Näringsdepartementet
RegeringsbeslutI 2

2004-06-17Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNAN2004/4527/ITFOU


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Rymdstyrelsen

Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 24, bet. saknas, rskr. saknas).
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Rymdstyrelsens ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
NäringspolitikForskning och utvecklingRymdverksamhet
ForskningspolitikForskning och utvecklingRymdforskning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Näringspolitik

Mål

Främja en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Verket för näringslivsutveckling, Verket för innovationssystem, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Turistdelegationen, Sveriges geologiska undersökning, Bergstaten, Patentbesvärsrätten, Patent- och registreringsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen, Revisorsnämnden och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Övriga statliga aktörer är ALMI Företagspartner AB, Ingenjörsvetanskapsakademien, Sveriges Rese- och turistråd AB, AB Göta kanalbolag, Sveriges provnings- och forskningsinstitut AB, Sveriges standardiseringsråd, Stiftelsen Industrifonden, Stiftelsen Innvoationscentrum, Stiftelsen fonden för svensk-norsk industriellt samarbete, Stiftelsen Svensk Industridesign och Teknikbrostiftelserna.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Öka den kunskap och kompetens, i första hand i näringslivet, som behövs för att stimulera innovationer och tillväxt.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur Rymdstyrelsens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Rymdverksamhet

Mål 1

Ökad användning av rymdtekniska tillämpningar inom bl a transport, miljö och kommunikation.


Återrapportering

Redovisa utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter inom olika tillämpningsområden.

Redovisa omfattning och resultat av Rymdstyrelsens stöd till svensk medverkan i internationella projekt.

Redovisa omfattning och resultat av Rymdstyrelsens stöd till nationella projekt.

Redovisa hur verksamheten bidragit till en rättvis och hållbar global utveckling.


Mål 2

Stärkt konkurrenskraft hos svenska företag.


Återrapportering

Redovisa omfattning och effekter av Rymdstyrelsens stöd till svensk medverkan i internationellt och särskilt europeiskt rymdsamarbete.

Redovisa en samlad bedömning av svenska företags konkurrenskraft, samt

- antal verksamma företag,

- antal anställda och utbildningsnivå,

- tekniknivå,

- uppdragstyper och

- andel öppen försäljning.

Redovisa även näringspolitiska effekter utanför den direkt berörda industrin.


Mål 3

Stärkt exploatering av de fördelar som Esrange innebär för svensk rymdverksamhet.


Återrapportering

Redovisa hur Esrange vidmakthållits och utvecklats som en nationell infrastruktur för rymdverksamhet av högsta internationella kvalitet.

Redovisa en bedömning av hur Rymdstyrelsens insatser bidragit till utvecklingen av rymdrelaterad verksamhet i Kiruna.


Mål 4

Ett europeiskt oberoende tillträde till rymden.


Återrapportering

Redovisa hur Sverige bidragit till måluppfyllelsen genom medverkan i ESA:s program för vidmakthållande och utveckling av infrastruktur för rymdverksamhet.

Redovisa hur svenska intressen härvid har beaktats.


Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.


Verksamhetsområde Forskning och utveckling

Mål

Den statliga organisationen för forskningsfinansiering skall vara ett effektivt verktyg för att främja de forskningspolitiska målsättningarna, stärka det svenska systemet för FoU samt öka forskningens bidrag till Sveriges internationella konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.


Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur Rymdstyrelsens verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Rymdforskning


Mål 1

Fördela forskningsstödet till den forskning som har högst vetenskaplig kvalitet och bäst främjar förnyelse av rymdforskningen.


Återrapportering

Redovisa:

- hur Rymdstyrelsen arbetar för att säkra den vetenskapliga kvaliteten i forskningsstödet och förnya rymdforskningen,

- vilka vetenskapliga utvärderingar som initierats eller genomförts, de viktigaste slutsatserna av dessa utvärderingar samt vilka åtgärder de föranlett,

- forskningsstödets fördelning mellan europeiskt rymdforskningssamarbete och nationell rymdforskning,de nationella forskningsstödets fördelning mellan nya och tidigare sökande/bidragsmottagare samt lärosäten eller motsvarande och

- antal ansökningar och sökta belopp i förhållande till antalet beviljade ansökningar och beviljade belopp för det nationella forskningsstödet.


Mål 2

Rymdstyrelsen skall öka sina insatser för att ge unga och nydisputerade forskare goda förutsättningar att fortsätta sin forskarkarriär.


Återrapportering

Redovisa

- hur Rymdstyrelsen stödjer unga och nydisputerade forskare och omfattningen av dessa insatser samt

- åldersfördelningen bland mottagare av nationellt forskningsstöd.


Mål 3

Aktivt arbeta för jämställdhet samt nå en jämn könsfördelning inom den egna beredningsorganisationen och vid fördelningen av forskningsstöd.


Återrapportering

Redovisa

- hur Rymdstyrelsen arbetar med jämställdhetsfrågor,

- könsfördelningen inom Rymdstyrelsens beredningsorganisation,

- könsuppdelad statistik om forskningsansökningar, beviljandegrad och forskningsstödets fördelning och

- vilka framtida insatser Rymdstyrelsen planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för ökad jämställdhet.


Mål 4

Skapa förutsättningar för och stimulera ett högt svenskt deltagande i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte inom för rymdforskningen angelägna områden.


Återrapportering

Redovisa

- förekommande former av europeiskt och internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte, kostnaderna för detta, antalet deltagande svenska forskare samt hur det europeiska och internationella forskningssamarbetet förhåller sig till Rymdstyrelsens nationella prioriteringar och

- hur Rymdstyrelsen främjat deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling där Rymdstyrelsen tillsammans med EU/FoU-rådet utgör nationell kontaktpunkt (NCP) för rymdområdet.


Mål 5

Sprida information om forskning och forskningsresultat till utförare och användare av forskning samt till intresserad allmänhet.


Återrapportering

Redovisa

- vilka insatser som genomförts för att sprida forskningsinformation till olika målgrupper, kostnaderna för dessa insatser och en bedömning av insatsernas resultat,

- vilka särskilda insatser som genomförts för att stimulera till debatt och popularisering av forskning,

- hur insatserna samordnats och kompletterar andra aktörers insatser och

- hur metoderna för att sprida information vidareutvecklats och förnyats.


Mål 6

Genom egna initiativ och samverkan med andra finansiärer av forskning ge en god samordning av forskningsresurserna och öka förmågan till förnyelse, kraftsamling och profilering inom det svenska forskningssystemet


Återrapportering

Redovisa

- i vilka former samverkan bedrivits, vilka aktiviteter som genomförts, vilka särskilda initiativ som Rymdstyrelsen tagit samt en bedömning av hur samverkan bidrar till förnyelse, kraftsamling och profilering av forskningen.

Av redovisningen skall framgå omfattningen av resurser till ESA:s obligatoriska resp. frivilliga program, bilaterala samt nationella forsknings-, tillämpnings- och industriutvecklingsprojekt.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning

Mål

Rymdstyrelsen skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Rymdstyrelsen skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under 2005 respektive 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.1.4Uppdrag

Rymdstyrelsen skall koordinera det svenska deltagandet i Galileo-programmet. I arbetet ingår bevakning och uppföljning av Galileo-relaterat arbete, informationsstöd och rådgivning till svenska myndigheter, organisationer och företag.

Rymdstyrelsen skall utarbeta ett strategiskt beslutsunderlag inför ESA:s rådsmöte på ministernivå som förutses till början av 2005. Redovisningen skall ske senast den 1 november 2004.

Rymdstyrelsen skall för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar lämna prognoser på utvecklingen för åren 2004 till 2007. Ingående överföringsbelopp och balanserat resultat skall beaktas. Av redovisningen skall framgå utfall dittills under året. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten angiven i regleringsbrevet. Redovisningen skall för den anslagsfinansierade verksamheten göras per anslag/anslagspost. Redovisningen skall ske senast

den 20 januari 2004 (prognos åren 2004-2007)

den 8 mars 2004 (prognos åren 2004-2007)

den 5 maj 2004 (prognos åren 2004-2007)

den 9 augusti 2004 (prognos åren 2004-2007)

den 1 november 2004 (prognos åren 2004-2007)2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:13Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)
Disponeras av Rymdstyrelsen22 360 tkr

38:14Rymdverksamhet (Ramanslag)
Disponeras av Rymdstyrelsen541 510 tkr


Villkor
38:14 Rymdverksamhet

Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen för utgifter för industri-utvecklingsprojekt, fjärranalys och forskning, som bedrivs inom ramen för deltagande i internationellt samarbete, framförallt inom det europeiska rymdsamarbetet inom European Space Agency (ESA). Anslaget kan också användas för utgifter för nationella eller bilaterala program.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
38:13335Allt0
38:1427 076-0


2.1.4Bemyndiganden
Anslag/ap/dp200420052006 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
38:141 112 000539 000573 0002006
Belopp angivna i tkr


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Rymdstyrelsen7501 500
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: I13 Datum: 2003-12-18
Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 22 360 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 38:13

2.3Avgifter och bidrag


Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER
På regeringens vägnar

Leif Pagrotsky
Oskar Thorslund
Kopia till:

Riksdagen, Näringsutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
N/BS
N/ADM

Senast uppdaterad: