Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut3

2004-10-21Göteborgs universitet
Box 100
405 30 GÖTEBORGU2004/3899,4011/UH


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Göteborgs universitet

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Göteborgs universitet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).

Regeringen beslutar att följande skall gälla för Göteborgs universitet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET
PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antal avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

3 460

Sjuksköterskeexamen

515

850

Lärarexamen med inriktning mot tidigare år 1

1 115

1 270

Lärarexamen med inriktning mot senare år 1

1 660

1 660

1 Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik. För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas. För lärarexamen med inriktning mot senare år skall särskilt behovet av yrkeslärare beaktas.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Antalet lärarexamina och motsvarande äldre examina med matematisk, teknisk eller naturvetenskaplig inriktning skall anges sammantaget. Vidare skall antalet examinerade yrkeslärare redovisas.

Mål helårsstudenter

Universitetet skall eftersträva att öka antalet helårsstudenter inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena 2004 i förhållande till 2003.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan universitetet högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde:

- högst 410 helårsstudenter inom design,

- högst 95 helårsstudenter inom konst,

- högst 390 helårsstudenter inom musik,

- högst 24 helårsstudenter inom opera,

- högst 30 helårsstudenter inom teater, och

- högst 20 helårsstudenter inom media.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Övriga mål och återrapporteringar

1. Universitetet ersätts för kostnader avseende landstingets medverkan i grundutbildning av läkare i enlighet med det avtal som slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Enligt detta avtal kan universitetet inom läkarutbildningen ersättas för högst 742 helårsstudenter avseende kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av läkare.

Av årsredovisningen skall avseende läkarutbildningen framgå antalet helårsstudenter vid utbildningen under vår- och hösttermin. Vidare skall av redovisningen framgå hur stort belopp som omfördelats till grundutbildning av läkare från de medel som enligt avtalet mellan staten och vissa landsting avsatts för landstingets medverkan i den kliniskt inriktade medicinska forskningen samt hur mycket av ALF-ersättningen som överförts från ett kalenderår till ett annat enligt 6 § i detta avtal.

2. Av årsredovisningen skall avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter vid utbildningen våren och hösten 2004 samt planeringen inför 2005.

Särskilda åtaganden

1. Tjärnö marinbiologiska laboratorium är knutet till Göteborgs universitet och är gemensamt för Göteborgs universitet och Stockholms universitet. Styrelsen för Göteborgs universitet skall i samråd med styrelsen för Stockholms universitet utfärda erforderliga föreskrifter för Tjärnö marinbiologiska laboratorium.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning och total kostnad

2. Universitetet skall med anledning av de extra tilldelade resurserna i tilläggsbudget för 2002 fullfölja utbildning för modersmålslärare, lärare i svenska som andraspråk samt specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ( motsvarande 40, 80 respektive 100 helårsstudenter).

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå en slutlig redovisning av antalet helårsstudenter i ovan nämnda utbildningar. En jämförelse skall lämnas för 2002, så att redovisningen tydliggör om den beslutade ökningen kunnat genomföras under 2003 och 2004. I de fall detta inte har skett skall det särskilt kommenteras och skäl till förseningen anges.Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för forskarskolor

Göteborgs universitet är värduniversitet för två forskarskolor, en i genomik och bioinformatik samt en i språkvetenskap. Som planeringsförutsättning skall gälla att respektive forskarskola vid utgången av 2007 har utexaminerat minst 25 doktorer. Denna tidsgräns kan förlängas med upp till ett år beroende på den genomsnittliga tid som doktoranderna inom forskarskolan bedriver institutionstjänstgöring.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur många doktorander som antagits till respektive forskarskola, deras kön och till vilket vetenskapsområde de knutits. Vidare skall samarbetet mellan värduniversitetet och partnerhögskolorna beskrivas.

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina i forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Humanistisk-samhällsvetenskapligt

372

Medicinskt

450

Naturvetenskapligt

220

Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 28 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Universitetet skall bedriva forskning och forskarutbildning inom humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt och naturvetenskapligt vetenskapsområde. Universitetet skall bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

Återrapportering

Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Målet är att dokumentation av och information om medieutvecklingen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, aktuell, efterfrågad av och anpassad till de olika brukare som vänder sig till Nordicom. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet skall framgå verksamhetens omfattning, inriktning samt total kostnad. Budgetunderlaget avseende denna verksamhet skall lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17 anslag 27:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:24Göteborgs universitet: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Göteborgs universitet1 400 065 tkr
25:24 ap.1Takbelopp (Ram)1 395 691 tkr
25:24 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)987 tkr
25:24 ap.3Nationellt resurscentrum i matematik (Ram)3 387 tkr


Villkor
25:24 ap.1 Takbelopp

- Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.

- Ersättning för universitetets särskilda åtagande punkt 1 som anges under avsnittet Verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.25:25Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Göteborgs universitet971 124 tkr
25:25 ap.1Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)301 279 tkr
25:25 ap.2Medicinskt vetenskapsområde (Ram)212 297 tkr
25:25 ap.3Naturvetenskapligt vetenskapsområde (Ram)177 984 tkr
25:25 ap.4Sekretariatet för genusforskning (Ram)6 321 tkr
25:25 ap.5Konstnärligt utvecklingsarbete (Ram)8 192 tkr
25:25 ap.6Botaniska trädgården (Ram)5 455 tkr
25:25 ap.7Ersättning för lokalhyror m.m. (Ram)259 596 tkr


Villkor
25:25 ap.1 Humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde

I anslagsposten ingår medel för Svenskt Samhällsvetenskapligt Dataarkiv.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:24 Göteborgs universitet: Grundutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:24 ap.1010 %0
25:24 ap.20-0
25:24 ap.30-0

25:25 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:25 ap.10-0
25:25 ap.20-0
25:25 ap.30-0
25:25 ap.40-0
25:25 ap.50-0
25:25 ap.60-0
25:25 ap.70-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)610 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)237 119
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18
Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 2 371 189 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2004-01-25 t.o.m. 2004-12-25. Beloppet avser anslaget Göteborgs universitet: Grundutbildning 25:24 ap.1, 25:24 ap.2 och 25:24 ap.3 och anslaget Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 25:25 ap.1, 25:25 ap.2, 25:25 ap.3, 25:25 ap.4, 25:25 ap.5, 25:25 ap.6 och 25:25 ap.7.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning20308 0008 0000203
Uppdragsutbildning39 362-3 000105 000107 000-2 00034 362
Uppdragsforskning19 184-1 000189 000190 000-1 00017 184
Summa58 749-4 000302 000305 000-3 00051 749
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning002 0002 00000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa002 0002 00000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras1 019 000 tkr
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras2 tkr

3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER