Jordbruksdepartementet
Regeringsbeslut

2004-05-27Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORGJo2003/2872(delvis)


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Fiskeriverket

Riksdagen har beslutat om Fiskeriverkets verksamhet för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 23, bet. 2003/04:MJU2, rskr. 2003/04:104).

Regeringen beslutar om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 den 18 december 2003 avseende Fiskeriverket enligt vad som framgår av det följande. Ändringarna avser de med understrykning markerade delarna.
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
LivsmedelspolitikFiskeFiskresurser
Fiskerinäringen


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Livsmedelspolitik

Mål

En ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.


Verksamhetsområde Fiske

Mål

En ekologiskt hållbar förvaltning av fiskresurserna inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik och de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen så att,

- den biologiska mångfalden bevaras och återskapas,

- ett livskraftigt, ekologiskt hållbart och därmed miljöanpassat fiske och vattenbruk kan utvecklas,

- fisk av god kvalitet är tillgänglig för konsumenterna.


Återrapportering

Redovisa hur verkets verksamhet bidrar till att målen uppfylls.


Verksamhetsgren Fiskresurser

Mål

1. Verka för att relevanta miljökvalitetsmål uppfylls genom

- att uttaget av fisk anpassas till ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresurserna,

- att oönskade bifångster minskar

- ett utökat skydd av hotade arter och fiskstammar samt skyddsvärda akvatiska miljöer.

2. Säkerställa en fiskerikontroll som bidrar till att fiskresurserna bevaras, genom att

- fastställda fiskekvoter och andra begränsningar inte överskrids,

- yrkesfisket uppfyller sitt uppgiftslämnande,

- bestämmelser i övrigt rörande fisket efterlevs.

3. Öka allmänhetens fiskemöjligheter inom ramen för en hållbar förvaltning av fiskresurserna och för fiskevården i allmänt vatten.


Återrapportering

1. Redovisa

- lägesrapport för arbetet med förvaltnings- och återhämtningsplaner avseende för Sverige viktiga fiskarter,

- delrapport för arbetet med att minimera oönskade bifångster,

- delrapport för arbetet med åtgärdsprogram för hotade fiskarter och fiskstammar,

- genomförandet av de uppgifter som ryms inom ramen för EG:s förordning om datainsamling,

- insatser och värdering av insatser av de för budgetåret anvisade medlen för anslag 43:11 Fiskevård,

- en ekonomisk sammanställning per uppdrag inom ramen för arbetet med miljökvalitetsmålen,

- undersökningar avseende torsk i Östersjön,

- trålundersökningar i Skagerrak och Kattegatt,

- undersökningar för att förbättra beslutsunderlaget för fredning av områden i Skagerrak och Kattegatt,

- kunskapsuppbyggnad om fiskbestånd som är viktiga för kustfisket på ostkusten.

2. Redovisa

- de fall då fastställda fiskekvoter och andra begränsningar har överskridits samt analysera orsakerna till detta,

- en bedömning av kontrollinsatser, inklusive kostnader, i samband med de av EU beslutade återhämtningsplanerna avseende för Sverige viktiga fiskarter,

- en bedömning av uppnådda effekter i förhållande till tidigare fiskerikontroll inom ansvarsområdet under perioden 1999-2003,

- utvecklingsprojekt inom fiskerikontrollen.

3. Redovisa genomförda åtgärder och göra en kortfattad resultatbedömning av hur de bidragit till måluppfyllelsen.


Verksamhetsgren Fiskerinäringen

Mål

1. En ekologiskt och ekonomiskt bärkraftig fiskerinäring utvecklas med hänsyn särskilt till

- den regionala utvecklingen,

- kust- och insjöfisket,

- konsumenternas efterfrågan på fisk.

2. Underlätta handeln med fisk och fiskprodukter med hänsyn till resurstillgången och i syfte att gynna såväl konsumenterna som näringÅterrapportering

1. Redovisa

- insatser, resultat och effekter i relation till de i EG:s strukturprogram uppställda mål och finansieringsplaner,

- en total sammanställning för respektive strukturprogram fördelat på dels EG-medel, dels nationell finansiering (Fiskeriverkets, annan statlig, kommunal, övrig offentlig samt privat finansiering),

- för anslagen 43:9 och 43:10 i års- och delårsrapport belopp för respektive strukturprogram avseende inbetalningar, beslut, utbetalningar samt prognos över kommande in- och utbetalningar.

2. Redovisa genomförda insatser och bedöma effekterna av dessa.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Fiskeriverket skall genomföra samhälls- och fiskeriekonomiska analyser av förslag och förändringar inom verkets ansvarsområde, bl.a. av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) och dess förändring och utveckling.

Återrapportering: Redogöra kortfattat för utförda analyser.

2. Fiskeriverket skall i sitt arbete ha ett jämställdhetsperspektiv. Beslut som rör individer skall prövas ur ett jämställdhetsperspektiv och konsekvenserna av besluten skall analyseras för såväl kvinnor som män. Fiskeriverket skall dessutom fortsatt arbeta med att förverkliga de specifika mål som utarbetats tidigare år för att jämställdhetsperspektivet skall genomsyra verksamheten.

Återrapportering: Fiskeriverket skall redovisa sådana områden inom myndighetens ansvarsområde där olika förhållanden och villkor eventuellt kan gälla för män och kvinnor. Verket skall redogöra för vilka åtgärder som krävs för att nå jämställdhetsmålen som utarbetats, vilka åtgärder som hittills vidtagits och hur man planerar att fortsatt arbeta med jämställdhetsperspektivet. Vidare skall man beskriva hur man arbetar med att pröva de beslut som rör individer ur ett jämställdhetsperspektiv.

3. Fiskeriverket skall bidra till att målet för den regionala utvecklingspolitiken Väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet uppnås. Detta innebär att myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. Myndigheten bör medverka med befintliga åtgärder till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Återrapportering: Fiskeriverket skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende år 2004 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Fiskeriverket skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de Regionala tillväxtprogrammen.

4. En utvecklad 24-timmarsmyndighet.

Återrapportering: Redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla 24-timmarsmyndigheten samt hur myndigheten arbetar långsiktigt för att utveckla en god kvalificerad service via Internet.

Fiskeriverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2004 t.o.m. 2007 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november år 2004. Prognoserna skall lämnas i systemet Hermes och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognoserna också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.1.3Organisationsstyrning

Mål

Myndigheten skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering: Fiskeriverket skall redovisa i vilken omfattning myndighetens mål för kompetensförsörjningen under år 2004 har uppnåtts, vilka åtgärder som har vidtagits och vilka mål som gäller för myndighetens kompetensförsörjning under år 2005 respektive åren 2006-2007. Redovisningen av mål skall i första hand fokusera på personalens åldersstruktur, könsfördelning, rörlighet samt myndighetens arbete för att främja etnisk och kulturell mångfald. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna; lednings-, kärn- och stödkompetens om så är lämpligt. Målen för kompetensförsörjningen skall ha en klar och tydlig koppling till myndighetens mål för verksamheten, nuvarande kompetensförsörjning och bedömning av arbetsmarknadsläget. Målen skall vara konkreta och uppföljningsbara.

Fiskeriverket skall vidare

- utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader och intäkter samt finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel.1.4Uppdrag

1. Fiskeriverket skall, senast den 13 februari, den 4 juni och den 15 oktober 2004, lämna en sammanställning av samt en prognos för inbetalningar och utbetalningar per år avseende Fonden för fiskets utveckling (FFU) för programperioden åren 2000-2006. Uppgifterna skall avse åtgärder såväl utanför som inom mål 1 och prognosen skall sträcka sig t.o.m. år 2008. Uppgifterna skall lämnas till regeringen samt till Verket för näringslivsutveckling (NUTEK).

2. Fiskeriverket skall senast den 1 mars år 2004 redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under år 2003.

3. Fiskeriverket skall, senast den 1 juni år 2004, i enlighet med gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk, avsnitt 3.3. (2001/C 19/05) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde.

4. Fiskeriverket skall senast den 1 juli år 2004 redovisa en analys av fiskerikontrollen i Östersjön inklusive en bedömning av vilka åtgärder på EU-nivå som skulle kunna initieras i syfte att förbättra bevarandet av fiskbestånden.

5. Fiskeriverket skall senast den 1 december år 2004 redovisa integreringen av miljöarbetet inom fiskerisektorn, bl.a. inom internationella organ som regionala fiskeriorganisationer, Nordsjökonferensen m.fl.

6. Fiskeriverket skall lämna en särskild rapport över de i regleringsbrevet för år 2003 specificerade uppdragen för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö. Rapporten skall innehålla sammanställningar och analyser rörande förekomst och bevarande av bl.a. värdefulla naturmiljöer och vattendrag, utsättningar av djur och fiskar som kan påverka biologisk mångfald, hotade arter och fiskstammar som kan behöva riktade åtgärder, fiskemetoder som kan leda till för höga bifångster eller skada miljön och fiskets påverkan på fiskbestånden i fjällmiljön. I rapporten skall även lämnas en särskild ekonomisk sammanställning för åren 2001-2003 över anvisade miljömålsmedel per uppdrag inom ramen för miljömålsarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober år 2004.

7. Fiskeriverket skall senast den 1 mars år 2005 redovisa hur fångstuppgifter för fritidsfisket kan samlas in.

8. Fiskeriverket skall i anslutning till sitt budgetunderlag även lämna underlag för Internationella havsforskningsrådet (ICES) avseende de kostnader för årsavgift, årsmöte samt Fiskeriverkets deltagande som under budgetåret 2004 föreslås att belasta anslag 43:17 Bidrag till vissa internationella organisationer.

9. Fiskeriverket och länsstyrelserna skall gemensamt redovisa hur de under utgiftsområde 23 uppförda anslaget 43:11 Fiskevård anvisade medlen handlagts och disponerats samt effekterna av gjorda insatser. Redovisningen skall även omfatta fiskevårdsåtgärder som helt eller delvis finansierats med andra medel. Redovisningen skall omfatta åren 1997-2003. Förslag på förändringar av handläggningen av fiskevårdsanslaget skall läggas fram, därvid skall även möjligheter till förbättrad projektredovisning, effektuppföljning och kunskapsspridning uppmärksammas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december år 2004.

10. Fiskeriverket skall analysera hur informationsspridning kan utvecklas om bl.a. fiskemetoder, förvaltningsformer samt frågor angående integrering miljö/fiske. Arbetet skall samordnas med Naturvårdsverket och Miljömålsrådet samt vid behov berörda organisationer. En redovisning av analysen skall lämnas senast den 1 mars år 2005.

11. Fiskeriverket skall i samverkan med berörda myndigheter utreda möjligheter och konsekvenser av en förändrad inriktning på kompensationsåtgärder avseende fiske i nuvarande och kommande vattendomar. Uppdraget skall redovisas senast den 1 december år 2004.

12. Fiskeriverket skall utreda hinder och möjligheter för en expansion av musselodlingsnäringen, särskilt mot bakgrund av musselodlingens positiva miljöeffekter. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober år 2004.

13. Fiskeriverket och Livsmedelsverket skall utarbeta underlag inför ett svenskt ställningstagande om gränsvärden för dioxiner och dioxinlik PCB i fisk. En första redovisning av uppdraget skall lämnas till regeringen den 1 mars år 2004. Uppdraget skall slutredovisas den 1 oktober år 2004.2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

43:8Fiskeriverket (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket111 814 tkr


Villkor
43:8 Fiskeriverket

1. Anslaget skall disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36). Minst 17 625 000 kronor skall användas för arbetet med delmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

2. Anslaget skall disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU anvisas under Statens jordbruksverk anslag 43:6 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

3. För fiskeriekonomisk kompetens vid Livsmedelsekonomiska institutet och Fiskeriverket får 1,5 miljoner kronor disponeras varav 1 miljon kronor skall lämnas i bidrag till Livsmedelsekonomiska institutets verksamhet.

4. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 miljoner kronor.

5. För ökad kunskap om fiskbestånd som är viktiga för kustfisket på ostkusten får 1,5 miljon kronor disponeras.

6. För pilotprojekt rörande samförvaltning i enlighet med vad som framgår av proposition (2003/04:51) om Kust- och insjöfiske samt vattenbruk får 3,5 miljoner kronor disponeras.

7. För utvecklingprojekt inom fiskerikontrollen får 1,5 miljoner kronor disponeras.43:9Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket28 390 tkr


Villkor
43:9 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Anslaget skall i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av FFU under anslaget 43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Anslaget får även med högst 2,5 kronor kronor disponeras för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med strukturprogrammens målsättning. Strukturfonderna är av betydelse i processen att skapa tillväxt och sysselsättning. De regionala tillväxtavtalen är en viktig utgångspunkt för arbetet inom ramen för strukturfonderna.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s strukturstöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut. Beträffande länsstyrelserna inom mål 1 skall planeringsramarna fastställas efter aktivt samråd med berörda länsstyrelser.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

5. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran skall enligt i proposition (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

6. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen skall redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån skall redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

7. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 miljoner kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.43:10Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket80 000 tkr


Villkor
43:10 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordningar för strukturfonderna från den 21 juni 1999 (EG) nr 1260/1999, (EG) nr 1263/1999 och rådets förordning från den 17 december år 1999 (EG) nr 2792/1999 avseende programperioden åren 2000-2006 samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som EG-kommissionen fastställt. De riktlinjer som övervakningskommittéerna för strukturplanen för fiskerinäringen utanför mål 1 respektive innanför mål 1 fastställer skall beaktas. Strukturfonderna är av betydelse i processen att skapa tillväxt och sysselsättning. De regionala tillväxtavtalen är en viktig utgångspunkt för arbetet inom ramen för strukturfonderna.

2. Fiskeriverket skall redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden åren 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden åren 2000-2006.

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet,

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.43:11Fiskevård (Ramanslag)
Disponeras av Fiskeriverket23 000 tkr


Villkor
43:11 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och skall särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket skall fördela medlen efter samverkan med länsstyrelserna.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
43:83 354Allt0
43:90Allt0
43:102 400Allt0
43:11690-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Fiskeriverket22 00025 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 12 Datum: 2003-12-18
Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 111 814 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Fiskeriverket 43:8

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Tjänsteexport
Tjänsteexport68256 5006 47525118
Uppdragsverksamhet
Fartyg004 3004 30000
Utredningskontoren/laboratorierna895020 00019 95050189
Summa895024 30024 25050189
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom utredningskontoren, laboratorierna och undersökningsfartygen får finansieras med avgifter medan tjänsteexport skall finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket.Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket skall sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, som skall särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen skall särredovisas i verkets årsredovisning.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Fiskeriverket skall inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av EG-medel.

På regeringens vägnar

Ann-Christin Nykvist
Ronnie Nilsson
Kopia till:

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/PP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Kammarkollegiet

Senast uppdaterad: