Utbildningsdepartementet
Regeringsbeslut10

2004-06-03Högskolan på Gotland
Cramérgatan 3
621 67 VISBYU2003/4799/UH


Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Högskolan på Gotland

Riksdagen har beslutat om verksamheten vid Högskolan på Gotland för budgetår 2004 (prop. 2003/04:1, utg.omr. 16, bet. 2003/04:UbU1, rskr. 2003/04:92).
1Verksamhet

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikHögskoleverksamhetGrundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner


1.1Verksamhetsstyrning

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.


Verksamhetsområde Högskoleverksamhet

Mål

Kvaliteten och den internationella konkurrenskraften skall öka inom högre utbildning och forskning. Den högre utbildningen skall svara mot såväl arbetsmarknadens behov som studenternas efterfrågan.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är universitet och högskolor, Högskoleverket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, Verket för högskoleservice, Internationella programkontoret för utbildningsområdet samt Svenska institutet.


Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Grundutbildning

Mål helårsstudenter

Antalet helårstudenter bör totalt uppgå till minst 1 730, varav minst 740 skall avse de tekniska och naturvetenskapliga utbildningsområdena.

Inom de konstnärliga utbildningsområdena kan högskolan högst avräkna nedan angivna antal helårsstudenter (respektive helårsprestationer) inom angivet utbildningsområde:

- högst 15 helårsstudenter inom konst, och

- högst 15 helårsstudenter inom musik.

Återrapportering

Av årsredovisningen skall framgå antalet helårsstudenter 2004. För övrig redovisning av genomförda prestationer skall redovisning ske enligt den särskilda s.k. faktura som regeringen avser att besluta om.1.2Övriga mål och återrapporteringskrav


1.3Organisationsstyrning


1.4Uppdrag


2Finansiering
2.1Anslag
2.1.1Tilldelade anslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:58Högskolan på Gotland: Grundutbildning (Ramanslag)
Disponeras av Högskolan på Gotland90 994 tkr
25:58 ap.1Takbelopp (Ram)87 971 tkr
25:58 ap.2Högskolepedagogisk utbildning av lärare (Ram)23 tkr
25:58 ap.3Kompensation för uppbyggnad av högskolan (Ram)3 000 tkr


Villkor
25:58 ap.1 Takbelopp

Per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges under Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m., avsnittet 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.2 Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner punkt 7.25:58 ap.3 Kompensation för uppbyggnad av högskolan

För rubricerade ändamål erhåller högskolan 2 miljoner kronor från anslaget 25:73 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

2.1.2Äldre anslag som disponeras budgetår 2004


2.1.3Finansiella villkor
Finansiella villkor för anslag
Anslag/ap/dpAnslagskredit (tkr)Anslagsbehållning som disponeras 2004Indrag av anslagsbelopp (tkr)
25:58 ap.108 012 tkr0
25:58 ap.20-0
25:58 ap.30-0


2.1.4Bemyndiganden


2.2Övriga villkor
2.2.1Låneram och krediter


Låneram (enl 20 § budgetlagen)Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Högskolan på Gotland30 00015 000
Belopp angivna i tkr


2.2.2Utbetalningsplan

Beslutsnr: 20 Datum: 2003-12-18
Till Högskolan på Gotlands räntekonto i Riksgäldskontoret överförs:

  • 90 994 tkr fördelat per månad from 2004-01-25 tom 2004-12-25 Beloppet avser anslaget Högskolan på Gotland: Grundutbildning 25:58 ap.1, 25:58 ap.2 och 25:58 ap.3

2.3Avgifter och bidrag
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet år 2004 där intäkterna disponeras

VerksamhetÖver- / underskott tom 2002Över- / underskott 2003Intäkter 2004Kostnader 2004Över- / underskott 2004Ack över- / underskott, utgående 2004
Uppdragsverksamhet
Beställd utbildning000000
Uppdragsutbildning001 0001 00000
Uppdragsforskning000000
Summa001 0001 00000
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Övriga avgifter inom grundläggande högskoleutbildning0026026000
Övriga avgifter inom forskning och forskarutbildning000000
Summa0026026000
Belopp angivna i tkr


Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vad gäller villkor för den avgiftsfinansierade verksamheten se vidare under avsnittet 1.2 Övriga mål och återrapporteringskrav, 1.2.1 Ekonomisk redovisning, 1.2.1.1 Gemensam redovisning för verksamhetsgrenarna punkt 9.2.4Övriga intäkter
Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000 tkr


3UNDANTAG FRÅN EA-REGLER


Senast uppdaterad: