Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut6

2004-06-17Statens utsädeskontroll
Onsjövägen
268 81 SVALÖVJo2004/1522


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens utsädeskontroll

Riksdagen har beslutat om Statens utsädeskontrolls verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104).

Regeringen beslutar om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 18 december 2003 avseende Statens utsädeskontroll enligt vad som framgår av det följande. Ändringarna avser de med understykning markerade delarna.1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikJordbrukUtsädeskontroll


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.


Verksamhetsområde Jordbruk

Mål

En säker och konkurrenskraftig jordbruksproduktion som styrs av konsumenternas efterfrågan och bidrar till global livsmedelssäkerhet.


Verksamhetsgren Utsädeskontroll

Mål

- Ett fullgott utsäde används i hela landet.

- Ett aktivt deltagande i det internationella normeringsarbetet.

- En ökad kompetens i molekylärbiologiska tekniker.

- En effektiv kontroll av inblandningar av genetiskt modifierade organismer i konventionellt utsäde.


Återrapportering

SUK skall redovisa förändringen i användningen av certifierat utsäde samt vilka åtgärder som vidtagits för att öka användningen av certifierat utsäde.

Utvecklingen och användningen av certifiering och analysering skall redovisas och analyseras i jämförelse minst med de två föregående verksamhetsåren.

SUK skall redovisa resultatutvecklingen samt volymer, kostnader och intäkter fördelat på offentligrättslig verksamhet och uppdragsverksamhet under de tre senaste åren i enlighet med tabell 2.4.

SUK skall redovisa den internationella utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Redovisningen skall omfatta utvecklingen inom OECD och ISTA samt utvecklingen inom andra internationella organisationer där aktuella frågor för SUK:s ansvarsområde behandlas.

SUK skall redovisa vad som gjorts för att höja kompetensen i molekylärbiologiska tekniker.

SUK skall redogöra för handhavandet av GMO-kontrollen samt analysera den fortsatta utvecklingen av kontrollen på kort och lång sikt.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. SUK skall i beslut som rör individer pröva besluten ur ett jämställdhetsperspektiv och aktivt analysera konsekvenserna för såväl kvinnor som män av de åtgärder som vidtas bl.a. vad gäller målet att uppnå jämnare könsfördelning mellan personalgrupperna.

2. SUK skall redovisa vad som gjorts för att öka användningen av IT i verksamheten samt vilka mål som satts för den framtida utvecklingen på området.1.3Organisationsstyrning
Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SUK skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:2Statens utsädeskontroll (Ramanslag)
Disponeras av Statens utsädeskontroll831 tkr


Villkor
43:2 Statens utsädeskontroll

Från anslaget får täckas SUK:s kostnader för internationell verksamhet, för tillsynsverksamhet utanför certifieringssystemet och kvalitetskontrollen samt för kompetensuppbyggnad av molekylärbiologiska tekniker.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:212Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens utsädeskontroll7 0008 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 19 Datum: 2003-12-18
Till Statens utsädeskontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 831 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statens utsädeskontroll 43:2

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Fältbesiktning0437 1857 050135178
Sortprovning100259459450125
Analysering-9001309 0058 700305-465
Certifieringsprovtagning-60068511 44011 259181266
Summa-1 40088328 57527 954621104
Uppdragsverksamhet
Analysering-4501474 0054 010-5-308
Sortprovning190172502500207
Övrig verksamhet-247754754750-172
Summa-5072394 7304 735-5-273
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SUK:s verksamhet skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av SUK, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Marianne Sjöblom
Kopia till:

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: