Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut8

2004-12-09regeringenJo2004/2539(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende regeringen

Riksdagen har beslutat om regeringens verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 01, bet. 2003/04:KU1, rskr. 2003/04:59, prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104, prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. 2003/04:NU1, rskr. 2003/04:124).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för regeringen och nedan angivna anslag.
1VERKSAMHET

1.1Verksamhetsstyrning


1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


1.5Fristående återrapportering
2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1Sametinget (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
45:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr


Villkor
45:1 ap.2 Till regeringens disposition

Medlen är i första hand avsedda att finansiera förberedelser och genomförande av valet till Sametinget.
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:6Djurskyddsmyndigheten (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
42:6 ap.3Regeringens disposition (Ram)0 tkr

43:16Åtgärder inom livsmedelsområdet (Ramanslag)
Disponeras av regeringen700 tkr
43:16 ap.2Till regeringens disposition (Ram)700 tkr

45:1Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)
Disponeras av regeringen0 tkr
45:1 ap.2Till regeringens disposition (Ram)0 tkr

45:2Informationssatsning om samerna (Ramanslag)
Disponeras av regeringen4 000 tkr


Villkor
45:2 Informationssatsning om samerna

Anslaget disponeras för olika informationsinsatser som skall öka kunskapen och förståelsen för samer och samisk kultur i Sverige.
Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:5Åtgärder på konsumentområdet (Ramanslag)
Disponeras av regeringen7 400 tkr
40:5 ap.1Bidrag till Sveriges Konsumentråd (Ram)3 000 tkr
40:5 ap.2Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan (Ram)1 200 tkr
40:5 ap.3Till regeringens disposition (Ram)500 tkr
40:5 ap.4Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap (Ram)1 100 tkr
40:5 ap.7Bidrag till Rättvisemärkt (Ram)1 600 tkr


Villkor
40:5 ap.1 Bidrag till Sveriges Konsumentråd

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 3 000 000 kronor till Sveriges Konsumentråd. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.40:5 ap.2 Bidrag till Sveriges Konsumenter i Samverkan

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 200 000 kronor till Sveriges Konsumenter i Samverkan. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.40:5 ap.4 Bidrag till Centrum för Konsumentvetenskap

Anslagsposten består av bidrag till Centrum för konsumentvetenskap vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.40:5 ap.7 Bidrag till Rättvisemärkt

Medlen utbetalas i efterskott kvartalsvis med en fjärdedel av 1 600 000 kronor till Rättvisemärkt. Mål och återrapporteringskrav anges i särskilt avtal.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

45:1 Sametinget

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:1 ap.20Allt0

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

42:6 Djurskyddsmyndigheten

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
42:6 ap.30Inget0

43:16 Åtgärder inom livsmedelsområdet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:16 ap.20Allt0

45:1 Främjande av rennäringen m.m.

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:1 ap.201 200 tkr0

45:2 Informationssatsning om samerna

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
45:20Allt0

Utgiftsområde 24 Näringsliv

40:5 Åtgärder på konsumentområdet

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
40:5 ap.10-0
40:5 ap.20-0
40:5 ap.30400 tkr0
40:5 ap.40Allt0
40:5 ap.70-02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
45:1 ap.245:1 ap.1400 tkr
42:7 ap.342:6 ap.45 000 tkr
43:16 ap.343:16 ap.2100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter
3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Helena Ewenfält
Kopia till

Regeringskansliets förvaltningsavdelning
RK EkonomiSenast uppdaterad: