Miljödepartementet
Regeringsbeslut32

2004-06-23Statens kärnkraftinspektion
Klarabergsviadukten 90
106 58 STOCKHOLMM2004/2016/A


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens kärnkraftinspektion

Riksdagen har beslutat om Statens kärnkraftinspektions verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 20, bet. 2003/04:MJU1, rskr. 2003/04:103).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Statens kärnkraftinspektion och nedan angivna anslag.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteReaktor- och kärnämnessäkerhet
Nukleär icke-spridning
Kärnavfallssäkerhet
Internationellt utvecklingssamarbeteInternationellt utvecklingssamarbeteÖsteuropa och Centralasien


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.


Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena samt att påverka attityder och beteenden hos individer och organisationer så att de agerar i enlighet med sitt miljöansvar.


Verksamhetsgren Reaktor- och kärnämnessäkerhet

01. Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på anläggningarnas tekniska utformning från säkerhetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för säkerheten. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.


Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under verksamhetsåret. Även orsakerna till förändringarna samt SKI:s kostnader för dessa skall redovisas. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.


02. Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för säkerheten

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över säkerheten i de kärntekniska anläggningarna och att säkerhetsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.


Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn och kostnaderna för denna.


03. Driva på i säkerhetsarbetet

SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella samarbetet.


Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga övriga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella säkerhetsarbetet. SKI skall dessutom redovisa prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.


04. Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla tillsynen och driva på säkerhetsarbetet.


Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.


05. Upprätthålla beredskap för olyckor i kärnteknisk verksamhet

SKI skall upprätthålla organisatorisk och kunskapsmässig beredskap för att i en olyckssituation kunna bistå andra myndigheter med teknisk rådgivning och information.


Återrapportering

SKI skall redovisa förändringar som genomförts i beredskapen och resultatet av övningar som genomförts under verksamhetsåret samt kostnader för att upprätthålla SKI:s beredskap.


06. Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om säkerhetsläget vid anläggningarna och kvaliteten på tillståndshavarnas säkerhetsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.


Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapportering skall ske samlat för verksamhetsgrenarna 1 - 3.


Verksamhetsgren Nukleär icke-spridning

07. Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på anläggningarnas tekniska utformning och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för icke-spridningsarbetet. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.


Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under verksamhetsåret. Även orsakerna till förändringarna samt SKI:s kostnader för dessa skall redovisas. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka icke-spridningsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna.


08. Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för den nukleära icke-spridningen

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över kärnämnen och kärnteknisk utrustning och att icke-spridningsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.


Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn samt kostnaderna för denna.


09. Driva på i icke-spridningsarbetet

SKI skall vara pådrivande i icke-spridningsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella arbetet.


Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella icke-spridningsarbetet. SKI skall dessutom redovisa väsentliga prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.


10. Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för icke-spridningsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla och driva på icke-spridningsarbetet.


Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för icke-spridningsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja kvaliteten på icke-spridningsarbetet vid de kärntekniska anläggningarna.


11. Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om icke-spridningsfrågor vid anläggningarna och kvaliteten på tillståndshavarnas icke-spridningsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.


Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapporteringen skall ske samlat för verksamhetsgrenarna 1 - 3.


Verksamhetsgren Kärnavfallssäkerhet

12. Ändamålsenliga regler

SKI:s krav skall vara tydliga vad gäller krav på anläggningarnas tekniska utformning från säkerhetssynpunkt och tillståndshavarnas skyldigheter när det gäller verksamheter av betydelse för säkerheten. Detsamma gäller frågor som rör organisationen och personalens kompetens. Föreskrifterna skall vara utformade på ett sådant sätt att tillståndshavarnas ansvar inte påverkas negativt eller tas över av staten.


Återrapportering

SKI skall redovisa omfattningen av sin författningssamling och de förändringar som inträffar under verksamhetsåret. Även orsakerna till förändringarna samt SKI:s kostnader för dessa skall redovisas. SKI skall också redovisa hur ändringarna förväntas påverka säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.


13. Tillsyn av tillståndshavarnas ansvar för kärnavfallssäkerheten

SKI skall tillse att tillståndshavarna har god kontroll över säkerheten i de kärntekniska anläggningarna och att säkerhetsarbetet bedrivs med tillfredsställande kvalitet.


Återrapportering

SKI skall redovisa resultatet av sin tillsyn och kostnaderna för denna.


14. Driva på i säkerhetsarbetet

SKI skall vara pådrivande i säkerhetsarbetet när drifterfarenheter, forskningsresultat och teknisk utveckling så motiverar, såväl gentemot tillståndshavare som i det internationella samarbetet.


Återrapportering

SKI skall i anslutning till samtliga återrapporteringskrav särskilt redovisa prestationer med pådrivande effekt i det nationella säkerhetsarbetet. SKI skall dessutom redovisa prestationer med pådrivande effekt i det internationella arbetet samt kostnaderna för dessa.


15. Upprätthålla och utveckla kompetens och kunskap

SKI skall verka för att den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor upprätthålls och utvecklas. SKI skall dessutom genom forskning och erfarenhetsåterföring utveckla tillsynen och driva på säkerhetsarbetet.


Återrapportering

SKI skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa och utveckla den nationella kompetensen för kärnsäkerhetsfrågor samt de effekter som hittills uppnåtts. SKI skall också redovisa hur anslaget för kärnsäkerhetsforskning använts för att stödja tillsynen och höja säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.


16. Aktiv information, rapportering och insyn

SKI skall regelbundet rapportera om säkerhetsläget vid anläggningarna och kvaliteten på tillståndshavarnas säkerhetsarbete samt i övrigt aktivt kommunicera förhållanden och händelser inom tillsynsområdet.


Återrapportering

SKI skall redovisa väsentliga informations- och kommunikationsinsatser samt kostnaderna för dessa. Återrapportering skall ske samlat för verksamhetsgrenarna 1 - 3.


Politikområde Internationellt utvecklingssamarbete

Mål

Bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.


Verksamhetsområde Internationellt utvecklingssamarbete

Verksamhetsgren Östeuropa och Centralasien

17. Kärnsäkerhetssamarbete

Reaktorsäkerhet

Målet för det svenska utvecklingssamarbetet för reaktorsäkerhetsområdet är att bidra till att minska sannolikheten för att en kärnkraftsolycka med stora radioaktiva utsläpp skall inträffa vid något av kärnkraftverken främst i det ryska närområdet.

Kärnavfallssäkerhet

Målet för utvecklingssamarbetet inom kärnavfallsområdet är att främst i det ryska närområdet främja omhändertagandet av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall på ett säkerhets- och miljömässigt acceptabelt sätt.

Inom ramen för ovan nämnda arbete skall myndigheten också bistå regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella förhandlingar rörande kärnavfallsfonder.


Återrapportering

SKI skall redovisa vilka insatser som gjorts på området, kostnaderna för dessa samt uppnådda resultat. Redovisningen skall innehålla dels en beskrivning, dels en analys och problematisering av resultaten.

SKI skall i en särskild redovisning senast den 31 mars respektive den 30 september 2004 lämna års- och halvårsrapporter som beskriver vilka enskilda insatser som gjorts på området, kostnader samt uppnådda resultat till regeringen (Utrikesdepartementet).1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

SKI skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 till och med 2007 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Utgiftsprognoser lämnas senast:

- den 20 januari 2004

- den 8 mars 2004

- den 5 maj 2004

- den 9 augusti 2004

- den 1 november 2004.

Utöver ovan angiven verksamhetsstruktur bidrar SKI även till måluppfyllelsen inom politikområde Skydd mot olyckor och svåra påfrestningar i fred och vid ett väpnat angrepp.

Mål

Att samhällets grundläggande behov inom SKI:s ansvarsområde inom samverkansområdet spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen, skall kunna upprätthållas även vid allvarliga kriser i fred eller vid ett väpnat angrepp.

Återrapportering

SKI skall redovisa om och i så fall hur beroendet av el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system utgör en begränsning för myndighetens möjlighet att kunna bibehålla en godtagbar fredstida förmåga även vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller en godtagbar förmåga vid höjd beredskap. Här avsedd innebörd av begreppen el, telekommunikationer och samhällsviktiga IT-system framgår av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap. Myndigheten skall också redovisa om ett angrepp med NBC-stridsmedel utgör en begränsning för ovan nämnda förmågor.1.3Organisationsstyrning

Mål

SKI skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

SKI skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjning under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006 - 2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda i de tre kategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Mål

SKI skall verka för att tillgängligheten för personer med funktionshinder skall förbättras.

Återrapportering

SKI skall redovisa sina insatser avseende funktionshindrades tillgänglighet till myndighetens lokaler, verksamhet och information.1.4Uppdrag
  1. SKI skall i samverkan med Statens strålskyddsinstitut (SSI) senast den 1 maj 2004 till regeringen redovisa säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen tillhanda.

  2. SKI skall i samverkan med SSI svara för de svenska förberedelserna inför det tredje granskningsmötet under konventionen om kärnsäkerhet vid Internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien med början den 11 april 2005. I uppdraget ingår att sammanställa den svenska nationalrapporten. Denna skall vara regeringen tillhanda senast den 1 juni 2004 för att kunna redovisas till konventionens sekretariat senast den 8 september 2004. Sammanställningen av nationalrapporten skall göras i lämplig samverkan med industrin. SKI skall svara för att den samlade redovisningen kommer regeringen tillhanda.

  3. SKI skall vara regeringens expert och stöd i, samt bidra med insatser inom, EU- och IAEA-samarbetet .

  4. SKI skall redovisa en bedömning av på vilket sätt myndigheten kan bidra till Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO), kostnad, bedömd nytta för den egna verksamheten samt på vilket sätt bidraget medför att NCO:s mål kan uppfyllas. Redovisning skall ske senast den 12 mars 2004 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

  5. Det utvecklingssamarbete som sker på ickespridningsområdet och som sker i samverkan med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) skall återrapporteras i enlighet med Sidas bestämmelser.

  6. Inför regeringens resultatskrivelse 2004 skall SKI senast den 14 maj 2004 rapportera om myndighetens verksamhet inom ramen för den samlade politiken för global utveckling.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:10Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Statens kärnkraftinspektion95 485 tkr


Villkor
34:10 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

Anslaget får disponeras för ett stödprogram till IAEA. SKI:s medverkan i programmet får, utöver det belopp som för detta ändamål balanserats från föregående budgetår, uppgå till högst 1 200 000 kronor för budgetåret 2004.34:11Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (Ramanslag)
Disponeras av Statens kärnkraftinspektion72 015 tkr


Villkor
34:11 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

Från anslaget skall medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks AB:s forskningsanläggning utbetalas. Medlen skall betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2004.

Anslaget får disponeras för de utgifter som är förenade med en ordinarie tjänst som professor i kärnsäkerhet vid Tekniska högskolan i Stockholm.

Från anslaget får bekostas utgifter för resor, information och administration som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
34:101 442Allt0
34:111 116Inget0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:1136 00017 26913 6932007
Belopp angivna i tkr


Villkor

SKI bemyndigas att under 2004 göra ekonomiska åtaganden i samband med kärnsäkerhetsforskning som, inklusive tidigare åtaganden, innebär utgifter om högst 17 200 000 kronor under 2005, högst 7 400 000 kronor under 2006 och högst 6 400 000 kronor under 2007.2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Statens kärnkraftinspektion5 0005 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 34 Datum: 2003-12-18
Till Statens kärnkraftinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 167 500 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 34:10 och anslaget Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning 34:11

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Transporttillstånd0020020000
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet000000
Belopp angivna i tkr


Villkor
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet

SKI får inom ramen för östsamarbetet ta emot uppdrag från den Europeiska Unionen under TACIS och Phare programmen. Inkomsterna disponeras av myndigheten.Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInkomst- titelÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn25511 63718195 30095 485-1851 633
Kärnsäkerhetsforskning2551-41 36870 68072 015-1 33529
Summa 1 6331 549165 980167 500-1 5201 662
Belopp angivna i tkr


Villkor
Offentligrättslig verksamhet
Tillsyn

Avgiftsintäkter avseende tillsyn och forskning enligt 4, 5 och 8 §§ förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion, skall redovisas mot inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken.

Kärnsäkerhetsforskning

Avgiftsintäkter avseende tillsyn och forskning enligt 4, 5 och 8 §§ förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion, skall redovisas mot inkomsttitel 2551 Avgifter från kärnkraftverken.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Verksamheten inom verksamhetsgren utvecklingssamarbete Östeuropa och Centralasien finansieras via medel från UO 7 och kommer att regleras genom särskilt regeringsbeslut.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras980 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Lena Sommestad
Marie Glanell
Kopia till:

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Krisberedskapsmyndigheten
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens strålskyddsinstitut

Senast uppdaterad: