Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-16Lunds universitet
Box 117
221 00 LUNDU2004/5173/DK (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Lunds universitet
Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2005.
Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Lunds universitet och nedan angivna anslag.1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antalet avlagda examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2005-2008

Civilingenjörsexamen och arkitektexamen

2 800

Sjuksköterskeexamen och röntgensjuksköterskeexamen

680

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

90

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2005 i förhållande till 2004.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina skall särredovisas och av dessa antalet examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning.

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör uppgå till minst 7 600.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna följande antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde.

- högst 56 helårsstudenter inom design,

- högst 74 helårsstudenter inom konst,

- högst 384 helårsstudenter inom musik, och

- högst 55 helårsstudenter inom teater.

Återrapportering

Helårsstudenter och helårsprestationer skall redovisas enligt anvisningar som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i juni 2003 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården kompletterat med regionala avtal mellan respektive landsting och universitet.

Enligt avtalet mellan staten och vissa landsting kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 916 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Universitetet skall i slutet av januari 2006 till regeringen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § avtalet mellan staten och vissa landsting. En kort beskrivning skall ges av vilka gemensamma prioriteringar och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning som genomförts med utgångspunkt i de regionala avtalen.

Vidare skall en beskrivning ges av hur den gemensamma organisationen för samarbete mellan landsting och universitet utformats samt vilka uppgifter som förts till organisationen.

Särskilda åtaganden

1. Universitetet skall varje läsår erbjuda utbildning i estniska, indonesiska, rumänska, thai och ungerska.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Universitetet skall anordna trafikflygarutbildning.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet sökande, totala antalet registrerade studenter och total kostnad för trafikflygarutbildning.

3. Inom ramen för den gemensamma samrådsnämndens arbete skall Försvarsmakten och Lunds universitet fortsätta att utveckla samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Myndigheterna skall kontinuerligt pröva möjligheterna att fördjupa samverkan för att på så sätt åstadkomma ett effektivt utnyttjande av de statliga resurserna för flygutbildning.

Återrapportering

Lunds universitet skall tillsammans med Försvarsmakten i anslutning till årsredovisningen redovisa utvecklingen av samverkan mellan civil och militär flygutbildning. Redovisningen skall utgöra ett gemensamt dokument från de båda myndigheterna.

4. Lunds universitets historiska museum skall omhänderta arkeologiska fynd från Skåne.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Lunds universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i mångvetenskaplig naturvetenskap samt en i historia. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har examinerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2005-2008 gäller som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen.

Vetenskapsområde

Mål

2005-2008

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

450

Medicinskt

480

Naturvetenskapligt

320

Tekniskt

450Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet Verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m., återrapportering under mål 1.

Rekryteringsmål för professorer

Under fyraårsperioden 2005-2008 skall minst 26 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet nyanställda professorer och antalet kvinnor bland dessa.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt vetenskapsområde. Vidare skall universitetet bedriva konstnärligt utvecklingsarbete och verksamhet vid MAX-laboratoriet.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:24Lunds universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Lunds universitet1 465 988 tkr
25:24 ap.1Takbelopp (Ram)1 436 564 tkr
25:24 ap.3Nationellt resurscentrum i fysik (Ram)1 175 tkr
25:24 ap.4Trafikflygarutbildning (Ram)26 171 tkr
25:24 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (Ram)2 078 tkr


Villkor
25:24 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkten 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:25Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Lunds universitet1 204 255 tkr
25:25 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)298 730 tkr
25:25 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)192 377 tkr
25:25 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)249 419 tkr
25:25 ap.4Tekniskt vetenskapsområde (Ram)210 591 tkr
25:25 ap.5Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)5 114 tkr
25:25 ap.6Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)248 024 tkr


Villkor
25:25 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

Under 2005 får universitetet högst avräkna 1 197 029 000 kronor på anslaget till forskning och forskarutbildning.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:24 Lunds universitet: Grundutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:24 ap.1010 %0
25:24 ap.303 %0
25:24 ap.403 %0
25:24 ap.603 %0

25:25 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:25 ap.103 %0
25:25 ap.203 %0
25:25 ap.303 %0
25:25 ap.403 %0
25:25 ap.503 %0
25:25 ap.603 %02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:22 ap.225:24 ap.1100 %
25:22 ap.525:24 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap/dpÅrAnslagstyp
25:24 ap.2Ram
25:24 ap.5Ram2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)510 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)266 998
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 8 Datum: 2004-12-16
Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 670 243 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Lunds universitet: Grundutbildning 25:24 ap.1, 25:24 ap.3, 25:24 ap.4 och 25:24 ap.6 och anslaget Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning 25:25 ap.1, 25:25 ap.2, 25:25 ap.3, 25:25 ap.4, 25:25 ap.5 och 25:25 ap.6.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning6 6542 00027 00027 00008 654
Uppdragsutbildning-3 6951 00045 00045 0000-2 695
Uppdragsforskning11 0522 000125 000125 000013 052
Summa14 0115 000197 000197 000019 011
Offentligrättslig verksamhet
Högskoleprovet0-1402 0352 185-150-290
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under Gemensamma bestämmelser 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 700 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras100 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Senast uppdaterad: