Finansdepartementet
Regeringsbeslut14

2004-06-10Ekonomiska rådet
Box 3116
103 62 STOCKHOLMFi2004/2889


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Ekonomiska rådet

Riksdagen har beslutat om Ekonomiska rådets verksamhet för budgetåret 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 02, bet. 2003/04:FiU2, rskr. 2003/04:125).

Enligt 11 a § anslagsförordningen (1996:1189) får en myndighet, efter särskilt beslut av regeringen, disponera överfört anslagssparande som överstiger tre procent av anslaget.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2004 beslutar regeringen att följande skall gälla för Ekonomiska rådet och nedan angivna anslag, såvitt avser avsnitt 2.1.3 i regleringsbrevet.
1Verksamhet

Följande gäller för verksamheten inom Ekonomiska rådets ansvarsområde.PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningPrognoser och uppföljningAnalys och rådgivning


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsför­valtning som i sin helhet känne­tecknas av hög produk­tivitet, god kvalitet och bra service till nytta för besluts­fattare, medborgare och näringsliv.


Verksamhetsområde Prognoser och uppföljning

Mål

Tillförlitliga och väldokumenterade prognoser och analyser av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.


Återrapportering

Bedömning av hur Ekonomiska rådet har bidragit till att uppfylla målet för verksamhetsområdet.


Verksamhetsgren Analys och rådgivning

Mål

Mål framgår av verksamhetsområdet ovan.


Återrapportering

Redovisa vilka forsknings- och utredningsprojekt som har initierats, hur forsknings- och utredningsarbete har redovisats under det gångna året, samt redovisa i vilken form rådgivning och utvecklingsarbete bedrivits för Finansdepartementets och Konjunkturinstitutets räkning.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav

Ekonomiska rådet skall senast den 22 februari 2005 redovisa ovanstående återrapportering. Den närmare utformningen av redovisningen skall ske i samråd med Finansdepartementet.

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2004 och 2005. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Redovisning skall ske senast den 20 januari, den 8 mars, den 5 maj, den 9 augusti och den 1 november 2004.1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:9Ekonomiska rådet (Ramanslag)
Disponeras av Regeringskansliet2 415 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
1:936Allt0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter2.2.2Utbetalningsplan


2.3Avgifter och bidrag


2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER

Ekonomiska rådet undantas från kravet att lämna årsredovisning och delårsrapport enligt 2 och 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar

Bosse Ringholm
Charlotte Bucht
Kopia till:

Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Förvaltningsavdelningens revisionskontor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/RoB
Finansdepartementets ekonomienhet

Senast uppdaterad: