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Transportpolitik

Mål

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.


Verksamhetsområde Luftfart

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem, där flygtransportsystemet utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.

2. En hög transportkvalitet, där flygtransportsystemets utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

3. En säker luftfart, där ingen dödas eller allvarligt skadas inom flygtransportsystemet, genom att flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer av detta.

4. En god miljö, där flygtransportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. Flygtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

5. En positiv regional utveckling, där flygtransportsystemet bidrar till att utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas och motverka nackdelar av långa transportavstånd.

6. Ett jämställt flygtransportsystem, där flygtransportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla alla målen för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Samhällsåtaganden och utredningar

Mål

1. Ett tillgängligt transportsystem och en positiv regional utveckling

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv mellan regioner och omvärlden samt mellan centralorter och omvärlden skall förbättras.

Andelen människor med särskilda behov som kan utnyttja luftfarten skall öka. Senast år 2010 bör lufttransportsystemet vara tillgängligt för personer med funktionshinder.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall redovisa utvecklingen i förhållande till målen bl.a. gällande restids- och resekostnadsutveckling.

Luftfartsstyrelsen skall redovisa andelen barn, äldre och personer med funktionshinder av olika kategorier, som kan utnyttja luftfarten samt redovisa de åtgärder som vidtagits inom luftfarten i syfte att öka tillgängligheten för dessa grupper. Vidare skall Luftfartsstyrelsen redovisa återstående brister, behov av åtgärder och planerade insatser för att nå etappmålet om ett luftfartssystem, som är tillgängligt för personer med funktionshinder år 2010. Återrapporteringen skall göras fördelad på kön där så är relevant.


2. En hög transportkvalitet

Kvaliteten i flygtransporter, mätt i termer av punktlighet, säkerhet, flexibilitet, bekvämlighet, framkomlighet och tillgång till information skall successivt förbättras.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall rapportera utvecklingen i förhållande till målet.


3. En säker luftfart

Flygsäkerhetsstandarden skall lägst vara i nivå med den som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer. För den tunga kommersiella luftfarten skall målet vara att minst halvera haverifrekvensen under perioden 1998-2007. Vidare skall antalet haverier inom privatflyget halveras under perioden. Skyddet mot brottsliga handlingar som äventyrar säkerheten för den civila luftfarten skall vara i nivå med det som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer.

Användning av ny teknik, syftande till att uppnå ett säkrare flygtransportsystem skall stimuleras.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att uppnå målen samt en jämförelse med tillståndet i andra jämförbara luftfartsnationer.


4. En god miljö

Minimera luftfartens negativa miljöpåverkan.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall rapportera luftfartssektorns samlade miljöpåverkan och förändringar i förhållande till relevanta nationella miljökvalitetsmål.

Redovisningen skall omfatta:

1. Utvecklingen av det nationella arbetet samt Luftfartsstyrelsens insatser på ett internationellt plan med att minska luftfartens miljöpåverkan.

2. Arbetsläget i internationella fora avseende minskade utsläpp av dels koldioxid med ursprung i fossila bränslen, dels ozonnedbrytande ämnen från flygplan.

3. Emissionerna av buller och avgaser och hur de förändras i förhållande till de för luftfartssektorn relevanta nationella miljökvalitetsmålen.


5. Ett jämställt flygtransportsystem

Ett jämställt flygtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka flygtransportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män inom flygtransportområdet.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall redovisa kvinnors och mäns utnyttjande av flygtransportsystemet samt deras möjligheter att påverka dess utveckling med avseende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och resekostnader, tillgång till aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet mellan olika regioner. Andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper.Verksamhetsgren Normering

Mål

Med hänsyn tagen till rättssäkerheten och svenska företags konkurrensmöjligheter skall normeringsarbetet genomföras så snabbt och effektivt som möjligt. Den administrativa bördan för företagen skall minska.

Regelverket skall vara tydligt och känt internt och hos marknadens parter så att möjligheten att få olika typer av tillstånd skall vara förutsebart.

De svenska reglerna skall motsvara som lägst internationell standard och ligga till grund för tillståndsgivning och tillsynsuppgifter.


Återrapportering

Luftfartsverket har på uppdrag av regeringen gjort en genomgång av sitt regelverk i syfte att minska den administrativa bördan för företagen och lämnat en handlingplan för åtgärder våren 2004. Luftfartsstyrelsen är genomförandemyndighet och skall lämna en redovisning över arbetets fortskridande utifrån syfte, förväntade effekter och tidsplan. En delrapport skall lämnas i myndighetens årsredovisning 2006.Verksamhetsgren Tillstånd

Mål

Ärendena skall handläggas enkelt, snabbt och kostnadseffektivt utan att rättssäkerheten eller kvaliteten eftersätts.

Kommunikationen med berörda parter skall vara tydlig och lättbegriplig.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall redovisa:

- En samlad bedömning av arbetsläget per tillståndskategori.

- Totala antalet inkomna ansökningar och antalet givna tillstånd.

- Genomsnittstid och kostnad för handläggning av tillstånd per tillståndskategori.

- Överklagandefrekvenser och ändringsfrekvenser.Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Tillsynsarbetet skall prioriteras efter indelning i olika riskkategorier och regelverkets krav.

Tillsynsverksamheten skall samordnas så att olägenheten för kunderna minimeras och myndigheten uppnår hög effektivitet.

Tillsyn av verksamhet av privat- och sportkaraktär bör i lämplig utsträckning delegeras till intresseorganisationer som i så fall skall kontrolleras av Luftfartsstyrelsen.


Återrapportering

Luftfartsstyrelsen skall redovisa:

- En samlad bedömning av arbetsläget per tillsynskategori.

- Totala antalet genomförda inspektioner.

- Genomsnittstid och kostnad för en inspektion per tillsynskategori.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Beträffande civilt försvar och svåra påfrestningar på samhället i fred och mål samt återrapportering för denna verksamhet hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2005 avseende samverkansområdet Transporter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.


2. De tjänster som Luftfartsstyrelsen producerar och tillhörande avgifter skall redovisas. Avgiftsstrukturen skall vara lätt att förstå, transparent samt kostnadseffektiv. Luftfartsstyrelsen skall redovisa hur arbetet att se över befintliga avgifter fortlöper. Utvecklingen av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 1 april 2005.


3. Luftfartsstyrelsen skall utreda möjligheterna att förändra principerna för kostnadstäckning inom de olika produkterna i syfte att ta fram en modell för att balansera kostnaderna mellan små och stora företag. Styrelsen skall i samband med detta utreda ambitionsnivåerna i det egna arbetet, särskilt gentemot de små företagen. Likaså ska myndigheten utreda möjligheterna att basera förvaltningsavgiften också på frakt och taxiflyg. Resultatet skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2005.


4. Luftfartsstyrelsen skall redovisa hur verkets internationella engagemang bidragit till utveckling nationellt och internationellt i samband med årsredovisningen.


5. Luftfartsstyrelsen skall i informationssystemet Hermes redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Redovisningen skall ske senast:

- 20 januari 2005,

- 8 mars 2005,

- 3 maj 2005,

- 2 augusti 2005, och

- 1 november 2005.


6. Luftfartsstyrelsen skall med bistånd av ansvarig luftfartsmyndighet enligt förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken senast den 11 februari 2005 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Luftfartsstyrelsen skall också redovisa på vilket sätt projekt, som beviljats TEN-bidrag, bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.
1.3Organisationsstyrning

1. Luftfartsstyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens och eftersträva en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Återrapportering: Luftfartsstyrelsen skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under år 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning för år 2006 och åren 2007-2008. Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja jämställdhet, etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

2. Luftfartsstyrelsen skall bistå Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) i deras uppdrag att senast den 13 maj år 2005 till regeringen redovisa en rapport om uppföljning av det transportpolitiska målet och de sex delmålen för år 2005. Verket skall även bistå SIKA i dess uppdrag att senast den 1 oktober 2005 till regeringen redovisa en prognos för transporternas utveckling till år 2020.

3. Luftfartsstyrelsen skall i not till årsredovisningen redovisa intäkter och kostnader per verksamhetsgren. Denna redovisning skall följa myndighetens organisatoriska indelning.

4. Luftfartsstyrelsen skall på begäran av Rikstrafiken om bistånd av sakkompetens vid trafikupphandling ställa sådana resurser till förfogande. Omfattningen av biståndet skall regleras i avtal mellan parterna.
1.4Uppdrag

1. Luftfartsstyrelsen skall, med bistånd av SIKA, fortsätta utvecklingen av uppföljningssystemet för delmålen om tillgänglighet och en positiv regional utveckling samt för delmålet om en hög transportkvalitet.


2. Luftfartsstyrelsen skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. För det fall ekonomiska och personella insatser genomförts i myndighetens ordinarie verksamhet får dessa ingå i redovisningen av de regionala tillväxtprogrammen. Luftfartsstyrelsen skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2005.


3. För att skapa möjligheter till bättre sakrättsligt skydd vid finansiering av luftfartyg inrättas ett inskrivningsregister för luftfartyg. I det nya inskrivningsregistret blir det möjligt att med sakrättslig verkan skriva in förvärv av äganderätt och nyttjanderätt till luftfartyg. Luftfartsstyrelsen skall ansvara för detta inskrivningsregister som träder i kraft 1 april 2005. Myndigheten skall vidta de förberedelser som är nödvändiga inför ikraftträdande. Myndigheten skall särskilt utreda hur det nya datoriserade inskrivningsregistret skall byggas upp och lämna förslag avseende innehåll, behandling av uppgifter och personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204). Myndigheten skall likaså utreda expeditionsavgiftens storlek och utformning. Resultatet av utredningarna skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2005.


4. Luftfartsstyrelsen skall upprätthålla en beredskap för bistånd vid katastrofer i andra länder och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Luftfartsstyrelsen får endast besluta om sådana insatser under förutsättning att det finns en extern finansiering av insatserna. Luftfartsstyrelsen skall före beslut om insats informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Luftfartsstyrelsen dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA).


5. Luftfartsstyrelsen skall uppfylla kraven i bilaga 13 till Chicagokonventionen avseende utredningar av olyckor och tillbud som det inte ankommer på Statens haverikommission (SHK) att utreda.


6. Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen i januari 2006 redogöra för arbetet med genomförandet av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (jfr. prop. 1999/2000:79). Regeringen behöver underlag för denna redogörelse. Luftfartsstyrelsen skall, inom ramen för sitt sektorsansvar genomföra en omvärldsanalys i syfte att belysa de processer inom samhällssektorn som påverkar möjligheterna att uppnå de handikappolitiska målen. Omvärldsanalysen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september år 2005.


7. Luftfartsstyrelsen, Järnvägsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och Vägtrafikinspektionen skall gemensamt redovisa hur samarbetet mellan myndigheterna har utfallit enligt det samarbetsavtal som finns mellan de fyra trafikverkens inspektioner. I redovisningen skall ingå information om vilka områden som varit lämpliga att samarbeta inom och vilka det funnits svårigheter i. En bedömning av eventuella kostnader eller kostnadsbesparingar som kan härledas ur samarbetet skall även redovisas. Vidare skall myndigheterna redovisa hur de arbetar med att kvalitetssäkra sin inspektionsverksamhet och vilket behov de har av psykologisk expertis eller annan expertis och vilka möjligheter det finns att gemensamt utnyttja dessa resurser. Till redovisningen skall även bifogas en beskrivning av respektive myndighets internationella verksamhet och vilka möjligheter/hinder det finns att utveckla och organisera trafikslagsövergripande nationella rutiner för olycksutredningar och tillsyn med hänsyn taget till det internationella regelverket. Redovisningen skall lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)
Disponeras av Luftfartsverket0 tkr
36:5 ap.3Luftfartsverket (Ram)0 tkr

Disponeras av Luftfartsstyrelsen29 820 tkr
36:5 ap.6EG-stöd, TEN - del till Luftfartsstyrelsen (Ram)29 820 tkr


Villkor
36:5 ap.6 EG-stöd, TEN - del till Luftfartsstyrelsen

1. Luftfartsstyrelsen skall utbetala medel till den part som ansvarig luftfartsmyndighet enligt förordning (1997:686) om ansökan och redovisning av ekonomiskt bidrag från Europeiska gemenskapen till de svenska delarna av de transeuropeiska transportnätverken utpekar.

2. Luftfartsstyrelsen skall senast den 11 februari 2005 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa vilka projekt bidrag sökts för, vilka projekt som beviljats bidrag och takten på utbetalning av bidragen. Myndigheten skall också redovisa på vilket sätt projekt, som beviljats TEN-bidrag, bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen.36:10Driftbidrag till icke statliga flygplatser (Obetecknat anslag)
Disponeras av Luftfartsstyrelsen80 614 tkr
36:10 ap.1Icke statliga flygp - del till Luftfartsstyrelsen (Obetecknat)80 614 tkr

Disponeras av regeringen486 tkr
36:10 ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (Obetecknat)486 tkr


Villkor
36:10 ap.1 Icke statliga flygp - del till Luftfartsstyrelsen

1. Anslaget skall användas för stöd till de icke statliga flygplatserna enligt vad som anges i prop. 1997/98:56, s. 118-122. Luftfartsstyrelsen skall lämna bidrag till vissa icke statliga flygplatser i enlighet med de riktlinjer som beslutats med anledning av prop. 2004/2005:1, utg.omr. 22, avsnitt 7.7.4. Bidraget omfattar 102 994 000 kronor, varav 80 614 000 kronor utgör anslaget 36:10 ap.1 Driftbidrag till icke statliga flygplatser och 22 380 000 kronor kommer från Luftfartsverket.

2. Luftfartsstyrelsen skall i samverkan med Svenska Kommunförbundet, avseende verksamhetsåret 2005, lämna förslag till regeringen senast den 1 mars 2005 om fördelning av bidraget till de icke statliga flygplatserna.

3. Högst 1 000 000 kronor av stödet får avsättas till projekt för utveckling och effektivisering av verksamheten vid de icke statliga flygplatserna. Dessa medel disponeras av Luftfartsstyrelsen.

4. Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna. Dessa medel disponeras av Luftfartsstyrelsen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:5 ap.30Allt0
36:5 ap.60Allt0

36:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
36:10 ap.10Inget0
36:10 ap.20Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
36:5 ap.336:5 ap.5100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)300 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)0
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Offenligrättslig verksamhet
Luftfartsstyrelsen00428 302422 4165 8865 886
Belopp angivna i tkr


Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsstyrelsens ekonomiska mål under perioden 2005-2008 är följande:

Kostnaderna skall täckas av myndighetens avgifter.Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsstyrelsens verksamhet skall finansieras genom avgifter och inkomsterna disponeras av myndigheten.

Beträffande villkor för resurser inom civilförsvaret och svåra påfrestningar hänvisas till riktlinjebeslut för budgetåret 2005 avseende samverkansområdet Transporter.

Luftfartsstyrelsen får högst använda 8 580 000 kr för betalning av administrativa kostnader för Statens haverikommission.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ulrica Messing
Johan Ericson
Kopia till

Riksdagen, TU
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Försvarsmakten
Statens haverikommission
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Banverket
Järnvägsstyrelsen
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Statens institut för kommunikationsanalys
Arbetsmarknadsstyrelsen
Svenska KommunförbundetSenast uppdaterad: