Näringsdepartementet
Protokoll
vid regeringssammanträde
2004-12-02N2004/9115/SÄ
N2004/4982/BS
(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende anslaget 38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2003/04:274)
Riksdagen har beslutat om att på tilläggsbudget föra upp anslaget 38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:100, utg.omr. 24, bet. 2003/04FiU21, rskr. 2003/04:274).2FINANSIERING
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:22Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)
Disponeras av regeringen1 000 tkr


Villkor
38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag

Anslaget disponeras av regeringen för kapitalinsatser i statliga bolag.

Anslaget skall endast belastas om det vid tillfället för en kapitalinsats inte finns medel på det särskilda kontot i Riksgäldskontoret som kan användas för kapitalinsatser i statliga bolag. Endast om överskridande av anslaget har skett skall medel från kontot i Riksgäldskontoret föras till anslaget.

I den takt som medel tillförs anslaget från kontot avräknas dessa mot anslaget. Om anslaget belastas skall hela underskottet inklusive ränta återbetalas före utgången av 2004 genom att medel från kontot (dvs. medel från extra utdelningar) tillförs anslaget. Anslaget skall inte vara belastat vid årets slut.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor för anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:22 Kapitalinsatser i statliga bolag

Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:220Inget02.1.4Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande


2.1.5Avslutade anslagsposter


2.1.6Medgivet överskridande


2.1.7Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkterUtdrag till

Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonimistyrningsverket
Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets revisionskontor
N/BS
N/SÄ
N/ADM
FA/EK/Red
FA/RISPSenast uppdaterad: