Näringsdepartementet
RegeringsbeslutIV 4

2004-06-17Jämställdhetsombudsmannen
Box 3397
103 68 STOCKHOLMN2004/4613/JÄM


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Jämställdhetsombudsmannen

Riksdagen har beslutat om Jämställdhetsombudsmannens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 14, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Jämställdhetsombudsmannen och nedan angivet anslag.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom JämO:s ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
JämställdhetspolitikMotverka könsdiskrimineringAnmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp högskolan.
Tillsyn, rådgivning och utvecklingsarbete.
Information och opinionsbildning.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Jämställdhetspolitik

Mål för 2004

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.


Verksamhetsområde Motverka könsdiskriminering

Mål för 2004

All förekomst av könsdiskriminering skall upphöra på arbetsmarknaden och i högskolan.


Verksamhetsgren Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp högskolan.

Mål för 2004

Målet är att öka förutsättningarna för att fler som utsätts för diskriminering skall få upprättelse. Handläggningen av anmälda ärenden skall vara effektiv och rättsäker.


Återrapportering

JämO skall redovisa antalet anmälningar fördelat på olika typer av ärenden, avslut, handläggningstider och ärendebalans. Redovisningen skall omfatta de tre senaste verksamhetsåren. Resultatet skall kommenteras.

JämO skall i sin återrapportering särskilt redogöra för ärenden som rör anmälningar gällande osakliga löneskillnader, diskriminering av gravida kvinnor och föräldralediga kvinnor och män. Resultatet skall kommenteras.


Verksamhetsgren Tillsyn, rådgivning och utvecklingsarbete.

Mål för 2004

Att se till att jämställdhetslagen och lagen om likabehandling av studenter i högskolan efterföljs av arbetsgivare och högskolor.


Återrapportering

JämO skall redovisa antalet granskade jämställdhetsplaner, handläggningstider och ärendebalans. JämO skall avseende metodutveckling redovisa och kommentera hur arbetet har bedrivits,vilka prestationer som har utförts, insatsernas inriktning och omfattning samt på vilket sätt insatserna genomförts och vilka effekter arbetet givit. Redovisningen skall omfatta de tre senaste verksamhetsåren. Resultatet skall kommenteras.

JämO skall redovisa tillgängliga metoder för könsneutral lönesättning och lönekartläggning.


Verksamhetsgren Information och opinionsbildning.

Mål för 2004

Öka kunskaperna i arbetslivet och i högskolan om jämställdhetslagen och lagen om likabehandling av studenter i högskolan.


Återrapportering

JämO skall redovisa genomförda insatser som syftar till att öka kunskapen om jämställdhetslagen i arbetslivet och lagen om likabehandling av studenter i högskolan inom högskolans område.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

JämO skall översiktligt redogöra för Jämställdhetsnämndens verksamhet och upprätta separat resultaträkning för denna.

Resultatet av myndighetens samarbete med övriga ombudsmän mot diskriminering och andra myndigheter skall redovisas. Överläggningar med företag, kommuner och landsting samt organisationer som arbetar med diskrimineringsfrågor skall redovisas.

JämO skall lämna en redogörelse för de internationella kontakter som myndigheten har haft.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

JämO skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

JämO skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 - 2007 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och och i förhållande till budgeten.

De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelseverkan kan göras med faktiskt utfall.

20 januari

8 mars

5 maj

9 augusti

1 november

JämO skall samverka med och vara Medlingsinstitutet behjälplig med information inför dess överläggningar med arbetsmarknadens parter om att fästa uppmärksamhet på vikten av att de centrala kollektivavtalen konstrueras så, att avtalen främjar de lokala parternas arbete med lönefrågor ur ett jämställdhetsperspektiv.

Med anledning av en uppföljning av ändringar i jämställdhetslagen skall JämO redogöra för och kommentera de granskningar som myndigheten gjort av hur arbetsgivare lever upp till de nya bestämmelserna om lönekartläggning och handlingsplan för lika lön. Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2005.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:1Jämställdhetsombudsmannen (Ramanslag)
Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen22 145 tkr
24:1 ap.1Jämställdhetsombudgsmannen (Ram)21 945 tkr
24:1 ap.2Jämställdhetsnämnden (Ram)200 tkr


Villkor
24:1 Jämställdhetsombudsmannen

JämO skall, efter rekvisition från Jämställdhetsnämnden, betala ut högst 200 000 kronor att användas till Jämställdhetsnämndens verksamhet 2004.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
24:1 ap.16643 %0
24:1 ap.20Inget0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Jämställdhetsombudsmannen1 5002 200
Belopp angivna i tkr


Villkor
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

Till Jämställdhetsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

· månadsvis 1/12 av beloppet på anslaget 24:1 Jämställdhetsombudsmannen ap.1. och ap.2.
2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: IV 5 Datum: 2003-12-11
Till Jämställdhetsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 21 945 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Jämställdhetsombudsmannen 24:1 ap.1
Beslutsnr: 7 Datum: 2004-02-12
Till Jämställdhetsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:


För Jämställdhetsombudsmannen har för anslaget Jämställdhetsombudsmannen 24:1 ap.2 ändrats till att vara räntebärande.


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

JämO undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. § 1 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Mona Sahlin
Ulf Esbro
Kopia till:

Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet
N/BS
N/ADM

Senast uppdaterad: