Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 10

2004-12-22Institutet för tillväxtpolitiska studier
Studentplan 3
83140 ÖSTERSUNDN2004/9401/AU
N2004/3571/NL
N2004/9908/BS (delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2005 för Institutet för tillväxtpolitiska studier och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Institutet för tillväxtpolitiska studiers verksamhetsområdenPolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikOmvärldsanalys, utvärdering och statistikOmvärldsanalys
Utvärdering
Företagsstatistik
Regional utvecklingspolitikProgramlagt regionalt utvecklingsarbeteOmvärldsanalys
Utvärdering1.1Verksamhetsstyrning
Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.


Verksamhetsområde Omvärldsanalys, utvärdering och statistik

Mål

Förbättra kunskapsunderlaget för att därigenom skapa förutsättningar för att utveckla närings- och innovationspolitiken.


Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom närings- och innovationspolitiken genom att förmedla för Sverige relevanta analyser från såväl inhemska som internationella erfarenheter. Omvärldsanalyserna skall belysa regeringens prioriterade frågor samt därutöver frågor som institutet bedömer relevanta ur ett tillväxt- och näringspolitiskt perspektiv, t.ex.:

-andra länders erfarenheter av regelförändringar (inkl. regelförbättringar),

-andra länders erfarenheter av entreprenörskaps- och småföretagsfrämjande,

-samspelet mellan forskning, innovationer och tillväxt samt insikter från högteknologiska marknader,

-erfarenheter av politik som främjar en hållbar utveckling samt

-kunskaper om globaliseringens effekter på sysselsättning och tillväxt.


Återrapporteringskrav

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade omvärldsanalyser.


Institutet skall redovisa och motivera den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade omvärldsanalyser.


Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.


Institutet skall redovisa resultaten från den utlandsbaserade omvärldsbevakningen.Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar av närings- och innovationspolitik baserade på aktuella utvärderingsmetoder.


Återrapporteringskrav

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar.


Institutet skall redovisa den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade utvärderingar.


Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång, fördelat på pågående och avslutade utvärderingar, uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.Verksamhetsgren Företagsstatistik

Mål

Tillhandahålla användarvänlig, tillförlitlig och aktuell företagsstatistik till allmänhet, utredare och forskare.


Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade projekt uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.


Institutet skall redovisa åtgärder som genomförts för att utveckla statistikens kvalitet och tillgänglighet.


Institutet skall beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade statistikprojekt.


Institutet skall redovisa under året nystartade och pågående, egeninitierade statistikprojekt.
Politikområde Regional utvecklingspolitik

Mål

Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.


Verksamhetsområde Programlagt regionalt utvecklingsarbete

Mål

Medverka till ökad samverkan mellan olika politikområden för hållbar regional utveckling.


Verksamhetsgren Omvärldsanalys

Mål

Öka kunskaperna inom den regionala utvecklingspolitiken genom att förmedla för Sverige relevanta analyser av såväl inhemska som internationella erfarenheter. Omvärldsanalyserna skall belysa prioriterade frågor inom den regionala utvecklingspolitiken samt därutöver frågor som institutet bedömer vara relevanta ur ett regionalt utvecklingspolitiskt perspektiv.


Återrapporteringskrav

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade omvärldsanalyser.


Institutet skall redovisa och motivera den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade omvärldsanalyser.


Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång för pågående och avslutade omvärldsanalyser uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt samt andra uppdrag.


Institutet skall redovisa och motivera den övergripande inriktningen på dess utlandsbaserade omvärldsbevakning samt redovisa dess resultat.Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Kontinuerligt genomföra utvärderingar baserade på aktuella, och till politikområdet anpassade, utvärderingsmetoder.


Återrapporteringskrav

Institutet skall kortfattat beskriva huvudresultaten av avslutade regeringsuppdrag och egeninitierade utvärderingar med fokus på nya kunskaper och metoder som kan bidra till att utveckla politikområdet.


Institutet skall redovisa och motivera den övergripande inriktningen på, under året nystartade och pågående, egeninitierade utvärderingar.


Institutet skall redovisa kostnader och tidsåtgång, fördelat på pågående och avslutade utvärderingar, uppdelat på kategorierna regeringsuppdrag, egeninitierade projekt och andra uppdrag.
1.2Övriga mål och återrapporteringskrav
Mål

Institutet skall i sin verksamhet verka för en ökad samordning av de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik.


Återrapporteringskrav

Institutet skall redogöra för hur de två politikområdena Näringspolitik och Regional utvecklingspolitik har samordnats inom institutets verksamhet.


Mål

Institutet skall integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att i sina omvärldsanalyser, utvärderingar och den statistiska produktionen belysa och analysera kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen.


Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa andelen individbaserad statistik som presenterats och analyserats könsuppdelat, andelen projekt där en jämställdhetsanalys bedöms vara relevant, andelen projekt där en jämställdhetsanalys har gjorts, samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har problematiserats och integrerats i omvärldsanalys, utvärdering samt i den statistiska produktionen.


Övrig återrapportering

Institutet skall beskriva hur spridningen av kunskaper, erfarenheter och resultat från institutets studier, analyser och utvärderingar har genomförts och ange vilka målgrupper som kunskapsöverföringen riktat sig till.


Institutet skall redovisa omfattningen av sin medverkan i nationella och internationella samverkansorgan.


Institutet skall redovisa hur de viktigaste avnämarna uppfattar inriktningen och kvaliteten på institutets verksamhet.


Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2005-2008 i informationssystemet Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle.

-20 januari

-8 mars

-3 maj

-2 augusti

-1 november


Särskild befogenhet

Institutet har befogenhet att bedriva egen forskning på statistiskt material i linje med huvuduppdraget.
1.3Organisationsstyrning

Mål
Myndighetens chefer och medarbetare skall ha en grundläggande kunskap om vad jämställdhet innebär och om de centrala jämställdhetspolitiska frågorna inom det egna ansvarsområdet i syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa vilka kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i syfte att integrera jämställdhetsfrågorna i myndighetens verksamhet.

Mål

Institutet skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

Institutet skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå

-i vilken omfattning institutets mål för kompetensförsörjningen under 2005 har uppnåtts,

-vilka åtgärder som vidtagits under 2005, samt

-vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning 2006 och 2007-2008.

Inom ramen för detta skall institutets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

1.4Uppdrag

1. Institutet skall upprätta en plan över egeninitierade projekt 2005 och 2006. Planen skall redovisas senast den 1 mars 2005. En avstämning och uppföljning av planen skall göras senast den 1 september 2005.


2. Institutet skall sammanställa en syntes av forskningslitteraturen om tillväxt och sammanfatta de viktigaste resultaten, åskådliggöra nya trender i forskningen samt bedöma vad av detta som är relevant för utvecklingen av svensk närings- och regional utvecklingspolitik. Resultatet av översikten skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 december 2005. Därtill skall institutet löpande bevaka och rapportera nya rön i tillväxtforskningen till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppgifter om studier som är av relevans för storstadspolitikens tillväxtmål skall löpande rapporteras till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Det ingår i uppdraget att undersöka och rapportera vilka akademiska tidskrifter och arbetsrapporter som är ändamålsenliga att ha med i den löpande bevakningen. Första avrapporteringen vad gäller den löpande bevakningen skall ske den 30 juni 2005 och därefter varje kvartal.


3. Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36) betonar bland annat vikten av att ta till vara globaliseringens möjligheter. Institutet skall genomföra en studie av den svenska konkurrenskraften i ett internationellt perspektiv. I uppdraget ingår att belysa utvecklingen av Sveriges internationella konkurrenskraft, bl.a. svenska bytesförhållanden (terms of trade) och real växelkursutveckling, under 1900-talet med särskild betoning på de senaste trettio åren. Sambandet mellan utvecklingen av bytesförhållanden och köpkraftskorrigerad BNP ska belysas. I uppdraget ingår även att belysa erfarenheter av hur andra länder arbetar med att stärka konkurrenskraften. ITPS skall i så hög utsträckning som lämpligt utnyttja befintlig forskning och sammanställa denna. Internationella erfarenheter och forskning skall sättas i ett svenskt perspektiv. Uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast det 30 december 2005.


4. Innovativa Sverige - en strategi för tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36) betonar också vikten av att kunna attrahera internationell spetskompetens. Institutet ges i uppdrag att utvärdera expertskattens effekter. Syftet med studien är att försöka besvara frågan om expertskatten bidragit till att fler personer sökt sig till Sverige samt vilka andra faktorer som kan sägas påverka förmågan att attrahera utländsk högutbildad arbetskraft till Sverige. I uppdraget ingår även att belysa vilka liknande åtgärder som har genomförts i andra länder för att attrahera utländsk högutbildad arbetskraft samt analysera erfarenheterna av dessa åtgärder. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2005.


5. Institutet ges i uppdrag att sammanställa erfarenheter av befintliga utvärderingar och uppföljningar av stöd till fristående innovatörer och uppfinnare inklusive kunskapsläget vad gäller avkastningen av offentligt stöd till uppfinnarverksamhet. Det ingår att identifiera eventuella hinder för dessa grupper, såväl kvinnor som män, i hela kedjan från idé till kommersialisering. ITPS ska särskilt belysa hur effektiva de olika formerna av stöd till dessa grupper har varit. Den fristående innovatörens och uppfinnarens roll och arbetssituation ska även jämföras och kontrasteras mot andra grupper som forskare verksamma vid universitet och högskolor samt forskare och innovatörer inom stora och små företag. Syftet i denna del ska vara att öka kunskaperna om innovationsprocesser i olika miljöer. ITPS skall inbjuda Svenska Uppfinnarkollegiet, Svenska Uppfinnareföreningen, ALMI, NUTEK och VINNOVA samt Regeringskansliet (Näringsdepartementet) att bilda en referensgrupp för uppdraget. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2005.


6. Institutet uppdras att analysera produktivitetsutvecklingen i detaljhandeln i ett internationellt perspektiv och särskilt dess interaktion med IKT-investeringar. Internationell forskning föreslår att en viktig del i förklaringen till att USA har haft en högre produktivitetstillväxt än EU under 1990-2003 bl.a. kommer från interaktionen mellan IKT-investeringar och satsningar på storskaliga detaljhandelsbutiker. Analysen skall identifiera eventuella hinder för olika sektorers möjligheter att tillgodogöra sig de positiva effekterna av IKT-användning. Uppdraget skall redovisas för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2005.


7. Institutet skall genomföra en förstudie i syfte att belysa hur statistiken över nyföretagandet kan vidareutvecklas så att det blir möjligt att särskilja individen i dataunderlaget, d.v.s. nyföretagande kvinnor och män. Utvecklingen av antalet nya företagare påverkas av en mängd faktorer, däribland samhällets attityder samt olika regelsystems utformning, t.ex. de sociala ersättningssystemen. För att kunna utreda och utvärdera vilka faktorer som skapar hinder eller leder till att fler väljer att starta företag behövs utökade kunskaper om individernas karaktäristik. Förstudien skall utreda möjligheterna att få fram information om antalet nytillkomna företagare per år samt utökad information om samtliga individer i de nya företagens ledning. Möjligheten att belysa nyföretagarna ur olika perspektiv, t.ex. det regionala perspektivet, skall utredas. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2005.


8. Institutet för tillväxtpolitiska studier skall redovisa statistik som beskriver elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag nationellt och om möjligt regionalt. Statistiken bör beskriva branschens struktur, sysselsättning, produktion och ekonomi, samt möjliggöra internationella jämförelser. Institutet avgör i vilken omfattning och i vilken form statistiken presenteras.


9. Institutet skall bistå NUTEK i deras uppgift att utforma ändamålsenliga uppföljningssystem och indikatorer i anslutning till genomförandet av regeringens uppdrag att genomföra program för att underlätta ägarskiften i små företag (N2004/7407/NL) samt uppdrag att genomföra ett nationellt program för att främja entreprenörskap (N2004/9043/NL). Det övergripande syftet skall vara att förbereda inför utvärdering av respektive program efter att programmen slutförts 2007.


10. Institutet skall genomföra en processutvärdering av Delegation med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i norra Sverige (Dir 2002:15) och Delegation med uppgift att medverka till att långsiktigt stärka den regionala utvecklingen i delar av Bergslagen, Dalsland och Värmland (Dir 2002:16). Uppdraget skall bygga på det förslag som institutet inlämnade till regeringen den 29 oktober 2004. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 december 2005.


11. Institutet skall, i samarbete med NUTEK, utveckla metoderna att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner med hjälp av regionala prognoser och indikatorer. Beskrivningen och analysen skall utgöra ett stöd för län och regioners analysarbete för regional utveckling och deras system för lärande. Uppdraget skall också omfatta en fördjupad analys om tillväxtförutsättningarna i storstadsregionerna med fokus på utvecklingen av innovationssystem och kluster samt komparativa för- och nackdelar avseende förutsättningar att attrahera företag och arbetskraft. Olika regioners bidrag till landets tillväxt skall analyseras med tonvikt på storstädernas roll. Vidare skall institutet utarbeta en handlingsplan för hur resultatet skall föras ut till regionerna. Handlingsplanen skall redovisas senast den 31 oktober 2005. Uppdraget skall ske i samråd med Glesbygdsverket. Beskrivningen och analysen skall redovisas senast den 31 oktober 2006 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).


12. I juni 2004 redovisade institutet bl.a. förslag på indikatorer som analysunderlag för den regionala utvecklingspolitiken. Institutet skall, utifrån förslaget samt utifrån uppdraget om metoder för att beskriva och analysera den ekonomiska utvecklingen i landets lokala arbetsmarknadsregioner, upprätta en databas med geografiska indikatorer för regionala analyser som kontinuerligt uppdateras. Uppdraget skall redovisas till regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 oktober 2005.


13. Institutet skall genomföra en övergripande halvtidsutvärdering av de regionala tillväxtprogrammen. Utvärderingen skall vara en processutvärdering. Utvärderingen skall omfatta genomförda insatser i förhållande till planerade insatser. Erfarenheter från institutets ex-ante utvärdering skall tas tillvara. Institutet skall, i samråd med NUTEK och de regionala kontaktpersonerna, utarbeta förslag på hur utvärderingarna skall genomföras. Förslagen skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 september 2005. Halvtidsutvärderingen av de regionala tillväxtprogrammen skall slutredovisas 30 juni 2006.


14. Institutet skall vara sammanhållande myndighet (ESPON Contact Point, ESP) i Sverige för arbetet med att genomföra INTERREG III C ESPON. Uppdraget avses löpa till och med år 2006.


15. Institutet skall bistå NUTEK i deras uppdrag att utforma ändamålsenliga uppföljningssystem och indikatorer i anslutning till de regionala tillväxtprogrammen.


16. Institutet skall bistå NUTEK med synpunkter i dess uppdrag att uppdatera och utveckla nya normativa modeller för lokala arbetsmarknadsregioner inför uppdateringen av verkets analysverktyg rAps.


17. Institutet skall bistå Glesbygdsverket med synpunkter beträffande genomförandet av dess uppdrag att genomföra en studie av småföretag i gles- och landsbygd och dessa företags möjligheter till tillväxt.


18. ITPS skall bistå Glesbygdsverket med synpunkter i dess uppdrag att presentera förslag på hur behovet av metod- och kunskapsstöd avseende landsbygdsdimensionen i regionalt utvecklingsarbete kan tillgodoses.


19. Institutet skall förse regeringen med underlag till den nationella fördelningsplanen för utsläppsrätter. Underlaget avser en beskrivning av ingående branschers konkurrenssituation, kartläggning av klimatpolitiska styrmedel i länder utanför EU som är viktiga konkurrenter för svensk industri, nya beräkningar av utsläppshandelns påverkan på energiintensiv industris konkurrenskraft med uppdaterade antaganden i förhållande till institutets rapport "Basindustrin och Kyoto" samt analys av påverkan på konkurrenskraft av att även inkludera resten av övrig tillverkningsindustri i handelssystemet. Resultaten skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2005.


20. Institutet skall bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med analyser av effekter på industrins konkurrenskraft av förändringar i energiskattesystemet.


Uppdrag i andra regeringsbeslut

- Uppdrag att utvärdera förmånsrättsreformens olika effekter, m.m. (Ju2004/7178/L2)

- Institutet skall utvärdera ett urval av de bransch- och sektorsspecifika FoU-program som initierats av Verket för innovationssystem och dess föregångare under tiden 1995 och framåt enligt institutets uppdrag, punkt 5, i regleringsbrevet för 2004. Uppdraget skall slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2005.
1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier71 800 tkr
38:3 ap.1Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader (Ram)71 800 tkr

Disponeras av regeringen433 tkr
38:3 ap.2Inst tillv.pol stud - Regeringens disposition (Ram)433 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2005


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:3 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2005Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:3 ap.10Allt0
38:3 ap.20Allt02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
38:338:3 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter
Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 300
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)0
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan
Beslutsnr: I 10 Datum: 2004-12-22
Till Institutet för tillväxtpolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 71 800 tkr fördelat per månad fr.o.m. 2005-01-25 t.o.m. 2005-12-25. Beloppet avser anslaget Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader 38:3 ap.1.2.3Avgifter och bidrag
Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Institutet för tillväxtpolitiska studier. Avgifternas storlek bestäms av insitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Institutet får ta emot bidrag, från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, för sin utlandsbaserade verksamhet. Bidragsinkomsterna disponeras av institutet.2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Thomas Östros
Malin Rosengård
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Finansdepartementet/PP
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen RK
Utrikesdepartementet, Utlandsorganisationen
Utbildningsdepartementet
Glesbygdsverket
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Statens institut för kommunikationsanalys
Statistiska centralbyrån
Statsrådsberedningen
Statskontoret
Verket för näringslivsutveckling
Konjunkturinstitutet
Kommerskollegium
Konkurrensverket
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA)
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/RUT
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/ESB
Näringsdepartementet/ITFoU
Näringsdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet/ADM
Samtliga länsstyrelser
Regionförbundet i Kalmar län
Gotlands kommmun
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Region Bleking
Region Halland
Regionförbundet Östsam
Regionförbundet Uppsala län
Region Dalarna
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Jönköpings län
Mitthögskolan
Vetenskapsrådet
Forum för småföretagsutveckling
Sveriges Exportråd
ISA, Invest in Sweden AgencySenast uppdaterad: