Kulturdepartementet
Regeringsbeslut

2004-07-22Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Starrbäcksgatan 11
172 99 SUNDBYBERGKu2004/


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Riksdagen har beslutat om Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 17, bet. 2003/04:KrU1, rskr. 2003/04:87).

Riksdagen har den 17 juni 2004 (prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273) beslutat minska tidigare anvisat anslag i enlighet med nedanstående redovisning.

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikTrossamfundStöd till trossamfund


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Kulturpolitik

Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129):

  • att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,

  • att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande,

  • att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,

  • att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället,

  • att bevara och bruka kulturarvet,

  • att främja bildningssträvandena samt

  • att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet.


Verksamhetsområde Trossamfund

Verksamhetsgren Stöd till trossamfund

Mål

Målet för statens stöd till trossamfund är att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.


Återrapportering

Samarbetsnämnden skall redovisa

- efter vilka principer som bidragen har fördelats,

- vilka åtgärder som vidtagits i syfte att tillförsäkra att bidragen används för avsett ändamål.

Redovisningen skall i tillämpliga delar göras per bidragsform (organisationsbidrag, verksamhetsbidrag respektive projektbidrag).

För de olika formerna av bidrag skall därutöver redovisas:

- för organisationsbidrag: hur bidrag har fördelats per trossamfund uttryckt i summa bidragsbelopp och per betjänad samt uppgift om antalet församlingar inom respektive trossamfund som har fått bidrag,

- för verksamhetsbidrag: hur bidragen har fördelats på olika verksamheter,

- för projektbidrag: hur bidragen har fördelats på och utbetalats till olika projekt.

En bedömning skall göras av i vilken utsträckning bidragen uppfyller det mål och de villkor, bl.a. att trossamfundet bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, som ställs upp för statens stöd till trossamfund. Redovisningen skall innehålla dels en sammanfattande bedömning, dels en bedömning per bidragsform.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Målet är att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet mellan kvinnor och män, respekt och tolerans och där etnisk, kulturell, språklig och religiös mångfald tillvaratas som en positiv kraft samt att bidra till minskad diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

Återrapportering: Samarbetsnämnden skall redovisa

- åtgärder som vidtagits i den utåtriktade verksamheten för att uppnå målet,

- åtgärder som vidtagits i det interna arbetet för att uppnå målet.

2. Samarbetsnämnden för statbidrag till trossamfund skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av myndighetens verksamhet för 2003 respektive för 2004 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand uppdelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med Kulturrådets anvisningar.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall till Kulturdepartementet redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser lämnas senast:

- tisdagen den 20 januari 2004,

- måndagen den 8 mars 2004,

- onsdagen den 5 maj 2004,

- måndagen den 9 augusti 2004,

- måndagen den 1 november 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:38Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (Ramanslag)
Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund3 590 tkr

28:39Stöd till trossamfund (Ramanslag)
Disponeras av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund49 142 tkr


Villkor
28:39 Stöd till trossamfund

- Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2004.

- Av anslaget skall minst 6 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag och minst 2 500 000 kronor för projektbidrag. I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges till vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
28:38108Allt0
28:392 538-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund150343
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 38 Datum: 2003-12-11
Till Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 3 590 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 28:38

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för kompletterande finansieringskällor

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund skall i årsredovisningen för 2004 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Marita Ulvskog
Joachim Waern
Kopia till:

Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket