Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-06-03Blekinge tekniska högskola
Valhallavägen 1
371 79 KARLSKRONAU2003/4799/UH


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Blekinge tekniska högskola

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Blekinge tekniska högskola för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner
Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål för antal avlagda examina

För fyraårsperioderna 2001-2004 respektive 2005-2008 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina.

Examen

Mål

2001-2004

Planeringsförutsättning 2005-2008

Magisterexamen med ämnesdjup

430

Sjuksköterskeexamen

380

450


Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2004 i förhållande till 2003.

Återrapportering

Årliga utfall i förhållande till ovanstående mål skall redovisas i årsredovisningen. Härvid skall antalet examina inom högskoleingenjörsutbildning samt antalet högskoleexamina, kandidatexamina och magisterexamina med teknisk inriktning särredovisas.

Mål helårsstudenter

Antalet helårsstudenter bör totalt uppgå till minst 3 000, varav minst 1 700 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.

Särskilda åtaganden

1. Högskolan skall i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 2001/02:4, bet. 2001/02:NU4, rskr. 2001/02:118), under perioden 2002-2004 utveckla de kortare yrkesutbildningar inom nya områden som beslutats av riksdagen efter förslag i propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98).

Återrapportering

Blekinge tekniska högskolan skall i årsredovisningen för 2004 avlämna en slutrapport från arbetet. Av redovisningen skall framgå högskolans bedömning av vilka effekter detta arbete kommer att ha för verksamheten vid högskolan.

2. Högskolan skall utveckla utbildningar inom informationsteknologi och telekommunikation till att bättre svara mot studenternas intresse och arbetsmarknadens framtida behov. Utvecklingsarbetet skall ske i nära samarbete med intressenter på arbetsmarknaden. Vidare skall högskolan informera övriga lärosäten om projektets utveckling.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå hur utvecklingsarbetet har bedrivits och hur 2003 års medel har använts.


Verksamhetsgren Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner m.m.

Forskning och forskarutbildning

Mål för antalet examina

För fyraårsperioden 2001-2004 gäller tills vidare som mål följande lägsta antal avlagda examina för forskarutbildningen. Licentiatexamen skall räknas som en halv examen. En doktorsexamen där licentiatexamen tidigare tagits ut skall räknas som en halv examen. Som planeringsförutsättning gäller att antalet examina i forskarutbildningen skall öka under perioden 2005-2008 i förhållande till perioden 2001-2004.

Vetenskapsområde

Mål

2001-2004

Tekniskt

19


Återrapportering

Se Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. under avsnittet 1.1.4 Verksamhetsgrenen: Forskning och forskarutbildning med stödfunktioner eller konstnärligt utvecklingsarbete med stödfunktioner, återrapportering under mål 2.

Rekryteringsmål för professorer

Av de professorer som anställs under fyraårsperioden 2001-2004 skall minst 18 procent vara kvinnor.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå det totala antalet professorer (heltidsekvivalenter) och antalet nyanställda professorer samt för båda grupperna antalet kvinnor.

Övrigt, forskning och forskarutbildning

Högskolan skall bedriva forskning och forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:46Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Blekinge tekniska högskola202 750 tkr
25:46 ap.1Takbelopp (Ram)200 830 tkr
25:46 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)164 tkr
25:46 ap.3Utveckla kortare yrkesutbildningar inom nya områden (Ram)1 756 tkr


Villkor
25:46 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.25:47Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Blekinge tekniska högskola63 311 tkr
25:47 ap.1Tekniskt vetenskapsområde (Ram)47 761 tkr
25:47 ap.2Övriga forskningsmedel (Ram)15 550 tkr2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:46 ap.1021 385 tkr0
25:46 ap.20-0
25:46 ap.30-0
25:47 ap.10-0
25:47 ap.20-0


Finansiella villkor för omfördelning av anslagssparande
Omfördelning från anslag/ap/dp1Omfördelning till anslag/ap/dp2Belopp (tkr)/andel (%)
25:45 ap.425:46 ap.1100 %
1 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2003 års nomenklatur
2 Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2004 års nomenklatur


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Blekinge tekniska högskola45 00026 606
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18
Till Blekinge tekniska högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 266 061 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning 25:46 ap.1, 25:46 ap.2 och 25:46 ap.3 och anslaget Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning 25:47 ap.1 och 25:47 ap.2

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning-910000-91
Uppdragsutbildning492042 00042 0000492
Uppdragsforskning-200000-20
Summa381042 00042 0000381
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning-703003000-7
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning-703003000-7
Summa-1406006000-14
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: