Justitiedepartementet
Regeringsbeslut37

2004-12-16Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLMJu2004/11351/Å
Ju2004/5913/Å
Ju2004/11341/DOM (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om åklagarorganisationens verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 04, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105).

Riksåklagaren och de sex åklagarmyndigheterna inom den nuvarande åklagarorganisationen skall enligt riksdagens beslut avvecklas och bilda en ny myndighet per den 1 januari 2005 (prop. 2004/05:26, bet. 2004/05:JuU11, rskr. 2004/05:107). Namnet på den nya myndigheten skall vara Åklagarmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten omfattas inte av organisationsförändringen.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten skall redovisa verksamhetsresultatet enligt den statistikindelning som Riksåklagaren för närvarande använder.

Övergripande verksamhetsinriktning

Åklagarmyndigheten skall genom fortsatt verksamhetsutveckling säkerställa att åklagarnas brottsbekämpning effektiviseras främst när det gäller följande typer av brott - utan någon inbördes rangordning

- narkotikabrott,
- vålds- och sexualbrott, särskilt brott mot kvinnor och barn,
- ekonomiska brott,
- brott mot miljön,
- brott som ofta begås av ungdomar,
- brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
RättsväsendetUtredning och lagföringUtredning och lagföring1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Rättsväsendet

Mål

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet. Verksamheten skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet.


Verksamhetsområde Utredning och lagföring

Mål

Verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och fler brott skall leda till lagföring.


Verksamhetsgren Utredning och lagföring

Mål

Lagföringen skall öka och kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen.


Återrapportering

Återrapporteringen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten har utvecklats och dess resultat.

Av redovisningen skall framför allt följande framgå

- särskilda åtgärder som har vidtagits för att öka lagföringen,
- åtgärder som har vidtagits för att genomströmningstiderna skall vara fortsatt korta och för att förstärka och vidareutveckla samverkan mellan åklagarkammare, polisen, domstolarna och kriminalvården i syfte att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet,
- åtgärder som har vidtagits för att rättstillämpningen skall vara enhetlig,
- åtgärder som i övrigt har vidtagits för att höja kvaliteten på brottsutredningsverksamheten och processföringen,
- antalet inkomna respektive avslutade ärenden,
- antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts,
- antalet och andelen avslutade brottsmisstankar som lett till lagföring,
- antalet och andelen beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl,
- antalet strafförelägganden med villkorlig dom eller sådan påföljd i förening med dagsböter,
- antalet och andelen beslut att inte inleda respektive antalet och andelen beslut att lägga ned en förundersökning,
- det totala antalet balanserade ärenden samt antalet sådana ärenden i vilka förundersökningen har avslutats,
- genomströmningstider (medel- och medianvärden) uppdelade på förundersökningar ledda av polis respektive åklagare.

Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar av landet skall analyseras och kommenteras.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Åklagarmyndigheten skall redovisa de insatser som har genomförts i fråga om bekämpning av våld mot kvinnor och mot barn samt ungdomsbrottslighet.

Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen för respektive ärende- eller brottskategori skall bl.a. framgå
- genomströmningstider (medel- och medianvärden),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats.

Av redovisningen skall särskilt framgå de åtgärder som vidtagits för att tillgodose ett barnperspektiv i brottsutredningar och brottmålsprocesser. Även övriga åtgärder som vidtagits för att beakta barnperspektivet i verksamheten utifrån FN:s barnkonventions bestämmelser och intentioner skall redovisas.

Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar landet skall analyseras och kommenteras.


2. Åklagarmyndigheten skall redovisa det brottsbekämpande arbete som har bedrivits när det gäller brott med rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska eller homofobiska inslag samt olaga diskriminering.

Redovisningen skall innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av hur verksamheten på dessa områden har utvecklats och dess resultat. Av redovisningen skall för brotten hets mot folkgrupp och olaga diskriminering framgå
- genomströmningstider (medel- och medianvärden),
- lagföringsandel,
- antalet inkomna respektive avslutade brottsmisstankar,
- det totala antalet balanserade brottsmisstankar samt antalet sådana brottsmisstankar i vilka förundersökningen har avslutats.

Väsentliga skillnader i åklagarverksamheten mellan åklagarkammare eller grupper av åklagarkammare i olika delar av landet skall analyseras och kommenteras.


3. Åklagarmyndigheten skall redovisa de åtgärder som myndigheten tillsammans med Rikspolisstyrelsen har vidtagit i syfte att vidareutveckla och effektivisera samarbetet mellan åklagare och polis vid utredningar av mängdbrott.


4. Åklagarmyndigheten skall redovisa de åtgärder som har vidtagits för att utveckla det internationella samarbetet. Här skall bl.a. redovisas omfattningen av de åtgärder som vidtagits samt en beskrivning och bedömning av samarbetet. Det skall också framgå hur de erfarenheter och den kompetenshöjning som verksamheten ger tillvaratas inom myndigheten.


5. Åklagarmyndigheten skall redovisa den totala utgiften samt antalet anställda, uppdelat på personer och helårsarbetskrafter, som har deltagit i internationellt rättsligt utvecklingssamarbete.


6. Åklagarmyndigheten skall redovisa hur myndigheten har tillämpat lagen om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder. Redovisningen skall framför allt innehålla uppgifter om ärendemängd (såväl antalet ärenden till som från Sverige) och resultatet skall kommenteras.


7. Åklagarmyndigheten skall redovisa antalet domar som riksåklagaren har överklagat till Högsta domstolen och antalet mål där riksåklagaren varit motpart samt en analys av vilken betydelse som riksåklagarens verksamhet i Högsta domstolen har haft för rättsutvecklingen.


8. Åklagarmyndigheten skall redovisa och kommentera de åtgärder som har vidtagits tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten för att utveckla formerna för samordning när det gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten.


9. Åklagarmyndigheten skall redovisa vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras samt vilka hinder som finns för att uppnå målen med den s.k. 24-timmarsmyndigheten.


10. Åklagarmyndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2005-2008 i Hermes. Redovisning skall ske senast den 20 januari, 8 mars, 3 maj, 2 augusti och 1 november. Prognoserna skall analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Åklagarmyndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Åklagarmyndigheten skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå
- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,
- vilka åtgärder som har vidtagits, och
- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.
Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn-, och stödkompetens, om det så är lämpligt.

Därutöver skall Åklagarmyndigheten redovisa de övriga åtgärder som vidtagits på det personalpolitiska området. Redovisningen skall omfatta bl.a.
- utvecklingen av chefsrekryteringen, åtgärder för att uppmuntra de anställda att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering (bl.a. för att uppnå en jämnare könsfördelning på chefsnivå),
- åtgärder för att främja jämställdhet,
- åtgärder för att minska sjukfrånvaron och för att vidareutveckla rehabiliteringsinsatserna avseende långtidssjukskrivna,
- antalet delpensioneringar och omfattningen av dessa,
- beskrivning och analys av åtgärder i enlighet med den upprättade kompetensstrategin i diskrimineringsfrågor som Riksåklagaren överlämnade till regeringen den 18 november 2003 (Ju2003/9177/Å),
- antalet anställda som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor.

Åklagarmyndigheten skall också redovisa andelen anställda inom åklagarväsendet som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är
- utrikes födda,
- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar,
- inrikes födda med en utrikes född förälder,
fördelat på dessa kategorier.
Redovisningen skall vidare vara fördelad på yrkesgrupper (åklagare/åklagaraspiranter/övrig personal) och kön.
1.4Uppdrag

1. Åklagarmyndigheten skall beskriva och analysera hur omställningen till att bedriva verksamheten inom ramen för en myndighet har fungerat. Av redovisningen skall särskilt framgå
- hur styrnings- och ledningsfunktionerna har förändrats och vidareutvecklas,
- hur det administrativa arbetet inom myndigheten har förändrats och vidareutvecklas, samt
- hur myndigheten hanterat de personalfrågor som uppkommit i samband med omorganisationen.

Uppdraget skall delredovisas den 30 april 2005. Slutredovisning skall lämnas i årsredovisningen för år 2005.


2. Åklagarmyndigheten skall beskriva och analysera verksamheten vid de utvecklingscenter som inrättas den 1 januari 2005. Redovisningen skall omfatta och belysa all den verksamhet som bedrivits vid centren. Redovisningen skall särskilt omfatta hur verksamheten för tillsyn samt rättslig ledning och kontroll, innefattande överprövningar av åklagarbeslut, har fungerat.


3. Åklagarmyndigheten skall senast den 31 december 2005 redovisa och kommentera de åtgärder som vidtagits inom myndigheten med anledning av den strategiska plan för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning som RIF-rådet fastslog i februari 2002. I redovisningen skall göras en bedömning av vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för myndighetens del. Bedömningen skall redovisas uppdelad på kostnadsminskningar och sådant som leder till att arbetet kan utföras effektivare och med högre kvalitet.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:3Åklagarorganisationen (Ramanslag)
Disponeras av Åklagarmyndigheten843 841 tkr
4:3 ap.1Åklagarorganisationen (Ram)843 841 tkr

Disponeras av regeringen5 094 tkr
4:3 ap.2Åklagarorg - Regeringens disposition (Ram)5 094 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:3 Åklagarorganisationen

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
4:3 ap.10Allt0
4:3 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
4:34:3 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)82 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 37 Datum: 2004-12-16
Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 843 841 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Åklagarorganisationen 4:3 ap.1.2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Bodström
Cecilia Carmler
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevision SB
Finansdepartementets personalpolitiska enhet
Rikspolisstyrelsen
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
RiksgäldkontoretSenast uppdaterad: