Finansdepartementet
Regeringsbeslut53

2004-12-16Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLMFi2004/5845
Fi2004/6410(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:01, utg.omr. 02, bet. 2004/05:FiU2, rskr. 2004/05:138).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Konjunkturinstitutets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningPrognoser och analyser
Miljöekonomisk analys1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.


Verksamhetsgren Prognoser och analyser

Mål

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet skall vara tillförlitliga och lämpliga som beslutsunderlag.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler skall inkludera analyser av produktivitetsutvecklingen, arbetsmarknadens funktionssätt, lönebildningen, svensk konkurrenskraft, finanspolitikens inriktning och effekter samt de offentliga finanserna i förhållande till budget- och finanspolitiska mål.

3. Metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser och kalkyler förbättras. Inom utvecklingsarbetet skall särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.


Återrapportering

För målen 1-3 ovan gäller:

1. Konjunkturinstitutet skall lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen och därvid särskilt
- redovisa och kommentera prognosprecisionen,
- analysera prognosavvikelser,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. Konjunkturinstitutet skall lämna en samlad bedömning av mål­uppfyllelsen samt särskilt redogöra för insatser och resultat när det gäller att fördjupa analysen inom de nämnda områdena.

3. Konjunkturinstitutet skall redogöra för metodutvecklingsinsatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.Verksamhetsgren Miljöekonomisk analys

Mål

1. Kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljöpolitik skall produceras. Analyserna skall omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljöpolitik.

2. Miljöekonomiska metoder och modeller skall underhållas och utvecklas så att analysernas kvalitet kontinuerligt förbättras.

3. Konjunkturinstitutet skall bidra till det arbete som andra myndigheter bedriver med syfte att till 2006 ta fram nationella miljöekonomiska indikatorer för hållbar utveckling. Institutets bidrag skall bestå i att lämna synpunkter på arbetet, t.ex. genom deltagande i referensgrupper.


Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen. Därvid skall arbetet med miljöekonomisk metod- och modellutveckling kommenteras särskilt.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet Statstik, dvs. lättillgänglig statistik av god kvalitet.

Konjunkturinstitutet skall redovisa hur kravet på tillgänglighet m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.


Mål

Konjunkturinstitutet skall bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet och vid behov föreslå utredningar och förbättringar.


Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redogöra för insatserna och lämna en samlad bedömning av måluppfyllelsen.
1.3Organisationsstyrning

Mål

Konjunkturinstitutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Konjunkturinstitutet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

- i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstrukur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.
1.4Uppdrag
 1. Konjunkturinstitutet skall bistå Finansdepartementet med leveranser av
  a. utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet samt
  b. uppdaterade databaser och modeller för simuleringar och medelfristiga kalkyler.
  Tidpunkter för leveranserna och omfattning av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

 2. Konjunkturinstitutet skall samråda med Finansdepartementet i frågor som rör införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med medelfristiga kalkyler. Konjunkturinstitutet skall svara för utbildning av och stöd till berörd personal vid Finansdepartementet avseende den nya makroekonomiska modellen Kimod och den nya input-/outputmodellen.

 3. Konjunkturinstitutet skall under 2005 säkerställa att den nyutvecklade input-/outputmodellen kan ersätta Kosmos-modellen som stöd för medelfristiga beräkningar. När input-/outputmodellen är i bruk för de medelfristiga beräkningarna på Finansdepartementet får Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet gemensamt besluta att Kosmos kan avvecklas. Konjunkturinstitutet skall således underhålla databasen för modellen Kosmos tills den har ersatts av en eller flera modeller för medelfristiga beräkningar på Finansdepartemenet.

 4. Konjunkturinstitutet skall utveckla en kostnadsbaserad modell för prisutvecklingen i olika branscher. Den närmare utformningen av modellen skall göras i samråd med Finansdepartementet. Slutlig avrapportering skall ske senast den 30 november 2005.

 5. Konjunkturinstitutet skall årligen utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för löneförhandlingar. Rapporten skall offentliggöras vid en med hänsyn till avtalsförhandlingarna lämplig tidpunkt.

 6. Konjunkturinstitutet skall utveckla sina metoder för prognosutvärdering och prognosjämförelser. Institutet skall senast den 30 september 2005 lämna förslag till indikatorer för utvärdering av måluppfyllelsen i den makroekonomiska prognosverksamheten.

 7. Konjunkturinstitutet skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Utgiftsprognoser skall lämnas senast
  - den 20 januari
  - den 8 mars
  - den 3 maj
  - den 2 augusti
  - den 31 oktober 2005.

 8. Konjunkturinstitutet skall till Finansdepartementet leverera en underlagsrapport med en bedömning av den potentiella produktiviteten, och därmed även löneutvecklingen på medellång sikt, i den svenska ekonomin. Slutlig avrapportering skall ske senast den 31 maj 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1Konjunkturinstitutet (Ramanslag)
Disponeras av Konjunkturinstitutet47 041 tkr
1:1 ap.1Konjunkturinstitutet (Ram)47 041 tkr

Disponeras av regeringen284 tkr
1:1 ap.2KI - Regeringens disposition (Ram)284 tkr


Villkor
1:1 ap.1 Konjunkturinstitutet

Eventuellt positivt överföringsbelopp från 2004 (anslagssparande) får ej disponeras av Konjunkturinstitutet utan särskilt beslut av regeringen.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1 Konjunkturinstitutet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:1 ap.10Allt0
1:1 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
1:11:1 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: 53 Datum: 2004-12-16
Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

 • 47 041 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Konjunkturinstitutet 1:1 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2005 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2003Över- / underskott 2004Intäkter 2005Kostnader 2005Över- / underskott 2005Ack över- / underskott, utgående 2005
Uppdragsverksamhet
Statistiktjänster, kurser11405005000114
Utredningsrapporter, användarstöd2362501 0001 0000486
Summa3502501 5001 5000600
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Pär Nuder
Marie Hyllander
Kopia till

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, BA/strukturenheten
Finansdepartementet, EA
Finansdepartementet, EIT
Finansdepartementet, RoB