Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Umeå universitet
Ekonomiadministrativa enheten
901 87 UMEÅU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Umeå universitet
Riksdagen har beslutat om Umeå universitets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Umeå universitet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Civilingenjörsexamen

500

Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen

680

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1
- härav med inriktning mot förskola/förskoleklass

715
250

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 430

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004. Minst en tredjedel av antalet lärarexamina (inklusive tidigare grundskollärarexamen med inriktning mot årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen) bör ha en inriktning med matematik, teknik eller naturvetenskap. För lärarexamina med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

För att universitet skall nå målet för antalet examina med inriktning mot förskola och förskoleklass skall det vara möjligt att antingen välja inriktning mot förskola och förskoleklass som ett tydligt alternativ inför eller under lärarutbildningen eller att lärosätet vidtar andra åtgärder som säkerställer att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola och förskoleklass.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas. Universitet skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att ett tillräckligt antal lärarstudenter väljer inriktning mot arbete i förskola/förskoleklass.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 4 050.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 207,5 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst, och

- högst 10 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 742 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Universitetet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet mellan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2005 samt planeringen inför 2006.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i samiska, tornedalsfinska och finska.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 100 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå omfattning, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.

3. Universitetet skall tillsammans med Luleå tekniska universitet och med Institutet för rymdfysik inom ramen för Kiruna rymd- och miljöcampus erbjuda utbildning i rymd- och miljövetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning lämnas av vad som genomförts under 2005 samt antalet helårsstudenter som deltagit från universitets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.

4. Universitetet skall i samarbete med Chalmers tekniska högskola AB genomföra magisterutbildning i industriell design med inriktning mot fordonsindustrin.

Återrapportering

I årsredovisningen skall en redovisning göras av vilken verksamhet som genomförts under 2005, antalet helårsstudenter som deltagit i undervisningen från universitetets sida. Av redovisningen skall även framgå vilka kostnader detta medfört.

5. Universitetet skall vad gäller specialpedagogiskt innehåll inom lärar- alternativt specialpedagogutbildningen

- ansvara för utveckling av inriktningar och specialiseringar tillsammans med Göteborgs universitet, Örebro universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm, samt

- ansvara för utveckling av inriktning mot komplicerad inlärningssituation och utvecklingsstörning tillsammans med Göteborgs universitet, Malmö högskola och Lärarhögskolan i Stockholm.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet studenter på respektive utbildning och inriktning. Vidare skall kostnaden för respektive utvecklingsinsats framgå.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Umeå universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i pedagogiskt arbete samt en i genusvetenskap. Som en planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

210

Medicinskt

225

Naturvetenskapligt

180Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 34 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

Inom det naturvetenskapliga vetenskapsområdet skall universitetet avsätta medel för Centrum för marin forskning, bl.a. för utnyttjande av fartyg för marin forskning. Av årsredovisningen skall framgå omfattning av, inriktning och total kostnad för denna verksamhet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:30Umeå universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Umeå universitet1 020 911 tkr
25:30 ap.1Takbelopp (Ram)1 002 732 tkr
25:30 ap.3Decentraliserad utbildning (Ram)10 000 tkr
25:30 ap.4Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till Kiruna (Ram)6 064 tkr
25:30 ap.5Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet (Ram)2 115 tkr


Villkor
25:30 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:31Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Umeå universitet687 409 tkr
25:31 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)208 933 tkr
25:31 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)192 431 tkr
25:31 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)178 967 tkr
25:31 ap.4Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)971 tkr
25:31 ap.5Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)106 107 tkr


Villkor
25:31 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 683 285 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.25:31 ap.3 Naturvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten Naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk forskning och forskarutbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:30 Umeå universitet: Grundutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:30 ap.1010 %0
25:30 ap.303 %0
25:30 ap.403 %0
25:30 ap.503 %0

25:31 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:31 ap.103 %0
25:31 ap.203 %0
25:31 ap.303 %0
25:31 ap.403 %0
25:31 ap.503 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:28 ap.225:30 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
25:30 ap.2Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)360 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)170 825
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Umeå universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 1 708 320 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Umeå universitet: Grundutbildning 25:30 ap.1, 25:30 ap.3, 25:30 ap.4 och 25:30 ap.5 och anslaget Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning 25:31 ap.1, 25:31 ap.2, 25:31 ap.3, 25:31 ap.4 och 25:31 ap.5.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning22 772-3 000130 000135 000-5 00014 772
Uppdragsforskning15 180-3 000125 000128 000-3 0009 180
Summa37 952-6 000255 000263 000-8 00023 952
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet8052052008
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras544 000 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER